Институт промышленных и бизнес технологий
Украинского государственного университета науки и технологий

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Национальной металлургической академии Украины большое внимание уделяется приведению учебных программ, технологий обучения и научно-исследовательской деятельности академии в соответствие с Европейскими принципами и стандартами образования. НМетАУ является активным участником таких Европейских проектов как Erasmus+, TEMPUS, DAAD, Visby и др.

  

Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні
609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP
 HEIn4 logo

Erasmus Plus Logo

 
www.hein4.net

Мета проекту: посилення ролі ЗВО у сприянні трансформації промисловості в контексті парадигми «Індустрія 4.0» в Грузії та Україні.

Цільова група: університети, підприємства.

Завдання проекту:
- підсилити потенціал ЗВО (людські ресурси, матеріальна база, інституційні підрозділи) відповідно до нових викликів парадигми «Індустрія 4.0»;
- посилити співпрацю ЗВО з промисловістю шляхом запровадження спеціалізованих курсів та консультаційних послуги для компаній (великих, середніх і малих) з метою вивчення можливостей, що з’являються внаслідок нової промислової революції, шляхом зміни бізнес-моделей;
- запровадити для студентів магістратури нову навчальну дисципліну «Управління підприємством в умовах Індустрії 4.0» з метою покращення працевлаштування випускників у нових ринкових умовах;
- розробити рекомендації щодо оновлення інженерних навчальних програм відповідно до компетенцій, необхідних для експлуатації підприємств майбутнього.

Напрями діяльності за проектом:
- ознайомлення з методиками викладання та навчальними програмами ЗВО Європейського Союзу в контексті Промисловості 4.0;
- розробка методологічної концепції та змісту навчальних програм;
- ознайомлення з практиками розбудови потенціалу ЗВО в контексті співпраці з промисловістю;
- розробка кейс-стаді;
- розробка короткострокових курсів для промисловості;
- розробка нової дисципліни для студентів-магістрів «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0»;
- розробка рекомендацій щодо оновлення програм навчання інженерів;
- створення навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
- навчання персоналу для навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»;
- розробка змісту та потенціалу для надання консультаційних послуг;
- впровадження внутрішніх та зовнішніх заходів контролю якості;
- поширення проектних заходів та результатів на національному і міжнародному рівнях;
- пілотне запровадження та коригування результатів проекту, розробка заходів щодо забезпечення сталості досягнутих результатів;
- координація та оперативне управління проектом.

Очікувані результати:

 1. Людські ресурси в грузинських та українських ЗВО, здатні реагувати на нові виклики парадигми «Промисловість 4.0»:
 2. Концепція методології та змісту навчальних планів у відповідності до парадигми «Промисловість 4.0» (Концепція вищої освіти 4,0);
 3. Кейс-стаді, що представляють досвід ЗВО Європейського Союзу широкій аудиторії;
 4. Рекомендації для оновлення інженерних навчальних планів з фокусом на  нові транс дисциплінарні компетенції, необхідні для експлуатації підприємств майбутнього, та забезпечення відповідності вищої інженерної освіти новим викликам;
 5. Нова навчальна дисципліна «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0» (5 кредитів ECTS) запроваджена до існуючих програм навчання студентів-магістрів;
 6. Короткотермінові курси підвищення кваліфікації промислового персоналу (3 кредити ECTS) розроблені грузинськими та українськими ЗВО;
 7. Навчальні лабораторії «Віртуальне Підприємство» засновані в кожному грузинському та українському ЗВО і посилені міжнародною мережею в якості осередку співпраці в контексті «Промисловість 4,0»;
 8. Регулярні колоквіуми для підвищення кваліфікації викладацького складу в кожному ЗВО;
 9. Консультаційні послуги для промислових компаній надаються навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство»;
 10. Круглі столи за участі стейкхолдерів організовані навчальними лабораторіями «Віртуальне Підприємство» та інтегровані до звичайної практики ЗВО;
 11. Бізнес-плани сталого функціонування навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство» розроблені у кожному ЗВО;
 12. Веб-сайт проекту, друковані та онлайн публікації, які розповсюджують набутий досвід та кращі практики і просувають здобутки проекту серед інших ЗВО і промисловості в Грузії та Україні.
 13. .

