Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Спеціальность 175 - Інформаційно-вимірювальні технології

Спеціальність:

175 - Інформаційно-вимірювальні технології

Кваліфікація: бакалавр, магістр

 

Навчання за спеціальністю 175 - Інформаційно-вимірювальні технології дозволить студентам отримати:

- базові знання з фундаментальних природничих наук, математики та математичної статистики в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін з метрології, стандартизації та сертифікації;

- базові знання з інформатики та використання сучасних інформаційних технологій;

- поглиблені знання з методів та засобів вимірювань у будь-якій сфері економічної діяльності;

- поглиблені знання щодо систем стандартизації та оцінки відповідності України та світу;

- базові уявлення про основи функціонування засобів вимірювальної техніки;

- поглиблені знання із законодавчої метрології та додержання єдності вимірювань;

- поглиблені знання з метрологічного і нормативного забезпечення технічного контролю якості продукції та послуг;

- базові уявлення про системи управління якістю та оцінку якості продукції;

- базові знання з проведення інноваційних розробок, проектних та дослідницьких робіт;

- базові знання з підприємницької діяльності та організації роботи персоналу;

 

Застосування знань і розумінь:

- уміння використовувати знання з фундаментальних дисциплін та математичний апарат для реалізації професійно-профільованих знань й практичних навичок в галузі метрології, стандартизації та сертифікації;

- здатність використовувати інформаційні ресурси, включаючи електронні бази даних, довідкову літературу, стандарти тощо для підвищення свого професійного рівня, інноваційної, проектної та дослідницької діяльності в професійній сфері;

- володіння основами діловодства та здійснення нормативного контролю технічної документації з визначенням рівня стандартизації та уніфікації в проекті;

- здатність визначати необхідні засоби та виконувати вимірювання та випробування у визначених умовах і з необхідною точністю;

- уміння обробляти результати вимірювань та випробувань з використанням статистичних методів;

- уміння корегувати і розробляти нормативно-технічну документацію (стандарти, сертифікати, технічні умови на продукцію, методики, контрольні карти тощо);

- здатність здійснювати технічний контроль якості продукції та процесів, визначати невідповідності;

 

опис

Кожний з нас є СПОЖИВАЧЕМ багатьох видів продукції та послуг та одночасно - ВИРОБНИКОМ певних видів продукції або послуг, які використовуються іншими людьми. Тому кожен з нас зацікавлений у всезагальній ВИСОКІЙ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ. На цій взаємозалежності базуються прогрес і благополуччя суспільства.

Досвід розвинених країн свідчить про те, що якістю продукції можна та необхідно керувати. Це не тільки задовольняє потреби споживачів, але й суттєво заощаджує фінансові та матеріальні ресурси суспільства.

Для управління процесами та їх контролю щодо виготовлення продукції (надання послуг) використовують стандартизацію, оцінку відповідності із сертифікацією, технічний контроль та метрологію.

СТАНДАРТИ при державній підтримці є документованою формою суспільної домовленості стосовно раціонального співвідношення «ціна – якість», що задовольняє більшість споживачів та виробників у країні.

Зіставлення наявних та потрібних за стандартами властивостей продукції (послуг) здійснюється на основі  контролю якості та вимірювань з використанням засобів МЕТРОЛОГІЇ у стандартизованих процесах АУДИТУ ЯКОСТІ, ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ, які є фундаментом СЕРТИФІКАЦІЇ.

Усі вказані види діяльності формують сферу ТЕХНИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ для задоволення ПОТРЕБ людей.

Успіх тут зумовлюється такою організацією процесів, при якій допуск браку до споживача стає неможливим.

Як відповідь на таку потребу суспільства з’явилися МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ НА СИСТЕМИ ЯКОСТІ. Їх сфера застосування постійно розширюється і стосується все більшої кількості аспектів діяльності: виробництво, екологія, безпека, соціальна відповідальність, управління ризиками, енергетичний менеджмент тощо. Ці документи  складені таким чином, що вони можуть бути застосовані у будь-якій галузі економічної діяльності, в організаціях будь-якої форми власності та розміру.

Україна є активним учасником авторитетних Міжнародних організацій з якості та технічного регулювання і проводить роботи з гармонізації (узгодження) своєї нормативної бази з міжнародними стандартами. Їх впровадження в практику нерозривно пов’язано з вимірюванням якості, тобто – з кваліметрією та метрологією на основі сучасних методів досліджень та обробки статистичного матеріалу. Професійне виконання всіх цих робіт неможливе без опанування фахівцями сучасних інформаційних технологій, перш за все – в сферах метрології, стандартизації, сертифікації та якості.

Все вищесказане формує зміст підготовки універсальних фахівців за спеціальністю 175 - Інформаційно-вимірювальні технології

Лише декілька вищих навчальних закладів в Україні (а в нашому регіоні - тільки УДУНТ) здійснюють підготовку фахівців-метрологів з акцентом на використання стандартів систем якості: ISO (та ДСТУ ISO) серій 9000, 14000, 17000, 22000, 26000, 27000, 31000, 35000, 45000, 50000,  та інших, зокрема, так званих «Належних практик». Це зумовлюється нагальними потребами організацій в спеціалістах з якості, стандартизації та сертифікації, метрології та технічного контролю.

В УДУНТ з 2004 р. на спеціалізованій кафедрі «Систем якості, стандартизації та метрології» ведеться підготовка бакалаврів і магістрів вказаного профілю. При навчанні студенти отримують спеціальні знання в області розробки та використання складових систем якості, використання вимірювальних приладів, розробки і ведення нормативної і технічної документації, контролю якості продукції і процесів. Особлива увага приділяється комп'ютерній підготовці студентів. Для цього є необхідне матеріальне оснащення.

Наші випускники спроможні працювати у будь-якій галузі народного господарства  (управління та технічне регулювання, важка та легка промисловість, будівництво, сільське господарство, промислова та побутова хімія, торгівля, виготовлення продукції харчування, фармакологія тощо) і, як свідчить практика їх працевлаштування, займають місця на підприємствах і в організаціях на престижних посадах фахівців із забезпечення якості та проведення робіт із стандартизації та сертифікації, експертів-аудиторів, працівників метрологічних служб та технічного контролю при достойній оплаті праці.

Випускаюча кафедра «Систем якості, стандартизації та метрології» має досвід працевлаштування випускників як в державні органи технічного регулювання, так і на підприємства.

Отже,

- в умовах європейської інтеграції України, переходу на європейські та міжнародні стандарти  та виходу вітчизняної продукції на нові ринки збуту;

- в умовах оновлення законодавства України у сферах захисту прав споживачів, метрології та метрологічної діяльності, стандартизації, оцінки відповідності продукції та послуг;

- в умовах впровадження на більшості підприємств систем управління якістю, сертифікованих згідно з вимогами міжнародних та регіональних стандартів ISO серій 9000, 10000, 14000, 17000, 22000, 27000, 31000, 35000, 45000, 50000 та інших;

- в умовах гострої потреби багатьох підприємств у фахівцях з технічного регулювання та управління якістю;

- в умовах необхідності вимірювання важливих для життя та здоров’я людини характеристик  товарів та послуг повсякденного вжитку.

 

…ПРАВИЛЬНИМИ СТАЮТЬ  ВИБІР НАВЧАННЯ та ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ на кафедрі «Систем якості, стандартизації та метрології» Українського державного університету науки і технологій


Освітньо-професійні програми: