Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Факультет прикладних комп'ютерних технологій

Савчук Лариса Миколаївна photo

Декан: Савчук Лариса Миколаївна

Контакти:

Адреса НМетАУ, пр. Гагаріна, 4, корпус 1, поверх 5, кімната 526, м. Дніпро, 49600, Україна

E-mail: dialog.aktiv@gmail.com

Телефон: (+38056)-746-31-64 

Наші соціальні мережі

 

Instagram                   YouTube                   Telegram

 

Інформація

 

 

 

Факультет прикладних комп'ютерних технологій був створений у грудні 2003 року, пройшов три реорганізації у 2007, 2015 та 2020 роках. За кількістю студентів, що навчаються, факультет займає перше місце. Очолює факультет декан, також працюють заступник декана та два методисти.

До складу факультету увійшли кафедри з достатнім досвідом науково-педагогічної роботи, професійним кадровим потенціалом і достатньо сформованою системою організації керівництва кафедральним колективом.

Основна задача факультету, як структурного підрозділу академії, - зміцнення позицій кафедр: сильні кафедри - сильний факультет. При такому підході завдання управління зводиться, перш за все, до узгодження діяльності кафедр при вирішенні спільних завдань. Цим обґрунтовується вибір девізу факультету: «ДЕ ЗГОДА, ТАМ ПЕРЕМОГА» (Ubi Concordia, ibi Victoria).

 

 На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за наступними спеціальностями:

- перший (бакалаврський) рівень освіти:

 • 051-Економіка (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»);
 • 121-Інженерія програмного забезпечення (освітньо-професійна програма «Інженерія програмного забезпечення»);
 • 122-Комп'ютерні науки (освітньо-професійна програма «Комп'ютерні науки»);
 • 126-Інформаційні системи та технології (освітньо-професійна програма «Комп'ютерні технології в бізнесі»);
 • 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»);
 • 144-Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика»);
 • 029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»);

- другий (магістерський) рівень освіти:

 • 051-Економіка (освітньо-професійно програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»);
 • 122-Комп'ютерні науки (освітньо-професійні програми: «Інформаційно-управляючі системи та технології (ІУСтТ)», «Інформаційні технології проектування (ІТП)», «Програмування вбудованих і мобільних пристроїв (ПВМП)», «Програмування веб-систем (ПВебС)»);
 • 151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»);
 • 144-Теплоенергетика (освітньо-професійна програма «Теплоенергетика»);
 • 029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (освітньо-професійна програма «Документознавство та інформаційна діяльність»).

 


Всі випускаючі кафедри здійснюють підготовку студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за денною та заочною формами навчання за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

 

Кафедра інформаційних технологій і систем є випускаючою за напрямом «12-Інформаційні технології» за спеціальністями: «122-Комп'ютерні науки» та «121-Інженерія програмного забезпечення». Здійснює підготовку фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проектуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій і систем; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних в організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних системах. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор Гнатушенко Вікторія Володимирівна.

 

Кафедра економічної інформатики є випускаючою і здійснює підготовку фахівців за спеціальністями: «051-Економіка» за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та моделювання в економіці» та «126-Інформаційні системи та технології» за освітньо-професійною програмою «Комп’ютерні технології в бізнесі». Випускники кафедри отримують як теоретичні знання, так і практичні навички прогнозування, моделювання, використання сучасних інформаційних технологій для вирішення питань в сфері бізнесу та економіки. Кафедра інтенсивно застосовує у навчальному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема, систему адаптивного онлайнового навчання з використанням хмарного сховища даних, що надає студентам та їх батькам доступ до необхідної інформації. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Бандоріна Лілія Миколаївна.

 

Кафедра теплоенергетичних систем та енергоменеджменту є випускаючою і здійснює підготовку за спеціальністю «144-Теплоенергетика». Кафедра готує освічених енергетиків майбутнього з багатим набором навичок і умінь, здатних творчо вирішувати інженерні і науково-технічні завдання в умовах постійного технологічного і соціально-економічного розвитку. Завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Пінчук Валерія Олександрівна.

 

Однією з найдосвідченіших кафедр факультету є кафедра автоматизації виробничих процесів, яка є випускаючою та готує фахівців за спеціальністю «151-Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». До професорсько-викладацького складу кафедри входять висококваліфіковані фахівці, які мають багатий досвід практичної роботи з автоматизації виробничих процесів в металургійній галузі, що дозволяє здійснювати підготовку першокласних фахівців, які мають знання та навички практичної роботи з автоматизації виробничих процесів, достатній рівень володіння комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями і користуються попитом на підприємствах України. Очолює кафедру кандидат економічних наук, доцент Рибальченко Марія Олександрівна.

 

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності є випускаючою і здійснює підготовку за спеціальністю «029-Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Випускники даної спеціальності займаються розробкою процесів документування, організацією інформаційної аналітичної роботи, створенням інформаційних продуктів, плануванням і організацією служб документаційного забезпечення управління, контролем за станом діловодства в організації, розробкою уніфікованих форм документів. Основними напрямками професійної діяльності випускників кафедри є: методична, інформаційно-консультаційна, організаційно-управлінська, діловодна, архівна, референтські, науково-педагогічна. Очолює кафедру доктор історичних наук, професор Михайлюк Олександр Володимирович.

 

Кафедра прикладної математики і обчислювальної техніки займається підготовкою студентів академії в галузі прикладних математичних і комп'ютерних наук. Кафедра забезпечує підготовку з математичного моделювання та інформаційних технологій не лише студентів, а й викладачів і співробітників академії й інших організацій. Очолює кафедру доктор технічних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії інформатики Швачич Геннадій Григорович. 

 


Кафедри:

Кафедра інформаційних технологій і систем (ІТС)

Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП)

Кафедра енергетичних систем та енергоменеджменту

Кафедра економічної інформатики

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності