Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Інформація з бібліотеки

 

«Металургійна україніка»

 

Проєкт «Металургійна україніка» було розпочато у 2021 р. Головна мета проєкту – збирання, зберігання та підвищення доступності рідкісних і цінних видань (XIX – перша половина XX ст.), присвячених становленню та розвитку металургійної галузі. Електроні копії представлених видань були зроблені співробітниками Наукової бібліотеки ІПБТ УДУНТ у 2022 році. Книги зберігаються у фонді рідкісних та цінних видань Наукової бібліотеки ІПБТ УДУНТ.

 

1 2 3

 

 1. Гуржеевъ, С. Элементарный курсъ сопротивленія материаловъ и графостатики и ихъ приложенія къ машиностроению : для техническихъ училищъ и для самообразованiя. Изданiе 4-е. Петроградъ : Изданiе Л. Ф. Пантелѣева, 1915. 90,6 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст

Елементарний курс опору матеріалів Гуржеєва С. складається із двох частин. В першій розглядаються головні закони опору матеріалів, важливі формули для визначення міцних розмірів частин машин і будівель.В другій частині викладені необхідні дані графостатики(вони застосовуються в главах   «вигин та злом»). Для більш повного засвоювання розглядаються вирішення задач і прикладів, які наведені в підручнику.

 

2.  Изгарышев, Н. А. Гальванопластика и гальваностегия. Москва ; Ленинград : Госиздат, 1926. 50,7 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

Пропонована книга написана видатним фахівцем у галузі гальванопластики та гальваностегії проф. Н. А. Ізгаришевим за загальною редакцією П.П. Лебедєва. Під гальваностегією і гальванопластикою розуміється мистецтво брати в облогу метали на відповідних предметах у вигляді шарів блискучих, матових, тонких або товстих, дивлячись за обставинами.Це мистецтво, що нині має велике технічне значення, дається без особливих зусиль, але все ж вимагає деяких навичок і досвідченості. У цьому посібнику суто практичної частини передує коротка теоретична частина. Спочатку даються необхідні теоретичні відомості для більшого чи меншого розуміння явищ електролізу.Далі описуються джерела електрики, найбільш зручні для застосування в домашній обстановці, лабораторіях і невеликих майстернях, а потім наводяться способи осадження найбільш звичайних металів з метою покриття ними, а також для отримання металевих рельєфних зображень.  У посібнику все написано, головним чином, стосовно умов роботи в лабораторіях, невеликих майстернях або навіть у домашній обстановці.

      

3. Изгарышевъ, Н. А. Электрохимическая теорія разрушенія металловъ [Електронний ресурс] / Н. А.  Изгарышевъ. – Москва : [Типо-лит. Русскаго товарищества], 1916. – 48,1 МБ. (Сканувала Верещак Т. Б.) Повний текст

У цій книзі йдеться про електрохімічну корозію металевих споруд. Руйнування чи роз'їдання металів під впливом різноманітних чинників (повітря, води, кислоти) характеризується словом «корозія». Електрохімічна корозія, цей прихований та небезпечний ворог, була виявлена лише після появи на світ штучних гальванічних елементів. У цій книзі було розглянуто існуючі електрохімічні теорії тих основних типових умов, які взагалі необхідні для виникнення і функціонування гальванічних елементів. Крім тієї корозії, яка виникає в результаті гальванічної роботи деяких частин споруди, вважає автор, в даний час доводиться сильно зважати на руйнівну дію, так званих, блукаючих електричних струмів, що з'являються в грунті міст. Теоретичні міркування, лабораторні експерименти та вимірювання, вироблені в самому ґрунті, не залишають сумніву в тому, що блукаючи струми надають надзвичайно шкідливу дію на підземні металеві споруди.

