Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Тігіпко Сергій Леонідович

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ VII СКЛИКАННЯ,

ВІЦЕ-ПРЕМ'ЄР-МІНІСТР УКРАЇНИ - МІНІСТР СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (2010-2012 рр.),

ЛІДЕР ПАРТІЇ «СИЛЬНА УКРАЇНА»,

КАНДИДАТ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК

ВИПУСКНИК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНОГО ФАКУЛЬТЕТУ (1982р.)

Цілеспрямованість, рішучість, упевненість - якості, які першими спадають на думку при згадці про Сергія Пгіпка. Він реалізував себе в економіці, політиці, благодійній діяльнос­ті, здобувши авторитет людини, що завжди дотримується сказаного. Період самовизначення Сергія Леонідовича пройшов у стінах Дніпропетров­ського металургійного інституту - навчального за­кладу, який дав перші, найважливіші, життєві уроки.

Народився 13 лютого 1960 р. в українському селі Драгонешти Лазовського району Молдавської РСР. Навчався за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» з 1977 до 1982 рр.

Згадуючи студентські роки, Сергій Леонідович зазначає, що, крім знань, навчання в інституті дало найважливіше: вміння цінувати дружбу і роботу в команді. Точні науки вимагають сконцентрованості, вміння знайти оптимальний варіант вирішення проблеми, правильно розставляти пріоритети та виокремлювати найважливіше. Згодом саме ці на­вики знадобилися і під час створення комерційного банку, і на державній роботі. Роки студентства до­помогли визначити своєрідну формулу успіху: якщо хочеш досягти чогось у житті - потрібно ставити пе­ред собою чітку мету й багато працювати.

Своєрідною школою життя стало проживання у гуртожитку. Грошей постійно бракувало, тож до­водилося підробляти і комендантом, і електриком, і вантажником, при цьому знаходячи час на навчан­ня, роботу й дозвілля. Чимало позитивних емоцій було, коли в гуртожитку відкрили кафе-клуб «Про- метей», де проводилися дискотеки. Чи не найяскра­вішим спогадом є те, як студенти власними силами організовували в гуртожитку спортзал: відремонту­вали приміщення, змайстрували лавки, душ. На той час найважливішим здобутком і колективною гор­дістю була штанга - приз зі змагань між будзагонами в Тюмені. Донині цей трофей перебуває у спортзалі.

З 1982 до 1984 рр. проходив військову службу в танкових військах. Після демобілізації розпочав трудовий шлях на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму. У 1986 р. очо­лив відділ пропаганди й агітації Дніпропетровсько­го обкому комсомолу, з 1989 р. - перший секретар Дніпропетровського обкому ВЛКСМУ.

Період 1991-2007 рр. у біографії Сергія Тігіпка при­свячений роботі в банківських структурах, в апараті Президента України, Кабінеті Міністрів та Верховній Раді України: обіймав посади заступника голови прав­ління комерційного банку «Дніпро», голови правлін­ня «Приватбанку». У період впровадження гривні- 1994-1997 рр. - позаштатний консультант Президента України з питань грошової політики. 31997 р. С.Л. Тігіпко - віце-прем'єр-міністр України з питань економіки, з 1999 р. - міністр економіки України. З 2000 р. - народ­ний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів і банківської діяльності. У 2002-2005 рр. очолював Національний банк України, в 2005-2007 рр. був головою правління фінансово-промислової групи ТАС, з 2007 р. - голова правління ВАТ «Сведбанк» (пра­вонаступник АКБ «ТАС-Комерцбанк»).

На посаді голови правління банківських структур Сергій Тігіпко завжди керувався принципом: успіх компанії залежить від злагодженої роботи команди і правильно розставлених пріоритетів. За словами Сергія Леонідовича, потрібно завжди працювати на випередження часу, вивчати досвід інших компаній та країн, не боятися ставити перед собою амбітні цілі та досягати їх. Прагнути бути першим потрібно завжди. Завдяки такій високій планці, очолювані Сергієм Тігіпком фінустанови завжди були флагманами ринку. Зо­крема, Приватбанк майже в усьому був піонером на ринку банківських послуг. Першим в Україні запропо­нував нові підходи та стандарти до роботи в роздріб­ному сегменті банківської сфери і ТАС-Комерцбанк (згодом Сведбанк). За такими ж принципами працює і фінансово-промислова група «ТАС». Лідерство - це висока планка відповідальності і сучасні стандарти роботи, але така ідея завжди згуртовує колектив.

У період роботи С.Л. Тігіпка в Національному банку України основним завданням на той час було як ство­рення умов для розвитку банківського сектора, так і за­безпечення стабільності гривні та цін. Команда Сергія Леонідовича запровадила новий підхід: усі рішення по­передньо обговорювалися з учасниками ринку, пред­ставниками професійних та громадських об'єднань. Саме за участі громадськості було, зокрема, обрано та затверджено графічний символ гривні, розроблявся новий дизайн банкнот з посиленим рівнем захисту.

