Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Силабуси

На цій сторінці розміщено силабуси освітніх компонент (дисциплін) ОПП Металургія. Масив силабусів розділений на 2 категорії: обов'язкові навчальні дисципліни та вибіркові. Розміщені на цій сторінці силабуси розроблені провідними викладачами факультету і схвалені Гарантом ОП Металургія. Силабуси були розроблені згідно чинного "Положення про розробку силабусу навчальної дисципліни" (схвалено Вченою радою НФ УДУНТ 25.01.2022 Протокол №1) та рекомендацій, наданих у "Методичних рекомендаціях до розробки силабусу навчальної дисципліни УДУНТ" (ухвалені Радою якості освітньої діяльності УДУНТ 22.11.2022 Протокол №3).

Силабус (англ. Syllabus, а также course of study, program, programme, curriculum, syllabusnoun) – термін, що запозичений з англомовного освітнього середовища (дискурсу) у зв’язку із запровадженням в Україні нової процедури акредитації освітніх програм (ОП). За загальноприйнятим тлумаченням силабус - це документ, який надається студенту для того, щоб він розумів що йому будуть викладати, чого він навчиться, які правила гри (за що його будуть оцінювати, за що будуть «карати») і якщо ці елементи представлені, то назва не обов’язково має бути «силабус». До речі, будь-яких нормативних вимог (документів) з боку МОН, НАЗЯВО та інших структур щодо структури та змісту силабусів навчальних дисциплін... не існує.