Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології",
спеціальность: 151 - Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Кваліфікації

бакалавр, магістр

Навики

Бакалавр повинен:

- мати ґрунтовні знання із дисциплін природничо-наукової підготовки;

- знати основні засади безпеки життєдіяльності;

- знати будову, принцип дії, методи розрахунків та вибору енергетичного обладнання і засобів автоматики;

- знати основи комп'ютерно-інтегрованих технологій та їх програмне забезпечення;

- знати основи електроніки і мікросхемотехніки, принципи роботи електронних пристроїв;

- досконало володіти мікропроцесорною технікою та персональними ЕОМ;

- знати методи конструювання адаптивних та оптимальних регуляторів об'єктів металургійного виробництва;

- знати методи проектування автоматизованих систем управління технологічними процесами та виробництвами;

- мати знання з основ охорони праці;

- володіти основами знань з економіки, підприємництва, маркетингу та менеджменту.

Для вирішення професійних задач магістр повинен бути підготовлений:

- до участі у всіх фазах дослідження, розробки, проектування, впровадження та експлуатації комп'ютерно-інтегрованих систем управління;

- до участі у розробці всіх видів документації на технічні і програмні засоби КІСУ;

- до збору, обробки та систематизації науково-технічної інформації за напрямом професійної діяльності при використанні сучасних інформаційних технологій;

- до вивчення спеціальної літератури, аналізу досягнень вітчизняної та світової науки і техніки у галузі професійної діяльності;

- до взаємодії з спеціалістами суміжного профілю при розробці математичного, інформаційного, програмного та технічного забезпечень КІСУ;

- до роботи у науковому або виробничому колективі з використанням методів управління та організації роботи такого колективу;

- до переоцінки накопиченого досвіду за рахунок нових знань та аналізу своїх можливостей в умовах розвитку науки і техніки та соціальних змін;

- до зміни виду й характеру своєї професійної діяльності, до роботи над комплексними проектами.

Для вирішення професійних задач магістр повинен знати:

- постанови, розпорядження, накази, методичні і нормативні матеріали з проектування і експлуатації засобів та систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- технологію проектування і експлуатації засобів і систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- принципи організації і архітектуру КІСУ;

- технологію розробки алгоритмічного й програмного забезпечення КІСУ;

- перспективи і тенденції розвитку інформаційних технологій управління;

- порядок, методи і засоби захисту інтелектуальної власності;

- технічні характеристики вітчизняних і закордонних програмно-технічних комплексів, технічних і програмних засобів КІСУ;

- методи аналізу експлуатаційних характеристик засобів і систем комп'ютерно-інтегрованого управління;

- основні вимоги до організації праці при проектуванні КІСУ, методи і засоби управління проектами;

- діючі стандарти та норми, методи і засоби підготовки технічної та робочої документацій;

- правила сертифікації програмних, технічних і програмно-технічних комплексів;

- економіко-організаційні і правові засади організації праці, виробництва і наукових досліджень;

- основи трудового законодавства;

- правила і норми охорони праці.

Для вирішення професійних задач магістр повинен вміти:

- проводити системний аналіз технічних систем, технологічних процесів та виробництв;

- організовувати свою працю на наукових засадах з використанням сучасних інформаційних технологій;

- створювати і застосовувати математичні моделі для побудови і вдосконалення КІСУ;

- застосовувати типові та розробляти спеціальні програмні засоби, для вирішення наукових, проектних та технологічних задач автоматизації і комп'ютерно-інтегрованого управління;

- використовувати сучасні інформаційні і мультімедійні технології при створенні КІСУ;

- аналізувати і підвищувати якість функціонування КІСУ;

- формулювати та розв'язувати задачі, що виникають під час проектування, впровадження та експлуатації і потребують поглиблених професійних знань;

- вибирати методи дослідження і проектування систем управління, та модифікувати їх у разі необхідності;

- обробляти отримані результати досліджень та аналізувати їх шляхом порівняння з результатами інших дослідників;

- розраховувати економічну ефективність проектно-конструкторських рішень, що впроваджуються при автоматизації і комп'ютерно-інтегрованому управлінні;

- виконувати бібліографічну роботу з використанням сучасних інформаційних технологій;

- представляти підсумок виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, які оформлені у відповідності до існуючих вимог з використанням сучасних засобів редагування та друку;

- здійснювати заходи з попередження виробничого травматизму і професійних захворювань.

Магістр з напряму автоматизація і комп'ютерно-інтегровані технології може займати безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу такі посади:

- асистент вищого навчального закладу;

- інженер-дослідник вищого навчального закладу;

- інженер з автоматизованих систем керування виробництвом;

- інженер з комп'ютерних систем;

- інженер з програмного забезпечення комп'ютерів;

- інженер з застосування комп'ютерів;

- інженер-програміст;

- інженер з налагодження й випробувань.

 

Опис