Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Інтелектуальна власність / магістерський рівень",
спеціальность: 073 - Менеджмент

Галузь

07 "Управління та адміністрування"

Навики

здатність використовувати знання, уміння, здобуті в процесі професійно-практичної й науково-дослідницької підготовки для проведення досліджень системи інтелектуальної власності та вирішення практичних завдань у сфері інтелектуальної власності:

- професійно-орієнтовані знання з правових основ охорони й захисту інтелектуальної власності;
- знання механізму набуття прав інтелектуальної власності;
- знання основних підходів і методів оцінки вартості прав інтелектуальної власності й механізму відображення руху нематеріальних активів в діяльності суб’єктів господарювання;
- знання функцій управління та методів прийняття управлінських рішень у сфері інтелектуальної власності;
- знання маркетингової системи досліджень у сфері інтелектуальної власності, здійснення патентно-інформаційного пошуку;
- знання способів і моделей комерціалізації інтелектуальної власності;
- професійно-орієнтовані знання у сфері договірних відносин з розпорядження правами інтелектуальної власності й трансферу технологій;
- володіння основами інноваційної діяльності тощо.

Опис

Освітньо-професійна програма «Інтелектуальна власність» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Додаткова інформація

Інтелектуальна власність (ІВ) - це одна з найпрестижніших спеціальностей ХХI сторіччя. Актуальність спеціальності ІВ визначається такими чинниками:

- зростанням значимості ІВ для розвитку економіки будь-якої цивілізованої країни;

- явно недостатньою кількістю спеціалістів в області ІВ на ринку праці;

- прагненням України ввійти в європейське економічне співтовариство та динамічним зростанням міжнародного співробітництва України.

Підготовка в НМетАУ за спеціалізацією ІВ дозволяє стати висококваліфікованим, конкурентноздатним фахівцем (магістром) у цій галузі, який:

- має здатність розв’язувати складні задачі й проблеми у сфері інтелектуальної власності, що передбачає проведення маркетингових і патентних досліджень, застосування інноваційних підходів до прийняття управлінських рішень у цій сфері, що характеризується невизначеністю умов і ситуацій, здійснювати системний аналіз, економічний аналіз, опис, розрахунки та класифікацію об’єктів та процесів у сфері інтелектуальної власності;

- володіє методами наукових, маркетингових (патентно-кон’юнктурних, патентно-інформаційних) досліджень, оцінювання патентно-ліцензійної ситуації, аналізу новизни та ефективності щодо об’єкта досліджень;

- має здатність виконувати професійну діяльність у всіх галузях економіки, узагальненим об’єктом якої є система інтелектуальної власності суб’єкта господарської діяльності (закладу, підприємства, організації, установи).