З 2008 р. Сергій Тігіпко працює у сфері держав­ного правління: радник прем'єр-міністра України на громадських засадах та співголова ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України, віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики України. З грудня 2012р. - народний депу­тат України VII скликання, член Комітету з питань ін­форматизації та інформаційних технологій. Зараз по­літик активно займається партійним будівництвом і працює над розвитком партії «Сильна Україна».

У сфері державного управління Сергій Тігіпко ініціював та втілював різноманітні системні рефор­ми в економіці країни. Так, на посаді віцє-прєм'єр-міністра з економічних реформ займався питаннями дерегуляції економіки: завдяки його ініціативам була запроваджена електронна реєстрація підприємств, ліквідовано обов'язковий статутний фонд, спроще­но процедуру відкриття бізнесу та виходу з нього. Скорочено кількість різних дозвільних документів і погоджень, полегшена процедура оподаткування шляхом впровадження можливості електронного надання даних і оплати для середніх і великих під­приємств, скорочено кількість податкових платежів.

Завдяки податковій реформі, проведеній в 2011— 2012 рр. за участі Сергія Леонідовича, Україна піднялася на 28 пунктів у рейтингу легкості ведення бізнесу Doing Business 2014: з 140 на 112 місце. Відповідно до його іні­ціатив майже удвічі було зменшено кількість податків, скорочені усі основні ставки, що здобуло високу оцінку міжнародних експертів. Найбільшого успіху було до­сягнуто в дерегуляції у будівництві: Україна піднялася за цим критерієм на 145 позицій - з 186 на 41 місце.

Під керівництвом Сергія Тігіпка були підготовле­ні законопроекти щодо оподаткування багатства та операцій з офшорними зонами, а також про транс­ферне ціноутворення. У 2010 р. політик був головним переговорником від уряду з Міжнародним валютним фондом щодо виділення Україні кредиту. Як депутат Верховної Ради України Сергій Тігіпко завжди декла­рував підтримку євроінтеграційних устремлінь Укра­їни. Зокрема, виступав ініціатором прийняття заяви ВР на підтримку євроінтеграції України, сприяв при­йняттю євроінтеграційних законів більшістю Верхов­ної Ради, зокрема, пакету законів, які вводять в Украї­ні європейські стандарти боротьби з корупцією.

На посту міністра соціальної політики України Сергій Леонідович підтримав проведення пенсійної реформи, яка дозволила суттєво скоротити дефіцит Пенсійного фонду. Головною особливістю прове­дення реформи стало збереження гарантій умов на­рахування та виплати пенсій нинішнім пенсіонерам, було втілено принцип соціальної справедливості. Для покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров'я) при виході на пенсію була запро­ваджена одноразова допомога. Реформа дозволила зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду, який відтоді став покриватися не за рахунок малозабез­печених, а за рахунок бюджетної економії.

У непростій та відповідальній щоденній роботі значну увагу Сергій Тігіпко приділяє меценатській та спонсорській підтримці, виступаючи за розвиток соціального партнерства та благодійності. € почес­ним головою благодійної організації «Фонд допо­моги морякам «Ассоль», створеної у 2010 р. з метою надання підтримки рідним та членам сімей моряків, які потрапляли у скрутні життєві обставини. Першим благодійним проектом організації стала психологіч­на та консультативна допомога членам сімей моря­ків судна «Аріана», екіпаж якого перебував у полоні сомалійських піратів більше 7 місяців. Загалом за напрямком допомоги морякам, фонд допоміг більш ніж 3 тисячам осіб, членам команд 137 суден.

Наразі організація допомагає трудовим мігран­там, які потрапили у складні ситуації за межами Укра­їни та всередині держави. У 2014 р. під опіку взято й українських військових, змушених переїхати з окупо­ваного Криму до материкової України. Також новим напрямом діяльності фонду стала ініціатива «Мами проти війни», яка об'єднала матерів, дружин військо­вих та призовників, які були направлені у зону про­ведення бойових дій Антитерористичної операції. Фонд надавав допомогу вимушеним переселенцям з Донбасу. Крім того, серед проблем, вирішенням яких займається Фонд- невиплата заробітної плати, страхові випадки, надання консультативної допомо­ги в питаннях працевлаштування тощо.

Кажуть, чим більше завдань ставить собі людина, тим продуктивнішою є її робота. У випадку Сергія Тігіпка ці слова безперечно мають підтвердження: успішний у справах і щасливий у родині, має кохану дружину Вікторію, чотирьох дітей. Вільний час при­свячує захопленням, серед яких спорт, сучасне кіно, книги.

Життєве кредо Сергія Леонідовича: «Вір у себе, не поступайся принципами і досягай мети».Вгору: Видатні випускники академії