Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

ДОЛЖАНСЬКИЙ Анатолій Михайлович photo

ДОЛЖАНСЬКИЙ Анатолій Михайлович

Завідувач кафедри

доктор технічних наук

Контакти:

E-mail: tk136@ua.fm

Телефон : 8 0562 46-05-49

Кімната : 268

Должанський Анатолій Михайлович. Народився 31.03.1947 р. в м. Дніпропетровську. Закінчив технологічний факультет (тепер - факультет Матеріалознавства та обробки металів) Дніпропетровського металургійного інституту ( тепер - Національна металургійна академія України - НМетАУ). Спеціальність за дипломом: "Автоматизація та комплексна механізація металургійного виробництва". Після служби в Радянській армії (1970-1972р.р.) працює в НМетАУ на посадах інженера (1972р.), молодшого наукового співробітника (по 1976 р.), старшого наукового співробітника (по 1985 р.), завідувача науково-дослідної лабораторією (по 1994 р.) на кафедрі обробки металів тиском; професора кафедри технологічного проектування (по 2004 р.); зав. кафедри "Якість, стандартизація та сертифікація" - по наявний час. З 1990 р. по 1997 р. навчався в докторантурі.

Кандидат технічних наук (1979 р.); старший науковий співробітник (1989 р.); доктор технічних наук (1997 р.); доцент (2002 р.); професор (2003 р.). Член-кореспондент Академії інженерних наук України - АІН (2008 р.)

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій. Член редакційної колегії фахового журналу "Металлургическая и горнорудная промышленность" (редактор розділу "Метизное производство").

Педагогічна діяльність пов'язана з викладанням циклу дисциплін по обробці металів тиском і технічному регулюванню в Україні (якість, стандартизація і сертифікація). Під його керівництвом захищено більше 10 кандидатських дисертацій.

Наукова діяльність пов'язана з теоретичними і експериментальними дослідженнями процесів обробки металів тиском (волочіння, прокатування), в основному – при урахуванні ефектів тертя, зносу і технологічних мастил.

Є автором близько 400 наукових праць, включаючи близько 60 винаходів, основні з яких:

 

№ пп

Назва

Харак­тер ро­боти

Вихідні дані

Обсяг

(друк, арк.

загалом доля)

Співавтори

 

1

2

3

4

5

6

1) Наукові та навчально-методичні роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації

1

Автоматизация подачи техно­логической смазки на непре­рывном широкополосном ста­не горячей прокатки и иссле­дование эффективности при­менения смазки

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1973, № 19, С.46-

48

0,5

0,05

Чекмарьов О.П.,

ДодокаВ.Г.,

Грудєв О.П.

та інш., всього 12

осіб

2

Исследование эффективности применения технологических смазок при горячей прокатке на тонколистовом стане 1680

друк

Реферативная ин-

формация "О за-

конченных НИР в

ВУЗах УССР".

Вып. 7.-К.: Ви-

ща школа, 1974,

с. 75

0,1

0,001

Чекмарьов О.П.,

Грудєв О.П.,

Додока В.Г.,

та  інш., всього 15

осіб

3

Применение технологической

смазки при горячей прокатке

стали в клети трио Лаута

друк

"Металлург",

1975, № 5,

с. 40-41

0,25

0,1

Грудєв 0.П.,

Балтруконіс П.І.,

Лупандін В.А.

та інш.,  всього 9

осіб

4

Захват смазки шероховатыми

поверхностями валков и поло-

сы при прокатке

друк

Тезисы докладов

Республиканской

конференции

"Трение и технологические смазки

при обработке ме-

таллов давлени-

ем". - Днепро­пет­ровск: ДМетИ,

1975, с. 68

0,2

0,05

Грудєв 0.П.,

Максименко О.П.

5

Применение технологических

смазок на тонколистовом ста-

не с целью повышения изно-

состойкости валков и улучше-

ния качества проката

друк

Реферативная ин-

формация "О за-

конченных НИР в

ВУЗах УССР".

Вып. 8.-К.: Ви-

ща школа, 1975,

с. 46

0,1

0,05

Грудєв О.П.,

Балтруконіс П.І.,

Іванов К.О. та інш.,

всього 9 осіб

6

Влияние микронеровностей

поверхностей валков и полосы

на формирование смазочного

слоя в очаге деформации при

прокатке

друк

В кн. Обработка

металлов давле-

нием (ДМетИ). -

М.: Металлургия,

№ 59, 1976,

с. 198-205

0,5

0,1

Грудєв О.П.,

Максименко О.П.,

Іванов К.О.,

Бураков О.М.

