Національна металургійна академія України

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін

Закон України «Про вищу освіту» гарантує особам, які навчаються у закладах вищої освіти вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Реалізацію цього права Національна металургійна академія України забезпечила шляхом впровадження «Організаційно-методичних засад забезпечення вибіркової складової освітньо-професійних програм підготовки фахівців».


Додатки