Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Теми магістерських робіт за спеціальністю 015.12 – Професійна освіта (металургія)

Теми магістерських робіт за спеціальністю 015.12 – Професійна освіта (металургія)

2019 рік

Формування здатності студентів працювати в команді (на прикладі дисципліни «Методи досліджень металургійних процесів»).

Педагогічні умови формування понятійно-технологічних знань студентів засобами інтерактивних методів навчання (дисципліна «Системи технологій промисловості»)

Формування умінь самостійної роботи засобами веб-квесту (на прикладі дисципліни «Експериментальні дослідження технологічних процесів»).

Розвиток пізнавальної активності студентів у процесі вивчення дисципліни «Моделювання та оптимізація технологічних процесів за фахом»

Формування  фахових знань студентів засобами професійно-педагогічної комунікації (дисципліна «Альтернативні процеси виробництва чорних металів»)  

Педагогічні умови розвитку фахових умінь студентів засобами методів ситуативного навчання (дисципліна «Теорія металургійних процесів»)

Формування професійних умінь студентів засобами активних методів навчання (дисципліна «Технологія процесів одержання металів та сплавів»)

Організаційно-педагогічні умови фахової підготовки студентів засобами неімітаційних методів навчання (дисципліна «Основи металургії»)

Педагогічні умови формування професійно-особистісних якостей у студентів як компоненту професіоналізму (дисципліна «Теорія розливання та кристалізації сталі»)

Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів (дисципліна «Організація та проведення наукових досліджень за фахом»)

2020 рік

Організаційно-педагогічні умови розвитку комунікативної компетентності студентів засобами групової роботи (дисципліна «Технологія процесів за фахом»)

Формування професійних умінь засобами інтерактивних технологій (на прикладі дисципліни «Обладнання металургійних цехів» )

Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-металургів засобами проблемного навчання (дисципліна «Теорія металургійних процесів»)

Формування умінь самостійної пізнавальної діяльності у майбутніх інженерів-металургів засобами інформаційних технологій (дисципліна «Методи  фізико-хімічних досліджень взаємодії в металургійних системах»)

Організаційно-педагогічні умови формування знань та умінь студентів засобами інноваційної лекції (дисципліна «Основи металургії (Розділ «Металургія сталі»)

Розвиток умінь самостійної пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-металургів на засадах індивідуального підходу (дисципліна «Системи технологій промисловості»)

Формування професійних умінь майбутніх інженерів-металургів засобами особистісно орієнтованого навчання (дисципліна «Теорія розливання та кристалізації сталі»)

Розвиток інтелектуальних умінь майбутніх інженерів-металургів у процесі вивчення дисципліни «Фізико-хімічні основи одержання металів та сплавів»

Формування пізнавальних умінь сучасними  методами самостійної роботи (дисципліна «Комп’ютеризація в дослідженнях металургійних процесів») 

Педагогічні умови стимулювання самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інтернет-технологій (дисципліна «Технологічне проектування за фахом»)

2021 рік

Формування інтелектуально-соціального компоненту компетентності студентів «уміння вчитися» (дисципліна «Технологія процесів одержання металів та сплавів»)

Педагогічні умови розвитку професійної компетентності студентів засобами інноваційних методів змішаного навчання (дисципліна «Технологія процесів одержання металів та сплавів»)

Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів засобами інтернет-технологій (дисципліна «Методи фізико-хімічних досліджень металургійних процесів»)

Педагогічні умови формування загальних компетентностей майбутніх металургів засобами інтерактивних методів навчання (дисципліна «Організація технологій з підвищення якості сталі»)

Педагогічні умови формування знань та умінь майбутніх металургів  засобами бінарної лекції (дисципліна «Інтелектуальні системи управління в металургії»)

Формування психологічного компоненту навчальної автономії студента( дисципліна «Сучасне науково-дослідницьке устаткування»)

Формування психологічного компоненту навчальної автономії студента( дисципліна «Сучасне науково-дослідницьке устаткування»)

Формування професійних компетенцій студентів засобами інноваційних занять (дисципліна «Методи фізико-хімічних досліджень металургійних процесів»)

Педагогічні умови формування інтегральної компетентності студентів засобами дистанційної освіти (дисципліна «Сучасне науково-дослідницьке устаткування»)

2022 рік

Педагогічні умови формування «soft skills» у майбутніх металургів засобами кейс-методу (дисципліна «Ресурсозбереження та охорона довкілля»)

Формування комунікативної компетентності студентів (дисципліна «Методи аналізу даних і прогнози технологічних показників металургійних процесів»)

Метод проектів як інструмент формування інтегральних знань майбутніх металургів (Мінерально-сировинна база та підготовка сировини кольорової металургії)

Формування професійних умінь студентів за допомогою лекції з аналізом конкретних ситуацій (Теорія і технологія розливки спеціальних сталей і феросплавів)

Розвиток навичок самостійної роботи студентів із джерелами інформації  (дисципліна «Інноваційні технології переробки матеріалів металургії»)

Педагогічні умови розвитку інформаційної компетентності майбутніх металургів  засобами інтерактивних методів навчання (дисципліна «Технологія процесів одержання металів та сплавів»)

Розвиток пізнавальної самостійності студентів в умовах дистанційного навчання (Теоретичні основи процесів кольорової металургії)

Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх металургів (Теорія і технологія виробництва електроферосплавів)

Стимулювання навчальної мотивації студентів до дистанційного навчання (Контроль якості сировини та матеріалів в металургії)