Учасники проекту:

Європейський Союз: Католицький університет Льовен (Бельгія), Політехнічний інститут Порту (Португалія), Королівський технологічний інститут KTH (Швеція),  Вольво карс Гент (Бельгія)

Україна: Національна металургійна академія України, Донецький національний технічний університет, Луцький національний технічний університет, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дочірне підприємство “Фесто”.

Грузія: Державний університет Акакія Церетелі, Батумський державний університет Шота Руставелі, Університет бізнесу та технологій, Агенція Грузії з інновацій та технологій.

 

Координатор проекту в НМетАУ:
проректор з науково-педагогічної роботи проф. В.І.Шатоха, тел.факс +38 056 247 44 33, shatokha@metal.nmetau.edu.ua

Термін виконання проекту: 15/01/2020-14/01/2023

 

 

Імплементація системи забезпечення якості освіти через співробітництво  університету-бізнесу-уряду в ЗВО
586109-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-SP
 EDUQAS logoErasmus Plus Logo
 
www.web.elth.ucv.ro/eduqas/

Мета проекту: впровадження системи забезпечення якості освіти шляхом розробки ефективних внутрішніх стандартів якості, що сприятимуть підвищенню можливостей працевлаштування студентів університетів країн-партнерів. Внутрішня система контролю якості буде ґрунтуватися на аналізі потреб і можливостей казахських та українських ЗВО, досвіді та кращих практиках забезпечення якості в Болонському процесі.

Цільова група: студенти, адміністративний та науковий персонал, фахівці з питань якості, представники бізнесу, державні органи, асоційовані партнери.

Завдання проекту:
- створення 6 підрозділів із забезпечення якості, що об'єднують заходи з забезпечення якості та підтримують розвиток  культури якості серед усіх учасників;
- впровадження внутрішніх керівних принципів та процедур забезпечення якості, спрямованих на вдосконалення освітніх програм та інших заходів;
- зміцнення потенціалу навчально-викладацького складу, який бере участь у процесах  забезпечення якості;
- модернізація внутрішніх інформаційних систем оцінки якості та вдосконалення інфраструктури забезпечення якості;
- розвинення відкритої для нових членів мережі експертів із забезпечення якості через співпрацю університетів-бізнесу-уряду.

Напрями діяльності за проектом:
- сприяти створенню культури якості на різних рівнях шляхом мотивації, довіри, відповідальності студентів і інституційного лідерства окремих працівників;
- розробити пропозиції щодо розробки програм для бакалаврів та магістрів за участю всіх зацікавлених сторін;
- розробити технології оцінки якості програм бакалаврів та магістрів; розроблені програми повинні відповідати цілям та результатам навчання;
- провести тренінг для фахівців з якості освіти та академічного персоналу;
- удосконалити партнерську мережу університет-бізнес-уряд через співпрацю з університетами ЄС;
- удосконалити внутрішню інформаційну систему університетів з оцінки якості;
- розробити корпоративну інфраструктуру забезпечення якості на базі ІКТ.

Очікувані результати:

 1. створено підрозділи контролю якості, розроблено набір стандартів, керівних принципів для забезпечення внутрішньої якості вищої освіти;
 2. поліпшення якості діяльності (дослідження, освіта, управління) на основі досвіду університетів ЄС;
 3. поліпшення культури якості серед студентів, викладачів, адміністративного та керівного персоналу університету;
 4. створенопартнерську мережу університет-бізнес-уряд за сприяння агентств забезпечення якості, професорів, дослідників, студентів з університетів ЄС;
 5. розвиток в університетах внутрішньої інформаційної системи з оцінки якості та корпоративної інфраструктури забезпечення якості;
 6. впровадження внутрішньої політики, керівних принципів та процедур забезпечення якості, що будуть основою для національних стандартів забезпечення якості.

Учасники проекту:

Європейський Союз: Університет Крайова (Румунія)Університет Льєж (Бельгія)Королівський технологічний інститут KTH (Швеція)Пловдивський університет "Paisii Hilendarski" (Болгарія), Латвійський університет (Латвія), Університет Лотарингії (Франція), Вища рада з оцінки досліджень та вищої освіти (Франція)

Україна: Національна металургійна академія України, Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеца, Національний університет "Львівська політехніка"Донецький державний університет управління, Міністерство освіти і науки України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти України.

