Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Облік і аудит (магістерський рівень)",
спеціальность: 071 - Облік і оподаткування

Кваліфікації

Магістр з обліку і оподаткування

Навики

здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Опис

Програмні результати навчання:

– вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління;

– знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;

– спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з наукових питань для підвищення свого фахового та особистісного рівня;

– уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання;

– володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання;

– визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації;

– розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання;

– обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства;

– формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень;

– збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень;

– знати теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання;

– обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу;

– знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики;

– обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації;

– застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику;

– здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами;

– готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;

– визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення;

– дотримуватися норм професійної та академічної етики, використовувати загальноприйняті норми поведінки і моралі в міжособистісних відносинах, професійній і науковій діяльності та підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями;

– вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;

– розуміти глобальні проблеми сучасної цивілізації та вплив промисловості на економічну, екологічну та соціальну системи, принципи, концепції та індикатори сталого розвитку суспільства, засади безпеки життєдіяльності та охорони праці на підприємстві;

– знати наукові основи та принципи стратегічного аналізу, організаційне, методичне, інформаційне та ресурсне його забезпечення, вміти розподіляти та оптимізувати аналітичну роботу і застосовувати її результати у стратегічному менеджменті;

– знати зміст та вимоги до інформаційного забезпечення аудиту, комп’ютерні технології обробки інформації та їх використання в аудиті, вміти складати алгоритм аудиторської перевірки та використовувати спеціальні комп’ютерні програми для контролю та тестування.