Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Баранова Тетяна Євгеніївна photo

Баранова Тетяна Євгеніївна

старший викладач

Контакти:

E-mail: sisoeva79@gmail.com

Телефон : (+38097) 463-37-77, (+38099) 098-69-59 - viber

Кімната : Б-310

В 2001 р. закінчила з відзнакою НМетАУ за фахом "Теплофізика, автоматизація та екологія теплових агрегатів у металургії". З 2001 р. по 2004 р. проходила навчання в аспірантурі НМетАУ. Після закінчення аспірантури працює асистентом кафедри ТЕМП. Закінчила у грудні 2019 Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Отримала диплом магістра з відзнакою М19 №118217, здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти - Магістр, спеціальність - Цивільна безпека, освітня програма: Охорона праці, професійна кваліфікація Інженер з охорони праці.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:

 

Напрямок наукових праць:
1. Проблеми регенеративної утилізації теплоти продуктів горіння, відпрацьованих у робочому просторі промислових печей.
2. Підвищення економічної ефективності теплової роботи секційних печей шляхом застосування високоефективних способів утилізації теплоти.

Основні наукові праці:

1. Абраменков Ю.Я., Сысоева Т.Е. Теоретический анализ применения централизованной регенеративной утилизации тепла для нагревательных печей // Металлургическая теплотехника. Сб. науч. тр. НМетАУ. Т. 7. - Днепропетровск. - 2002. - С. 186 - 195.

2. Декл. патент на изобретение UA 68738 А, МКИ 7 С21С5/38 НМетАУ, Абраменков Ю.Я., Сысоева Т.Е. Газоотводящий тракт конвертера; Заявл. 17.10.03; Опубл. 16.08.04; Бюл. N 8, 2004 г.

3. Абраменков Ю.Я., Сысоева Т.Е. Решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материалов методом элементарных балансов // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. - Днепропетровск: Пороги, 2004. - С. 49 - 58.

4. Абраменков Ю.Я., Сысоева Т.Е. Исследование и совершенствование методик расчета секционных нагревательных и термических печей // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. В двух книгах. - Книга первая. - Днепропетровск: Пороги, 2005. - С. 3 - 14.

 5.  Абраменков Ю.Я., Сысоева Т.Е. Теоретический анализ работы газогорелочных устройств в связи с теплообменом в рабочем пространстве секционных термических печей // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск: ПП Грек О.С, 2007. – С. 14 – 22.

6.   Абраменков Ю. Я., Сисоєва Т. Є., НМетАУ. Секційна піч швидкісного нагрівання – патент на корисну модель, опубл. 12.05.2008, бюл. ? 9, 2008 р.

7. T. Sysoeva, Y. Abramenkov. Rational regimes of heating a metal in the sectional furnace. // METALURGIJA, vol. 47, br. 3, str. 145 – 284. – Zagreb, srpanj / rujan (July / September) 2008. str. 267.

8.  Сысоева Т. Е., Абраменков Ю. Я. Сравнительный анализ результатов расчета тепловой работы регенератора на основе уточненной физической модели движения газа // Труды XV международной конференции “Теплотехника и энергетика в металлургии”, НМетАУ, г. Днепропетровск, Украина, 7-9 октября 2008 г. – Днепропетровск: ”Новая идеология”, 2008. – С. 228 - 229.

9.  Абраменков Ю. Я., Сисоева Т. Е. Конечно–разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала на основе уточненной физической модели движения газа // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Дніпропетровськ: ”Новая идеология”, 2008. – С. 273 - 287.

10. Баранова Т.Е., Абраменков Ю.Я., Воробьева Л.А., Шемет Т.Н. Повышение. Эффективности работы газоотводящего тракта кислородного конвертера. Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: збірник наукових праць. - Випуск 8. - Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2016. - С. 200-206.

11. Гупало Е.В., Еремин А.О., Воробьева Л.А., Шемет Т.Н., Баранова Т.Е. Исследование нагрева металла в кольцевой печи с регенеративными горелками. Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: збірник наукових праць. - Випуск 8. - Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2016. - С. 214-221.

12. Баранова Т. Е., Абраменков Ю. Я. Энергоэффективная конструкция секционной печи . Теплотехніка, енергетика та екологія в металургії: колективна монографія. У двох книгах. - Книга перша / Під загальною редакцією д.т.н., проф. Ю.С. Пройдака. - Дніпро: Нова ідеологія, 2017. - С. 92-96.

13. Karakash Y. Basic areas of the secondary energy resources use in the blast-furnace ironmaking and application of heat pumps / Y. Karakash, T. Baranova // Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті. Дніпро 2018. – № 21, випуск 1. – С. 7-11.

14. Matukhno E., Belokon K., Shatokha V., Baranova T. Ecological aspects of sustainable development of metallurgical complex in Ukraine / E. Matukhno, K. Belokon, V. Shatokha, T. Baranova // Procedia Environmental Science, Engineering and Management 6 (2019) (4) 671-679 Environmental Innovations: Advances in Engineering, Technology and Management, EIAETM, 23rd-27th September, 2019, р. 671-679. ISSN: 2392-9537.http://procedia-esem.eu/pdf/issues/2019/no4/75_Matukhno_19.pdf

15. Matukhno E., Belokon K., Baranova T., Romanko Y. Improving the environmental component of sustainable development of metallurgical enterprises through the implementation of the best available technologies / E. Matukhno, K. Belokon, T. Baranova, Y. Romanko // Теорія і практика металургії, №1,  Дніпро 2020. – С. 24-29. ISSN 1028-2335, https://nmetau.edu.ua/file/ktmp_10519.pdf

16. Сохань А.Г., група ЕО-01-19, наукові керівники: Баранова Т.Е., Сибір А.В. Аналіз травматизму та професійних захворювань в Україні за 2018-2019 роки // Безпека життєдіяльності в ХХІ столітті : тез. допов. XVI Міжвузівської студентської науково-практичної конференції (16-17 квітня 2020)/ відп. ред. А.С. Бєліков.– Дніпро: ПДАБА, 2020.  – С 41,42.

 

 Видані підручники, навчальні посібники, монографії:

 1. Суліменко С.Є., Сухарева М.В., Кравцов С.В., Баранова Т.Є. Охорона праці в галузі та цивільний захист. Частина І: Навч. посібник – Дніпро: НМетАУ, 2018 - 123 с. (частка 1,8 облік.- вид. арк.).