Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Місія та стратегія

Місія Факультету – підготовка конкурентоспроможних фахівців шляхом інтеграції навчання та виробництва, постійної співпраці з підприємствами-партнерами з метою всебічного врахування вимог до набору професійних комптентностей у випускників, наближення місця надання освітніх послуг до їх споживачів. Як наслідок – соціально відповідальна участь у комплексному вирішенні проблем соціально-економічного розвитку регіону, вирішенні проблем забезпечення високотехнологічних виробництв кваліфікованими кадрами, збереження та розвиток людських ресурсів та економічного потенціалу регіону в цілому.

Факультет реалізує задекларовану місію на основі таких принципів освітньої діяльності:

- нерозривність процесів навчання, науково-дослідної роботи та виробництва;
- інтеграція у європейський освітній простір;
- відповідність вищої освіти до потреб особистості, суспільства, держави, роботодавців;
- рівні можливості для молоді в здобутті якісної освіти;
- безперервність освіти, надання можливості постійного поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки;
- комплексний розвиток багатоукладності та варіантності освіти, що передбачає створення можливостей для широкого вибору форм та змісту освіти;
- гуманізм, демократизм, патріотизм, пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей;

- інтеграція освіти та науки за допомогою активного використання наукових досліджень та інноваційних методів в освітньому процесі;

- дотримання принципів академічної доброчесності у всіх сферах діяльності, недопущення порушення принципів наукової етики всіма учасниками освітнього процесу.

Базові документи для імплементації принципів освітньої діяльності та вирішення стратегічних завдань Факультету:

СТАТУТ Українського державного університету науки та технологій (УДУНТ)

ПОЛОЖЕННЯ про Нікопольський факультет УДУНТ (НФ УДУНТ)

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ УДУНТ

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НФ УДУНТ на 2021 – 2026 рр.