Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Освітньо-наукова програма «Дослідження процесів і розробка технологій в металургії»",
спеціальность: 136 - Металургія

Галузь

Навики

Об’єкти вивчення: розроблення та освоєння нових технологічних процесів одержання та обробки металів та сплавів; забезпечення та удосконалення інформаційних, метрологічних, діагностичних та управлінських систем для покращення якості металургійної продукції; методи і засоби випробувань і контролю якості виробів; наукова та педагогічна діяльність в металургійній галузі.

Цілі навчання: здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, що дозволяють створювати та вдосконалювати технологічні процеси одержання та обробки металів та сплавів в галузі «Металургія».

Теоретичний зміст предметної області: теорія процесів металургійного виробництва та переробки металів і сплавів. Методи, методики та технології: експериментальні методи дослідження матеріалів і процесів, методи моделювання, спеціальні наукові методи спрямовані на аналіз, розробку й оптимізування технологій одержання та обробки металів та сплавів, розроблення та вдосконалення технологічних процесів, освоєння нових технологій, методи і засоби випробувань та контролю якості продукції.

Інструменти та обладнання: експериментально-вимірювальні інструменти, імітаційне технологічне обладнання що застосовуються при сучасному виробництві та обробці металів та сплавів, спеціалізоване програмне забезпечення.

Загальна програма: «Дослідження процесів і розробки технологій в металургії».

Спеціальна (Сертифікований блок):

- «Дослідження і розробка процесів виготовлення литих виробів»

- «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів».

З можливістю формування інших сертифікованих блоків в рамках освітньої програми.

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі металургії з можливістю набуття необхідних навичок для професійної дослідницької кар’єри.

Опис

Спеціальна освіта та професійна підготовка в галузі металургії з можливістю набуття необхідних навичок для професійної дослідницької кар’єри.

Програма освітньо-наукова; орієнтується на сучасні наукові та науковопрактичні дослідження при виробництві та обробці металів та сплавів; розробку інноваційних технологій, що забезпечують ресурсо- та енергозбереження та гарантують захист навколишнього середовища.

Освітньо-наукова програма включає навчальні дисципліни освітньо-професійної програми та додаткові дисципліни, які поглиблюють дослідницькі компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін і тим самим забезпечують можливість засвоєння складніших програм для наукових дослідників, з можливістю отримання сертифікату НМетАУ щодо вивчення нормативних дисциплін сертифікованого блоку та професійних дисциплін вільного вибору студента.

Після закінчення навчання студенти можуть займати первинні посади інженерні та керівні (низового управлінського персоналу без вимог до стажу), передбачені Національним класифікатором професій (ДК 003:2010) (3117 – технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії; «2147.1 – Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія)», «2147.2 – Інженер (металургія)»; «2147.2 –Інженер-технолог (металургія); «2149.1 – Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи)», «2149,2 – Інженер-дослідник», «2149.2 – Інженер з підготовки виробництва»; «2149.2 – Інженер з профілактичних робіт»; «2149.2 – Інженер з ремонту»; «2149.2 – Інженер з розрахунків та режимів»; «2149.2 – Інженер з якості»; «2149.2 – Інженер із впровадження нової техніки й технології»; «2149.2 – Інженер-конструктор»; «2149.2 – Інженер-контролер»; «2149.2 – Інженер-лаборант»; «2149.2 – Інженер-технолог») та номенклатурами посад промислових підприємств, проектно-конструкторських та дослідних організацій, профіль або окремі напрямки діяльності яких відповідають одержаній професійній спеціальності магістра.

Робота за фахом на металургійних підприємствах, науково-дослідних інститутах, вищих навчальних закладах, у тому числі інженерна, наукова та викладацька робота.

Можливість продовжувати навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову післядипломну освіту.