Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Навчально-методичні видання кафедри (за останні 5 років)

Навчальні посібники з грифом Вченої ради НМетАУ:

 1. Патентний пошук в INTERNET: Навчальний посібник  / В.І. Головко, О.М. Кукушкін, В.В. Малий та ін.  –  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. - 31 с.
 2. Потап О.Ю., Егоров П.П. Імітація об’єктів управління при проектуванні АСУ ТП: Навч. посібник. – Дніпропетровськ. НМетАУ, 2012. – 44 с.
 3. Егоров А.П., Малик П.В., Куьменко М.Ю. Цифровые системы управления и обработки информации: Учебн. пособие. – Днепропетровск: НМетАУ, 2012. – 178с.
 4. Програмування систем реального часу. Проектування автоматизованих систем управління в середовищі SCADA/SoftLogic S3: Навчальний посібник для студентів напряму 6.050202 – автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: ТригубІ.Г., РадченкоВ.П.,МеледінМ.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ,2012. – 105 с
 5. Теория автоматического управления. Импульсные АСУ: Учебное пособие для студентов направлений 6.050202 – автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии и 6.050702 – электромеханика / Укл.: Г.С. Щербина, И.Г. Тригуб, В.П. Радченко. – Днепропетровск: НМетАУ, 2014. – 94 с.
 6. Організація та методичне забезпечення виконання міжвузівських комплексних дипломних проектів (МКДП) у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / О.Г. Величко, М.І. Гасик, В.П. Іващенко, В.А. Гладких, О.Ю. Потап. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 29 с.
 7. Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник / В.П. Іващенко, А.М. Должанський, А.К. Тараканов, О.Г. Ясев, О.Д. Рожков, Л.Х. Іванова, О.Ю. Потап, С.Л. Ринкевич – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 92 с.
 8. Величко А.Г., Иващенко В.П., Верховская А.А., Головко В.И., Селегей А.Н. АСУТП в конвертерном производстве: Учебник. – Днепропетровск: НМетАУ, 2016.  -  245 с.
 9. Оптимальные системы управления. Часть 4: Учеб. пособие / В.В. Кирсанов, О.Е. Потап, Н. В. Михайловский, С.В. Бейцун. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 52 с
 10. Підготовка до видання навчальної та методичної літератури у Національній металургійній  академії України: Навч. посібник / В.П.Іващенко, О.Г. Ясев, О.Ю. Потап та ін. –Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. –51 с.
 11. Рибальченко М.О., Єгоров О.П., Зворикін В.Б. Цифрова обробка сигналів. Навчальний посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. - 79с.
 12. Михайловський М.В. Системний аналіз: Навч. посібник. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 50 с.

Методичні матеріали:

 1. Методичні вказівки з підготовки випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів за напрямом 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Потап О.Ю., Єгоров О.П., Зінченко М.Д. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012.– 32 с.
 2. Робоча програма та методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів заочного факультету, які навчаються з анапрямом 6.050702 – електромеханіка / Укл.: ЩербинаГ.С., ТригубІ.Г., РадченкоВ.П. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 42 с.
 3. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація бізнес-процесів» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Михайловський М.В., Бейцун С.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 52 с.
 4. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Спеціальні електроприводи і автоматизація технологічних комплексів» для студентів напряму 6.050702 –електромеханіка / Укл.: О.П.Єгоров, М.Ю.Кузьменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 32 с.
 5. . Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегрованіт ехнології / Укл.: В.І. Шибакінський, С.В. Бейцун, М.В. Михайловський, І.Г. Тригуб, М.Ю. Кузьменко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.
 6. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Автоматизація вимірювань, контролю та випробувань» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація / Укл.: Михайловський М.В., Бейцун С.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013 (октябрь). – 35 с.
 7. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Вимірювальні інформаційні системи» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Михайловський М.В., Бейцун С.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 84 с.
 8. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальне завдання до вивчення дисципліни «Вимірювальні інформаційні системи» для студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології /  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 84 с.(у співавторстві).
 9. Робоча  програма,  методичні  вказівки  та  індивідуальне  завдання  до  вивчення дисципліни  «Мікропроцесорні пристрої»  для  студентів  напряму 6.050702  –  автоматизація  та  комп’ютерно-інтегровані  технології  /  Укл.: М.Д.Зінченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 89 с.
 10. Робоча програма та методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань і курсової роботи з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів заочного факультету, які навчаються за напрямом 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Г.С. Щербина, І.Г. Тригуб, В.П. Радченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 54 с.
 11. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Автоматизація металургійних виробництв» для студентів напряму 6.010104 – професійнаосвіта / Укл.: В.П. Радченко, І.Г. Тригуб. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 22 с.
 12. Робочапрограматаметодичнівказівкидовиконанняіндивідуальнихзавданьікурсовоїроботиздисципліни «Теоріяавтоматичногокерування» длястудентівзаочногофакультету, якінавчаютьсязанапрямом 6.050202 – автоматизаціятакомп’ютерно-інтегрованітехнології / Укл.: Г.С. Щербина, І.Г. Тригуб, В.П. Радченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 54 с.
 13. Наскрізна програма практик студентів напряму 6.050202 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: В.П. Радченко, І.Г. Тригуб. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 28 с.
 14. . Методичні вказівки до виконання курсової роботи «Розробка системи управління температурним режимом електричної нагрівальної печі» з дисципліни «Теорія автоматичного керування» для студентів напряму 6.050202  – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та спеціальності 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології /Укл.: В.Б. Зворыкин, А.П. Егоров. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2016. – 35 с. : Облік – вид. арк.. 0,42.
 15.  Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з дисципліни «Теорія автоматичного керування. Лінійні системи» для студентів напряму 6.050202  – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та спеціальності 151 – автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології /Укл.: В.Б. Зворыкин, А.П. Егоров. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 30 с. : Облік – вид. арк. 0,4.
 16. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Проектування програмного забезпечення ПЛК та панелей оператору АСУ ТП» з дисципліни «Технічні засоби автоматизації»  для студентів спеціальності - 6.050202- Автоматизація і компютерно-інтегровані технології./Укл.:Єгоров О.П., Зінченко М.Д., Кузьменко М.Ю. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2017. - 80 с.


Вгору: Навчально-методичні видання