Казахстан: Казахський університет міжнародних відносин Аблай-Хан та світові мови, Казахський університет економіки, фінансів та міжнародної торгівлі, Міністерство освіти і науки Казахстану.

 

Координатор проекту в НМетАУ:
проректор з науково-педагогічної роботи проф. В.І.Шатоха, тел.факс +38 056 2474433, shatokha@metal.nmetau.edu.ua

Термін виконання проекту: 15/10/2017-14/10/2020

 

 

Европейское лидерство в предотвращении изменения климата
564689-EPP-1-2015-1-UAEPPJMO-MODULE
 Erasmus Plus Logo EU Clim logo
 
www.euclim.com

Цель проекта: развить базу знаний и кадровый потенциал, необходимые для гармонизации социально-экономического развития в Украине с политикой ЕС в предотвращении изменения климата
Задачи проекта:
- внедрить европейское измерение для студентов, обучение которых не связано с европейскими студиями;
- выполнить анализ политики и инструментов ЕС по вопросам климата и представить его результаты работникам образования и специалистам по вопросам промышленной политики;
- привлечь молодых ученых к исследованиям, связанным с ЕС.
Лидер модуля: проф. В.И.Шатоха
Срок выполнения проекта: 01/09/2015-31/08/2018

 

 

Высшее инженерное образование для экологически устойчивого промышленного развития
543966-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR
 Tempus Logo 2013 HETES logo
 
www.hetes.com.ua

Главной целью проекта является повышение  соответствия высшего технического образования в Украине проблемам, связанным с современной и будущей трансформацией промышленности с целью обеспечения устойчивого развития и стабилизации климата.

Цели проекта:

1. Разработать учебный курс «Экологически устойчивое промышленное  развитие» для магистров, аспирантов и слушателей системы последипломного образования, который охватывает такие отрасли как горное дело, металлургия, энергетика, машиностроение и мехатроника.

2. Разработать программу подготовки инженеров, в которой отображены междисциплинарные экологические аспекты.

3. Создать межфакультетские центры устойчивого развития в 5 украинских университетах.

4. Создать платформу для взаимодействия образования, науки, промышленности и органов власти в соответствии с потребностями устойчивого общества.

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Католический университет Лёвена (Бельгия), Новый университет Бакингемшира (Великобритания), Университет Гранады (Испания), Королевский технологический институт (Швеция), Volvo Cars в Генте (Бельгия).

Украина: Национальная металлургическая академия Украины, Донецкий национальный технический университет, Ивано-Франковский национальный университет нефти и газа, Севастопольский национальный технический университетКриворожский национальный университетМинистерство образования и науки Украины. Украинский научно-исследовательский и технологический центр металлургической промышленности.

Период выполнения проекта: 01 декабря 2013 – 30 ноября 2016

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

 

Содействие интернационализации высших учебных заведений  в странах восточного соседства путем культурной и структурной адаптации
544125-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGRS
 Tempus Logo 2013HETES logo
 
www.picasa.ysu.am

Главной целью проекта является содействие признанию систем высшего образования  в странах восточного соседства – Армении, Грузии, Белоруссии и Украины – путем разработки и интеграции аспектов интернационализации в структурных и культурных компонентах управления высшими учебными заведениями.

Цели проекта:

1. Интеграция международных аспектов преподавания, обучения и исследовательских функций университетов путем разработки и внедрения соответствующей политики и процедур.

2. Разработка элементов интернационализации для практической реализации учебных программ, программ обмена  и технического сотрудничества университетов.

3. Определение  и развитие новых навыков, умений и знаний у студентов, преподавателей и сотрудников для содействия интернационализации.

4. Содействие развитию этики и культуры, которые  признают и поддерживают межкультурные и международные перспективы, инициативы и обеспечивают их качество (MINT подход).

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Католический университетский колледж Лёвена (Бельгия), Европейский центр исследований и инициатив (Италия), Мировой центр услуг университетам (Австрия), Университет Роухемптон (Великобритания), Университет Генуи (Италия).

Армения: Ереванский государственный университет, Ереванская государственная академия художеств, Гаварский государственный университет, Государственный инженерный университет Армении, Национальный центр обеспечения качества профессионального образования, Министерство образования и науки Республики Армения.

Грузия: Государственный университет им. Ильи Чавчавадзе, Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, Зугдидский государственный педагогический университет им. Шота Месхия, Батумский государственный университет им. Шота Руставели, Министерство образования Грузии.