 

4 5 6

 

4.  Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Санктъ-Петербургъ : Типо-литогр. Шредера, 1912. Ч. 1. 81,5 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) Повний текст

5.  Кистяковскiй, В. А. Электрохимiя. Петероградъ : Типогр. Р. Г. Шредера, 1916. Ч. 2 (второй и послѣднiй выпускъ). 50,7 МБ. (Сканувала Радул М. А.) Повний текст

Підручник професора  В.А. Кистяковського  «Електрохимія»  складається з двох частин. Автор знайомить читачів з основними законами електрохімії; явищами, пов`язаними з гальванічним струмом у водних та неводних розчинах. Кистяковський В.А. рекомендує цю книгу студентам металургійного відділення Політехничного інститута.

 

 6.  Лауэнштейнъ, Р. Механика. Элементарный курсъ / ред. К. Аренсъ ; переводъ съ 7-го изд. М. П. Новгородскаго. Санктъ-Петербургъ : Изданiе К. Л. Риккера, 1908. 85,1 МБ. (Сканувала Бондар Л. М.) Повний текст

Цей курс «Механіка» було розроблено інженером і професором Будівельно-Ремісничої школи у Карлсруе Рудольфом Лауенштейном в 1904 році. Закінчив подальшу обробку курсу «Механіки» в 1906 р. його друг і товариш професор К. Аренс. Книжку видано у С.-Петербурзі за перекладом М.П. Новгородського в 1908 р.У пропонованому курсі «Механіки» подано матеріал, який узгоджений із вимогами у середніх технічних школах (ремісничих школах). При цьому було звернено більше уваги на практичні додатки, ніж на суто теоретичні дослідження: до кожного відділу книги додано низку практичних завдань з рішеннями. До тексту додається 218 креслень.У цьому курсі «Механіки» описано основні поняття механіки: загальні властивості тіл, геометричні рухи тіл. Описано фізичні закони: інерції, тяжіння, протидії, механічну роботу сил. Наведено вчення про рівновагу сил, що діють на тверде тіло; вчення про рух твердих тіл. Розглянуто вчення про рівновагу краплиннорідких тіл. Дано визначення твердих, рідких, крапельно-рідких та газоподібних тіл. Наведено вчення про рівновагу газоподібних тіл, про рух газоподібних тіл.У «Додатку» дано 6 таблиць: коефіцієнти тертя, питома вага, тригонометричні величини, логарифми чисел від 1 до 1200.

 

7 8 9

 

 7.  Ледебуръ, А. Руководство по чугуно- и сталелитейному дѣлу [Електронний ресурс]. Часть I-я / проф. А. Ледебуръ. ; сь послѣдняго исправленнаго и дополненнаrо нѣмецкаго изданiя переведено подъ редакцiей горнаго инженера А. А. Вольскаго – С.-Петербургъ : Книжный магазинъ В. Эриксонъ, 1898. – 118 МБ. (Сканувала Бровкіна С. В.) Повний текст 

У цій книзі дано посібник з чавунно- і сталеливарної справі, оскільки рідкий чавун безпосередньо з доменної печі надходив у ливарні форми. У доменній печі із руди виходить чавун; у бесемерівському конверторі з чавуну виходить рідкий ковкий метал; у мартенівських печах з різних видів та сортів заліза виходить головним чином рідкий ковкий метал. За технічним складом і за властивостями, що залежать від складу, розрізняють такі різновиди та сорти чавуну: марганцевий чавун, дзеркальний чавун, білий променистий чавун, крем'яний чавун, темно-сірий чавун, світло-сірий чавун, світлий чавун. Лите залізо і лита сталь також різняться за способом їх виробництва та за властивостями: тигельна сталь та споріднені з нею сорти, мартенівський метал, бесемерівський метал. Описано найважливіші властивості ливарного заліза у зв'язку з його хімічним складом. Було визначено механічні властивості ливарного заліза, стійкість проти хімічних впливів. Метал піддавали тривалому розжарюванню, щоб визначити, як змінюються властивості заліза. Хімічному випробуванню піддавали метал, призначений для переділу, а також випробовували саме лиття. При плавленні в тиглях зварювальна сталь перетворюється на ливарну сталь. У ливарних майстернях при плавленні в тиглях застосовують різні допоміжні пристрої: копри, крани. У ливарній справі доводиться часто піддавати ливарні форми висушуванню, при цьому застосовують камерні сушарки. Описані машини: штовханини, дробарки, барабани, глиномішалки, соломо-крутильні машини.

