Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників і здобувачів вищої освіти

 Одним з пріоритетних завдань колективу НМетАУ є додержання «Кодексу академічної доброчесності» у частині збереження і захисту інтелектуальної власності академії та учасників наукового та освітнього процесу, поважання авторських прав та недопущення академічного плагіату в усіх видах наукової, науково-методичної та навчальної діяльності. Заходи щодо забезпечення системної роботи із запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів і студентів та у дисертаційних і кваліфікаційних роботах затверджуються Вченою радою НМетАУ.

 Запобігання академічному плагіату в дисертаціях здобувачів наукових ступенів.

Після прийняття дисертацій на здобуття наукового ступеня до розгляду у спеціалізованих вчених радах НМетАУ відбувається перевірка текстів дисертаційних робіт і авторефератів на наявність академічного плагіату. У разі виявлення текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів, матеріалів інших авторів без посилання на джерело спеціалізована рада ухвалює рішення про зняття роботи з розгляду або направлення її на доопрацювання з повторною перевіркою на академічний плагіат. 

 Запобігання академічному плагіату при прийнятті до розгляду наукових праць редакційними колегіями наукових журналів НМетАУ та оргкомітетами конференцій, що проводяться НМетАУ, забезпечується шляхом перевірки рукописів статей і тез доповідей, що надходять до редакції або до оргкомітету, на наявність у них ідей або наукових результатів, одержаних іншими авторами, або відтворення опублікованих текстів інших авторів без відповідних посилань. У разі виявлення  академічного плагіату рукописи статей і тези доповідей направляються на доопрацювання або відхиляються без права їх повторного подання.

 Запобігання академічному плагіату при атестації здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом перевірки текстів випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність у них наукових результатів, які одержані іншими авторами, та/або відтворення опублікованих текстів, графічної інформації інших авторів  без відповідних посилань. У разі виявлення академічного плагіату у випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти під час їх розгляду екзаменаційними комісіями такі роботи знімаються з захисту з наданням права повторної атестації здобувача вищої освіти у встановлений чинною нормативною базою термін.

 Запобігання академічному плагіату при виданні навчальних та навчально-методичних праць (підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій тощо), які рекомендуються кафедрами до видання  та яким надається гриф НМетАУ, забезпечується шляхом їх перевірки на наявність академічного плагіату під час зовнішнього рецензування та розгляду на засіданні кафедри. У витягах з протоколів засідань кафедр щодо рекомендацій до видання навчальних та навчально-методичних  праць передбачається відображення інформації про відсутність у них академічного плагіату. Відповідні процедури регламентовані Положенням про видання навчально-методичної літератури у НМетАУ. У разі виявлення академічного плагіату такі роботи направлення її на доопрацювання з повторною перевіркою.  

Процедура

Опис процедури

Назва нормативного документу

Тип документа, номер і дата затвердження

Прийняття до розгляду наукових праць

Заходи щодо забезпечення системної роботи із запобігання та виявлення академічного плагіату забезпечуються:

- редакційними колегіями наукових журналів НМетАУ та оргкомітетами наукових, науково-технічних, науково-методичних конференцій, які проводить НМетАУ (щодо наукових праць науково-педагогічних працівників);

- науково-педагогічними колективами кафедр та НМК спеціальностей (щодо навчальних та навчально-методичних праць науково-педагогічних працівників);

- головами та вченими секретарями спеціалізованих вчених рад НМетАУ (щодо дисертацій докторантів і аспірантів);

- завідувачами випускових кафедр (щодо випускних кваліфікаційних робіт студентів).

Кодекс академічної доброчесності НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 8

від 07.09.2016

Атестація здобувачів наукових ступенів

Положення про видання навчальної та методичної літератури у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 1

від 26.01.2015

Атестація здобувачів вищої освіти

Організація виконання кваліфікаційних робіт у НМетАУ

 

Вчена рада, протокол № 2

від 25.02.2016

Видання навчальної та навчально-методичної літератури