Беларусь: Белорусский государственный университет, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Министерство образования Республики Беларусь.

Украина: Национальная металлургическая академия Украины, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, Одесский национальный политехнический университетКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины.

Период выполнения проекта: 01 декабря 2013 – 30 ноября 2016

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

Концепция развития международного сотрудничества НМетАУ

Приказ о создании отдела международного сотрудничества

Положения об отделе международного сотрудничества

Посадові інструкції співробітників відділу міжнародного співробітництва

Методические материалы для административного персонала

Методические материалы для преподавателей и исследователей

Центр передовых знаний для молодых ученых
544137-TEMPUS-1-2013-1-SK-TEMPUS-JPHES
 Tempus Logo 2013CERES Tempus Project
 
www.ceres.ntu.edu.ua

Главной целью проекта является улучшение условий для выполнения исследований молодыми учеными  в соответствии с научно - исследовательской и инновационной  концепцией и реализация программы партнерства между предприятиями и университетами из Украины, Белоруссии и стран ЕС.

Цели проекта:

1. Формальная и техническая реализация проекта CERES.

2. Обучение целевых групп: представителей предприятий, преподавателей и молодых ученых.

3. Распространение знаний среди других университетов.

4. Устойчивое внедрение проекта CERES в других университетах  и на предприятиях региона.

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Жилинский университет в Жилине (Словакия), Падерборнский университет (Германия), Технологический университет Брно (Чешская Республика), Словацкая секция общества инженеров-электриков (Словакия).

Украина: Национальная металлургическая академия Украины, Национальный транспортный университет, Запорожский национальный технический университет, Министерство образования и науки Украины, Научно-производственное предприятие «РАДИЙ».

Беларусь: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, Брестский государственный технический университет, Объединенный институт проблем информатики НАН, ООО «Интеллектуальные процессоры».

Период выполнения проекта: 01 декабря 2013 – 30 ноября 2016

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

 

Поддержка инноваций путем улучшения нормативных и законодательных рамок для высшего образования в Украине
530158-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-SMHES
 Tempus Logo 2013 SpinOff logo
 
www.spinoff-ua.com

Главной целью проекта является усиление возможностей украинских университетов создавать и выводить на рынок инновации высокого научного качества и коммерческой ценности.

Цели проекта:

1. Выполнить анализ наилучших Европейских практик коммерциализации инноваций университетами.

2. Внедрить новые методологические подходы, направленные на подготовку  выпускников, которые будут способны усилить взаимодействие исследователей и инновационно-активного бизнеса.

3. Разработать рекомендации по улучшению законодательной базы для коммерциализации инноваций в Украине.

4. Внедрить и проверить на практике механизмы и подходы для коммерциализации инноваций университетами в сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами.

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Университет города Лунд (Швеция), Политехнический Институт города Порто (Португалия), Технологический Университет города Гданск (Польша), Университет города Ковентри (Великобритания).

Украина: Национальная металлургическая академия УкраиныИвано-Франковский национальный университет нефти и газаСевастопольский национальный технический университетНациональный университет «Одесская юридическая академия»Донецкий национальный университет экономики и торговлиНефтегазовый научно-технологический паркТехнопарк «Машиностроительные технологии»Общественная организация «Фонд «Севастополь», Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Период выполнения проекта: 15 октября 2012 г. – 14 октября 2015 г.

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

 

Модернизация высшего инженерного образования в Грузии, Украине и Узбекистане в соответствии
с технологическими вызовами
530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR
 Tempus Logo 2013 Engitec logo 
www.engi-tec.net

Главной целью проекта является развитие потенциала трех грузинских, четырех   украинских и трех узбекских инженерных университетов для внедрения современных европейских методик обучения.

Цели проекта:

1. Модернизация программы обучения магистров и аспирантов путем внедрения новых междисциплинарных модулей.

2. Разработка новой платформы для диалога между университетами и промышленностью для обеспечения соответствия высшего инженерного образования современным технологическим вызовам.

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Королевский технологический институт (Швеция), Туринская политехника (Италия), Университет города Лидс (Великобритания), Делкам ПЛС (Великобритания).

Грузия: Государственный университет Акакия ЦеретеллиГрузинский технический университетГосударственный университет Шота Руставели, Аналитприбор СПА.

