Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Практична підготовка

Практична підготовка здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 136 «Металургія» передбачає формування фахових компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, працювати в команді, ухвалювати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, планувати та управляти часом, здатність до адаптації та дії в новій ситуації, навички здійснення безпечної діяльності, прагнення до збереження навколишнього середовища тощо.

Практична підготовка здійснюється в такій послідовності:

- виконання практичних і лабораторних робіт, а також самостійні роботи з дисциплін, що вивчаються;

- виконання курсових проектів;

- виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін;

- проходження виробничих та переддипломних практик.

Проходження практик регламентовано робочими програмами практик для спеціальності 136 «Металургія».

Метою практик є ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю відповідного виробництва (металургійного або трубного) – сировинною базою, технологією виробництва, основним і допоміжним технологічним обладнанням, правилами експлуатації, вимогами до металургійних властивостей продукції, методами їх опробування та контролю.

Базами практик є зацікавлені у майбутніх фахівцях підприємства, організації й установи, співпраця з якими здійснюється на підставі відповідних договорів.

Загальні засади проведення практик визначені "Положенням про організацію та проведення практики студентів УДУНТ", а також відповідними Програмами практик (за видами) для ОП Металургія. Цілі, завдання та очікувані результати практики - у відповідній робочій програмі, розробленій з врахуванням рекомендацій стейкхолдерів. Зміст завдань практики підпорядковується особистим інтересам здобувачів щодо фахової підготовки, залежить від конкретної бази практики та теми випускної роботи. Захист звіту з практики відбувається у вигляді стислої доповіді студентом щодо отриманих результатів та відповідей на запитання.