Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Бандоріна Лілія Миколаївна photo

Бандоріна Лілія Миколаївна

Завідувач кафедри

кандидат економічних наук, доцент

Контакти:

E-mail: l.m.bandorina@ust.edu.ua

Телефон : 30-73

Кімната : Б-511

Бандоріна Лілія Миколаївна працює на кафедрі економічної інформатики з 1989 року. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри економічної інформатики.

Наукові розробки відносяться до області оцінки ефективності інтелектуальних інформаційних технологій і застосування математичних методів та системного аналізу в управлінні. Має понад 110 наукових та науково-методичних публікацій, 4 навчальних посібника з грифом МОНУ, одна монографія (Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій: Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007, - 132 с.), 7 наукових праць у колективних монографіях.

Займалася науково-дослідними розробками в рамках теми «Методологія інтелектуальної підтримки прийняття економічних рішень» (номер державної реєстрації 0100U000553), реалізованої у Національній металургійній академії України, та науково-дослідною роботою «Методологія регіонального економічного розвитку», яка виконувалася в Западнодонбаському інституті економіки і управління (номер державної реєстрації 0102U000369). Керувала науково-дослідницькою роботою в рамках теми «Розробка моделі формування ціни на інформаційні послуги в умовах ТОВ «Інфосистем», що проводиться в НМетАУ (номер державної реєстрації 0112U007677).

Викладає дисципліни:

- Організація та управління інформаційною діяльністю.
- Моделі оцінки ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій та систем.
- Моделювання в управлінні соціально-економічними системами.
- Моделювання економіки.
- Основи алгоритмізації та програмування.
- Економічна інформатика.
- Моделювання процесів управління соціально-економічними системами.

Здійснює керівництво аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Посилання на наукометричні ресурси: Google Scholar 

Основні наукові праці:

  1. Бандоріна Л.М. Використання імітаційних процедур для дослідження динамічних характеристик процесу обслуговування пасажирів аеропорту / Л.М. Бандоріна, О.С. Лозовський // Збірник наукових праць «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету». Серія: «Економіка і менеджмент». – Вип. 11. - Одеса: МГУ, 2015. – С. 305-309
  2. Бандоріна Л.М. Аналіз механізму функціонування транспортно-логістичних систем / Л.М. Бандоріна, Л.І. Лозовська // Науково-виробничий журнал "Держава та регіони". - №4 (79). - Запоріжжя: Класичний приватний університет (КПУ), 2014. — С.55-64.
  3. Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій: монографія / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук. - Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. - 132с.
  4. Бандоріна Л.М. Методика розробки автоматизованої системи управління «Приладова панель» / Л.М. Бандоріна, В.В. Дудник, Л.І. Лозовська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - №8. Частина 7. - Херсон: «Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 230-234.
  5. Бандоріна Л.М. Моделювання системи аналізу локальної реакції процесу виробництва на коливання факторних ознак / Л.М. Бандоріна, К.О. Удачина // Збірник наукових праць «Европейский вектор экономического развития». – №2(17). - Дн-ськ, Днепропетровский универ-т им. Альфреда Нобеля, 2014. – С.7-14
  6. Бандоріна Л.М. Факторна адитивна модель аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства / Л.М. Бандоріна, О.Б. Скороход, А.О. Яхтіна // Научно-практический журнал «Экономика и управление». Симферополь: РИО НАПКС. - 2013. - №1 - С. 49-54.
  7. Бандоріна Л. М. Моделювання системи ціноутворення для підприємств гірничо-металургійного комплексу України / Л. М. Бандоріна, Л. І. Ярмоленко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. Messenger of the International Nobel Economic Forum. – 2013. – С. 19-26.
  8. Бандоріна Л. М. Аналіз механізму впливу інформаційно-інтелектуальних систем на успішну діяльність підприємства / Л. М. Бандоріна, М.С. Кузнєцов, Л. І. Лозовська // Держава та регіони. – 2012. – № 1. – С. 89-95.
  9. Бандоріна Л. М. Основні напрямки переходу до інноваційного соціально-орієнтованого типу економічного розвитку України / Л. М. Бандоріна, О. Б. Скороход, Р. В. Савчук // Экономика и управление. – 2012. - №1. – С. 74-78.
  10. Кузнєцов М. С. Комплексна оцінка і вибір інформаційно-інтелектуальних технологій / М. С. Кузнєцов, Л. М. Бандоріна, Т. О. Климкович // Металлургическая и горнорудная промышленность. - Днепропетровск: ООО «НИИ Укрметаллургинформ» –НМетАУ, 2011. – №3. - С. 106-109