7

Освоение системы подачи

технологической смазки на

листовой клети трио Лаута

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1976, №2,

с. 15-16

0,2

0,1

Грудєв О.П.,

Іванов К.О.,

Голодов В.Г.,

та інш., всього 7

осіб

8

Применение технологической

смазки для валков сортового

стана горячей прокатки

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1976, №2(766),

с. 38-39

0,2

0,1

Грудєв О.П.,

Балтруконіс П.І.,

Гринюк ЮЛ.

та інш., всього 7

осіб

9

Исследование толщины слоя

смазки при холодной прокатке

со скоростью 2-15,7 м/с

друк

В кн. Тонколи-

стовая прокатка.

Межвузовский сб.

научных трудов. -

Воронеж: ВПИ,

1977, с. 137-141

0,25

0,1

Бондаренко В.І.,

Гринюк Ю.Л.,

Швецов В.В.

10

Освоение системы подачи

технологической смазки на

стане 350/250 при прокатке

полосы

друк

Реферативная ин-

формация "О за-

конченных НИР в

ВУЗах УССР".

Вып. 10.-К.:

Вища школа,

1977, с. 36

0,1

0,05

Грудєв О.П.,

Гринюк Ю.Л.,

Давиденко М.П. та

інш., всього 10 осіб

11

Исследование процесса хо-

лодной прокатки в режиме

граничного и жидкостного

трения

друк

Реферативная ин-

формация "О за-

конченных НИР в

ВУЗах УССР".

Вып. 10.-К:

Вища школа,

1977, с. 35-36

0,1

0,02

Грудєв О.П.,

Бондаренко В.А.,

Гринюк Ю.Л

12

Исследование и разработка

рациональной технологии по

переработке катанки свО8Г2С

на диаметр проволоки

0,8 - 2,0 мм

друк

Реферативная ин-

формация "О за-

конченных НИР в

ВУЗах УССР".

Вып. 10.-К.:

Вища школа,

1977, с. 36-37

0,1

0,05

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Джоболда  Л.І.  та

інш., всього 12 осіб

13

Исследование новых техноло-

гических смазок при волоче-

нии

друк

В кн. Эффектив-

ность применения

химических ком-

позиций для каче-

ственной обра-

ботки металлов

давлением. - Ки-

ев: КПИ, 1978,

с. 27-29

0,1

0,05

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Дмитрієва Т.Б.

14

Расчет рационального режима

деформации при волочении

проволоки

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1978, №3,

с. 27-29

0,5

0,2

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Дмитрієева Т.Б.

та інш., всього 6

осіб

15

Исследование захвата смазки

при прокатке

друк

Тезисы докладов

и сообщений на

Всесоюзной на-

учно-технической

конференции

"Пятилетке каче-

ства и эффектив-

ности - труд и

поиск молодых

металлургов" (г.

Тула, 1978 г.) -

М.: Тулачермет.

1978, с. 85

0,02

0,01

Маклаков Г.Ю.

16

Опыт применения технологи-

ческой смазки на станах горя-

чей прокатки завода "Сарка-

найс металургс"

друк

Те ж саме, с. 84

0,05

0,03

Гринюк ЮЛ.

Сигалов Ю.Б.

17

Совершенствование процесса

холодного волочения низкоуг-

леродистой проволоки

друк

Те ж саме, с. 62

0,05

0,03

Дмитрієва Т.Б.,

Сигалов Ю.Б.

18

О влиянии скорости прокатки

на коэффициент трения

друк

"Металлургия и

коксохимия":

Респ. межведом.

научн.-техн. сб.

(Обработка ме-

таллов давлени-

ем), вып. 60. -

Киев: Техніка,

1979, с. 56-57

0,15

0,03

Грудєв О.П.,

Бондаренко В.А.,

Гринюк Ю.Л.

19

Анализ математических зави-

симостей процесса обработки

металла давлением с исполь-

зованием ортогональных ла-

тинских квадратов

друк

Тезисы докладов

Республиканской

научно-техни­ческой конферен­ции "Производство и применение экономичных про­филей в теп­ло­во­зостроении" (16-18 мая 1979 г., Воро­ши­ловград).– Во­ро­шиловград: ВМИ, 1979, с. 79-80

0,1

0,05

Маклаков Г.Ю.

