Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Правила користування

Правила  користування  бібліотекою  Національної  металургійної  академії  України

1.  Загальні положення.

 

1.1. Правила користування бібліотекою академії розроблені відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", затвердженого Постановою Верховної Ради від 27 січня 1995 року, «Примірного положення про бібліотеку вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 641 від 06.08.04 р. та "Положення про бібліотеку НМетАУ", затвердженого ректором академії.

1.2. Бібліотека академії є навчальним, науковим, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом навчального закладу і забезпечує творами друку та іншими інформаційними матеріалами навчальний, науковий та виховний процеси вузу.

1.3. Фонди бібліотеки академії є складовою частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави.

 

2. Права та обов’язки читачів.

Умови запису в бібліотеку та порядок користування бібліотечним фондом.

 

2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії.

Користувачі інших вищих навчальних закладів, представники різних підприємств, організацій та установ обслуговуються лише в читальних залах.

2.2. Читачі мають право отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементах, в читальних залах та інших підрозділах бібліотеки; користуватись всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь в читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Для запису в бібліотеку необхідно подати студентський (аспірантський) квиток або службове посвідчення, дійсне в поточному році. Студенти заочної форми навчання зобов’язані подати гарантійний лист з місця роботи, а користувачі інших навчальних закладів – читацький квиток або посвідчення (ця категорія читачів обслуговується тільки в читальних залах).

2.4. На підставі поданих документів читачу видається читацький квиток або заповнюється читацький формуляр.

2.5. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.

2.6. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взяту.

2.7. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат (сплативши його вартість) протягом місяця після заяви про втрату.

2.8. Перед записом в бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому квитку чи в читацькому формулярі.

2.9. Навчальна література видається на абонементі на семестр або на навчальний рік в  кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.10. Наукова література видається професорсько-викладацькому складу та науковим працівникам  у кількості 10-15 примірників строком на 1 місяць, студентам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів – до 5 примірників на той же термін.

2.11. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більш 3 примірників строком на 15 днів.

2.12. Рідкісні та цінні видання, енциклопедії, інші довідкові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях видаються лише в читальних залах.

2.13. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються в установленому порядку.

2.14. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших читачів.

2.15. Для одержання літератури читач подає читацький квиток, заповнює читацьку вимогу чи подає усний запит, розписується на читацькій вимозі, книжковому формулярі чи читацькому формулярі за кожний одержаний примірник.

Примітка: читацький, книжковий формуляри та читацька вимога засвідчують факт та дату видачі читачу літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

2.16. Читачі зобов’язані:

  • дбайливо ставитись до книжок та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни;
  • не виносити із приміщення бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в одному з облікових документів;
  • не робити в ній ніяких поміток;
  • не виривати і не загинати сторінки;
  • не виймати картки з каталогів та картотек.

2.17. При отриманні літератури читач має ретельно передивитись її і, якщо виявить якісь дефекти, повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

2.18.Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останнім.

2.19. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

2.20. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду, або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни читач повинен зробити ксерокопію цього видання. Грошова компенсація встановлюється по ринкових цінах, що діють на день розрахунку.

При втраті особливо цінних для бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінам, що визначені каталогами–прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

2.21. Вартість пошкоджених чи загублених книжок та інших матеріалів визначається за цінами, що вказані в облікових документах бібліотеки з урахуванням подальшої індексації вартості їх фондів.

2.22. Заміна втраченої чи пошкодженої читачами літератури фіксується у спеціальному зошиті і підтверджується підписами читача і бібліотекаря, що приймає заміну.

2.23. На час літніх канікул студенти повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

2.24. На початку кожного календарного року з 1 по 31 січня читач повинен пройти перереєстрацію на абонементі навчальної літератури (студенти), на абонементі науково-технічної літератури (аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів академії). При перереєстрації читачі повинні подати для обліку всю літературу, яку вони отримали у бібліотеці.

2.25. Читачі, що закінчили академію, повинні до отримання диплому повністю розрахуватись з бібліотекою і підписати обхідний лист на всіх пунктах видачі літератури.

2.26. Читачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях бібліотеки.

2.27. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватись всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

         Типові правила складені згідно з наказом Міністерства освіти України № 321 від 31.08.98 р. «Про затвердження типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти – Міністерства освіти України».