Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Ксаверчук Леонід Петрович

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ОБ'ЄДНАННЯ «УКРТРУБОПРОМ»

ВИПУСКНИК ТЕХНОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1971 р.)

Народився 29 березня 1949 р. у Дніпропетров­ську. В рідному місті закінчив металургійний інсти­тут за спеціальністю «Металознавство, обладнання і технологія термічної обробки металів». Найяскра­віші спогади у студентські роки залишили лекції ви­датних вчених-металургів академіків О.І. Чекмарьова і К.Ф. Стародубова, професора С.О. Чукмасова, членів-кореспондентів К.П. Букіна і Ю.М. Тарана. Саме цим педагогам завдячує подальшому профе­сійному становленню.

Трудову діяльність Леонід Петрович розпочав у 1971 р. інженером в інституті чорної металур­гії Міністерства чорної металургії СРСР у Дніпро­петровську, потім працював старшим інженером на металургійному заводі ім. Комінтерну (1973-1977). Набувши досвіду на виробництві, упродовж 1977- 1983 рр. обіймав посади ін­структора, завідувача промис­лово-транспортним відділом Самарського райкому Компар­тії України м. Дніпропетровська.

Знову повернувся на мета­лургійний завод ім. Комінтер­ну, з 1983 по 1995 рр. - началь­ник цеху, заступник директора, головний інженер. Упродовж 1995-1998 рр. - начальник ви­робничого управління чорної металургійної промисловос­ті Міністерства промисловості України. У1999-2000 рр. працю­вав заступником директора тру­бопрокатного заводу ім. К. Лібкнехта.

З 2000 р. - генеральний ди­ректор об'єднання «Укртрубо- пром», до складу якого входять 12 трубних підприємств. Керівник активно слідкує за розвитком нових технологій, сприяє модерніза­ції виробництва. У 2005 р. Леонід Петрович Ксавер­чук обраний академіком Академії інженерних наук України.

Леонід Петрович неодноразово обирався депу­татом Самарського та Амур-Нижньодніпровського районних рад народних депутатів.

За сумлінну багаторічну працю йому присвоєно почесне звання «Заслужений працівник промисло­вості України». Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, відзначений почесними грамотами Кабі­нету Міністрів і Верховної Ради України, дипломом міжнародного академічного розвитку «Золота Фор­туна» у номінації «Кращий керівник». Нагороджений почесним знаком Дніпропетровської обласної дер­жавної адміністрації «За розвиток регіону».

У вільний час захоплюється спортом, зокрема, футболом.

Життєве кредо Леоніда Ксаверчука: «Поспішайте робити добро».Вгору: Видатні випускники академії