 

8.  Миткевичъ, В. Ф. Магнитизмъ и электричество. Санктъ-Петербургъ : Изданiе А. С. Суворина, 1912. 95,1 МБ. (Сканувала Сітковська Л. М.) Повний текст

Дане видання В.Ф. Міткевича «Магнетизм і електрика» відрізняється від звичайного. В основі вчення про електричний струм покладено явище електромагнітної індукції та магнітне поле струму. В явищі індукції особливо проявляється електромагнітна інерція, яка породжує сили реакції електричного та механічного характеру і являється загальною властивістю ланцюга струму.

 

9.   Павлов, М. А. Металлургия чугуна : учебник для металлургических вузов. Издание 4-е. Ленинград ; Москва : ГНТИ лит. по чер. и цветн. металлургии, 1940. Вып. 2 : Доменный процесс. 131 МБ. (Сканувала Корнілова І. М.) Повний текст

Книга дає докладний, заснований на нових даних, виклад теорії доменної плавки та представляє навчальний посібник для студентів металургійних втузів, що обрали собі спеціальністю доменне виробництво. Вона може також служити для підвищення кваліфікації осіб, які не пройшли спеціального курсу металургії чавуну, але мають достатню теоретичну підготовку для освоєння її змісту.

 

10  11 12

 

10.  Рябковъ, Г. З. Опытъ методики рѣшенія геометрическихъ задачъ на построеніе [Електронний ресурс]. Одесса: Типографiя А. Шульце, 1894. 119 МБ. (Сканувала Сорока О. В.) Повний текст  

Досвід методики вирішення геометричних завдань на побудову служить додатком до «Збірника геометричних задач на побудову», що випускається одночасно з ним. Кожному викладачеві добре відомо, що керувати заняттями учнів при вирішенні геометричних завдань на побудову нелегко, крім необхідного запасу теоретичних знань, керівник повинен мати великі навички, практику і докладати їх швидко і відповідно до вимог класного викладання до вирішення завдань. Щоб полегшити працю викладача, який тільки починає свою педагогічну діяльність, була зроблена спроба зібрати, розподілити і згрупувати все те, що необхідно для належної постановки викладання геометричного креслення у зв'язку з вирішенням завдань. Мета та призначення досвіду методики визначається його змістом та призначається для викладачів, які бажають користуватися останнім.

 

11.  Соколовъ, П. К. Обработка металловъ и дерева [Електронний ресурс] : руководство для техническихъ училищъ, ремесленныхъ школъ и самообученiя. С.-Петербургъ : Изданiе В. И. Губинскаго, 1901. 123 МБ. (Сканувала Тарахова Н. А.) Повний текст

Ця праця представляє собою підручник технології металів та дерева. Книга була написана для читачів, знайомих з хімією та фізикою, а саме для учнів реальних училищ, яким ця книга може служити керівництвом при навчанні. По цій книзі в школах навчаться відноситися до технології з повагою та придавати їй більше уваги, ставитися до неї як до науки, яка має велике загальне значення.

 

12.  Van 't Hoff, J. H. Расположенiе атомовъ въ пространствѣ. / Авторизированный переводъ съ III-го переработаннаго нѣмецкаго изданiя Б. Беркенгейма. Под ред. Н. Д. Зелинскаго. Москва : Т–во Печатня С. Н. Яковлева, 1911. 67,1 МБ. (Сканувала Онуфрієнко М. М.) Повний текст

У даному виданні автор вперше виклав теорію просторового розташування атомів у молекулах органічних сполук. Ця робота лежить в основі сучасної стереохімії.

Інформаційні повідомлення


Бібліотека