Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Переклад з англійської мови / бакалаврський рівень",
спеціальность: 035 - Філологія (германські мови та літератури, переклад включно)

Галузь

03 «Гуманітарні науки»

Навики

Завдяки студентоцентрованому, проблемно-орієнтованому навчанню  та ініціативному самонавчанню здобувачі вищої освіти опановують необхідні для успішної професійної діяльності загальні та фахові  компетентності. До  загальних компетентностей зокрема відносяться: 

1) Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2) Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 3) Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

4) Здатність бути критичним і самокритичним.

5) Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

6) Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

7) Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

8) Здатність працювати в команді та автономно. 9) Здатність спілкуватися іноземною мовою.

10) Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

11) Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

12) Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

13) Здатність проведення досліджень на належному рівні.

До  фахових компетентностей відносяться: 

1) Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ.

2) Здатність використовувати в професійній діяльності технічного перекладача знання про мову як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.

3) Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії англійської та другої німецької мов.

4) Здатність аналізувати діалектні та соціальні різновиди англійської та другої німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію, пристосовувати свою мовленнєву поведінку до соціально-культурних особливостей країни, з представниками якої ведеться діалог.

5) Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання про основні періоди розвитку зарубіжної літератури від давнини до ХХІ століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового літературного процесу.

6) Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати англійську та другу німецьку мови в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для здійснення технічного та інших видів перекладу і розв’язання різнотипних комунікативних завдань у різних сферах життя.

7) Здатність здійснювати галузевий переклад з англійської та другої німецької мов на українську, зокрема у сфері металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту.

8) Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань технічного перекладу.

9) Усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів державною та англійською і другою німецькою мовами.

10) Здатність здійснювати спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

11) Здатність використовувати основні види програмного забезпечення: текстові редактори, навчальні програми, програми статистичної обробки інформації.

12) Здатність до організації ділової комунікації.

 

 

 

Опис

Профіль програми

На кафедрі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за Освітньо-професійною програмою «Перекладна лінгвістика у сфері перекладу» за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, галузь знань 03 «Гуманітарні науки», ступінь вищої освіти – бакалавр, кваліфікація: Бакалавр філології, фахівець з прикладної лінгвістики та перекладу.

Мета Освітньо-професійної програми

Метою Програми є підготовка фахівців з прикладної лінгвістики та перекладу з англійської мови та другої німецької мови на українську.

Цілі навчання за Освітньо-професійною програмою

Цілі навчання – підготовка фахівців з прикладної лінгвістики у сфері інформаційно-комп’ютерних технологій та перекладу з англійської та другої німецької мов на українську, зокрема у галузі  металургії, машинобудування, економіки підприємств та менеджменту відповідно до запитів ринку праці Придніпровського промислового регіону, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми перекладу (зокрема автоматичного та машинного перекладу), володіти навичками web-дизайну, використовувати інформаційно-комп'ютерні технології та засоби обробки текстової інформації, а також забезпечувати успішну комунікацію англійською, німецькою та українською мовами.

Програмні результати навчання

1. Вільно спілкуватися з професійних питань (зокрема в 1. Вільно спілкуватися з професійних питань (зокрема в галузі прикладної лінгвістики та  перекладу) із фахівцями та нефахівцями державною та англійською і другою німецькою мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації.

2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.

3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

4. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства.

5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо.

6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем прикладної лінгвістики та перекладу.

7. Розуміти основні проблеми філології та перекладу і розв’язувати їх із застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів.

8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як мистецтва слова, історію англійської і другої німецької мов та зарубіжної літератури, вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності перекладача.

9. Характеризувати діалектні та соціальні різновиди англійської і другої німецької мов, описувати соціолінгвальну ситуацію.

10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній діяльності.

11. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів державною та іноземними (англійською і другою німецькою) мовами.

12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні явища і процеси, що їх зумовлюють.

13. Аналізувати й інтерпретувати твори зарубіжної художньої літератури, визначати їхню специфіку й місце в літературному процесі. 14. Використовувати англійську і другу німецьку мови в усній та письмовій формі для вирішення складних спеціалізованих задач та практичних проблем у прикладної лінгвістики та перекладу, а також у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.

15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний аналіз текстів різних стилів і жанрів.

16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції перекладознавства, уміти застосовувати їх у професійній діяльності технічного перекладача.

17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у галузі технічного перекладу.

18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі технічного перекладу та нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах. 19. Мати навички участі в наукових та/або прикладних дослідженнях у галузі філології.

            Придатність випускників  до працевлаштування та подальшого навчання

Випускники Національної Металургійної академії України галузі знань 03 «Гуманітарні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія, спеціалізація 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, галузь мають можливість посідати посади прикладного лінгвіста, перекладача, менеджера з комунікації, консультанта, журналіста, турагента; посади інженерно-технічного персоналу в галузі забезпечення двомовної комунікації та інформації, а саме: інженера-перекладача, секретаря-референта, консультанта, дилера, співробітника по зв’язкам з громадськістю в управлінських організаціях, виробничих, комерційних підприємствах та фірмах, в інформаційних та рекламних агентствах тощо. В окремих випадках випускники можуть також обіймати посади низового керівного персоналу в перерахованих вище організаціях та установах, пов’язаних з комунікативно-інформаційною діяльністю.  За класифікатором видів економічної діяльності ДК 009: 2010 працевлаштування випускників можливе в таких видах діяльності, як Секція В Видобувна промисловість і розроблення кар’єрів, Секція С Переробна промисловість, Секція М Професійна наукова та технічна діяльність, Секція J Інформація та телекомунікації, Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.