Украина: Национальная металлургическая академия УкраиныЗапорожский национальный технический университетЛуцкий национальный технический университетСумской государственный университет и Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс».

Узбекистан: Ташкентский автомобильно-дорожный институтБухарский инженерно-технический институт высоких технологийДжизакский политехнический институт и Ташкентский тракторный завод.

Период выполнения проекта: 15 октября 2012 г. – 14 октября 2015 г.

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

 

Развитие партнерства между университетом и предприятием для обучения на основе компетентностного подхода в Армении, Грузии и Украине
516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUS-JPHE

 

 Tempus Logo 2013 Cap4Com
 

www.cap4com.eu

Главной целью проекта является усиление возможностей университетов в Армении, Грузии и Украине соответствовать потребностям общества, основывающегося на знаниях, и рыночной экономике.

Цели проекта:

1. Улучшить соответствие высшего образования изменяющимся потребностям рыночной экономики к сентябрю 2013 г.

2. Реформировать управление университетом с целью стимулирования партнерства с широким спектром предприятий к январю 2014 г.

3. Повысить понимание в обществе важности партнерства между университетом и предприятием к маю 2014 г.

 В проекте принимают участие:

Европейский Союз: Католический университетский колледж Синт-Лёвен (Бельгия), Университет Аалена (Германия), Университет Кавентри (Великобритания), Академия де Гренобль (Франция), Торгово-промышленная палата Восточной Фландрии (Бельгия) и Штутгартский центр трансфера технологий (Германия).

Армения: Ереванский государственный университет, Гориский государственный университет и Ереванская торгово-промышленная палата.

Грузия: Технический университет Грузии, Государственный университет Шота Руставели и Торгово-промышленная палата Грузии.

Украина: Национальная металлургическая академия Украины, Одесский национальный политехнический университет, Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича и Торгово-промышленная палата Украины.

 Период выполнения проекта: октябрь 2011 г. – октябрь 2014 г.

Этот проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Эта публикация отображает только видение авторов, и Комиссия не может быть ответственной за какое-либо использование информации, которая приведена в публикации.

 

 

Поддержка треугольника знаний и создание центров инноваций в украинских высших учебных заведениях

 uni4inno_logo

www.uni4inno.eu

Главной целью проекта является внедрение модели «треугольника знаний» (образование ↔ исследование ↔ инновации) в деятельность высших учебных заведений Украины. Принципы «треугольника знаний» заключаются в том, что образование должно быть тесно связано с исследовательской деятельностью ВУЗа и практическим опытом предприятий, исследовательская деятельность, в свою очередь, должна использовать практические знания производственного сектора.

С целью создания условий, необходимых для эффективного внедрения «треугольника знаний», проект предусматривает следующее:

 1. Ознакомление с европейским опытом функционирования «треугольника знаний» в высших учебных заведениях и определения потенциальных выгод, которые могут быть получены благодаря эффективному использованию интеллектуальной собственности ВУЗа.
 2. Создание «Центра инноваций» в НМетАУ.

С Европейской стороны в проекте принимают участие Университет Аликанте (Испания – координатор проекта), Университет Болоньи (Италия), Технологический Университет Чалмерс (Швеция) и неакадемический партнер «Центр услуг университетам» (Австрия).

Более детальная информация о проекте, последних новостях и контактах уже доступна на Интернет сайте проекта.

В рамках выполнения проекта в НМетАУ создан «Центр инноваций, коммерциализации и предпринимательства». Детальная информация о деятельности центра доступна на его интернет-сайте.

Реформирование программ подготовки магистров и аспирантов по направлению "Металлургия" Центр поддержки карьеры и трудоустройства - новая услуга для выпускников
tempus logo
www.intermet.dp.ua
cpktp logo
www.tempus-care.dp.ua
Целью проекта является реформирование учебных программ по направлению "Металлургия" путем внедрения новых дисциплин, применения современных технологий обучения и повышения квалификации преподавателей. Проект выполнен для приведения обучения украинских студентов в соответствие к европейским принципам и стандартам, изложенным в Болонской декларации. Целью проекта является создание системы поддержки карьеры и трудоустройства, которая обеспечит сотрудничество с предприятиями - потенциальными работодателями, эффективную подготовку студентов академии к трудоустройству, а также создание и поддержка системы связи с выпускниками прошлых лет.

 

Індустрія