20

Методические указания по

подготовке задач на ЭЦВМ

(для студентов специальности

0408 - обработка металлов

давлением)

друк

Ротапринт

ДМетИ, Днепро-

петровск, 1979

1,1

0,4

Маклаков Г.Ю.

Ханин М.І.

21

Методические указания по ис-

следованию эффективности

технологических смазок при волочении

друк

Ротапринт

ДМетИ,

Днепропетровск, 1979

1,5

0,5

Грудєв О.П.

Сигалов Ю.Б.

Маклаков Г.Ю.

22

Влияние микрогеометрии по-

верхностей валков и полосы

на захват смазки при прокатке

друк

В кн. Обработка

металлов давле-

нием (ДМетИ),

№60. -М: Ме-

таллургия, 1980,

с. 48-55

0,8

0,6

Грудєв О.П.,

Маклаков Г.Ю.,

Бондаренко В.А.

23

О формировании микрорелье-

фа поверхности металла при

прокатке с технологической

смазкой

друк

"Металлургия и

коксохимия":

Респ. межведом.

научн.-техн. сб.

(Обработка ме-

таллов давлени-

ем), вып. 64. —

Киев: Техніка,

1980, с. 24-27

0,12

0,03

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Дмитрієва Т.Б.

24

Новая смазка для волочения

сталеалюминиевой проволоки

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1980, вып. 16,

(876), с. 44

0,2

0,1

Грудєв А.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Хижняк СП.,

Бородавкин І.Т.,

Косенко А.И.

25

Методика расчета оптимального диаметра

заготовки для волочения по-

лиграфической проволоки

друк

Депон. рукопис в

інституті «Чер-

метинформация»

6.03.80, №920

0,8

0,3

Сигалов Ю.Б.,

Дмитрієва Т.Б.,

Маклаков Г.Ю.,

Писарев ЮГ.

26

Исследование толщины слоя

технологической смазки и ко-

эффициента трения при ско-

ростной горячей прокатке

друк

Тезисы докладов

3-й Всесоюзной

конференции

«Теоретические

проблемы про-

катного производ-

ства» (ноябрь,

1980 г., Днепро-

петровск).- Днеп-

ропетровск: ДМетИ, 1980, с. 65-67

0,05

0,02

Ковалевский А.І.,

Маклаков Г.Ю.

27

Применение технологической

смазки при горячей прокатке

арматурной стали

друк

Те ж саме,

с. 140

0,05

0,03

Гринюк ЮЛ.,

Сигалов Ю.Б

28

Определение минимально не-

обходимого расхода смазки

при горячей прокатке

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Черме-

тинформация», 11

липня 1980 р.,

№1020

 

0,3

0,2

Сигалов Ю.Б.

29

Определение рационального

режима деформации с учетом

случайно изменяющихся тех-

нологических параметров во-

лочения

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Черме-

тинформация», 12

серпня 1980 р.,

№1040

 

0,6

0,3

Грудєв О.П.,

Маклаков Г.Ю.,

Сигалов Ю.Б.

30

Основы расчета рациональных

маршрутов волочения

друк

Тезисы докладов

научно-

технической кон-

ференции "Пяти-

летке эффектив-

ности и качества -

энтузиазм и твор-

чество молодых"

(1980 г.,

г. Днепропет-

ровск). - Днепро-

петровск: ДМетИ,

1980, с. 63

0,03

0,01

Маклаков Г.Ю.

31

Экспериментальное исследо-

вание параметров трения при

скоростной прокатке со смаз-

кой

Друк

Тезисы докладов

Всесоюзной на-

учно-технической

конференции

«Влияние среды

на взаимодейст-

вие твердых тел

при трении» (20-

22 мая, Днепро-

петровск).- Днеп-

ропетровск: ДГУ,

1981, с.118-119

0,1

0,05

 

Маклаков Г.Ю.

32

Основы гидродинамической

теории захвата технологиче-

ской смазки при горячей про-

катке

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 липня 1981 р.,

№1328

0,3

0,25

Сигалов Ю.Б.

33

Исследование энергосиловых

параметров холодной прокат-

ки заготовок из стали

08-12Х18Н10Т

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 липня 1981 р.,

№1339

0,3

0,1

Сигалов Ю.Б.,

Фишман К.К.,

Кривобоков В.Г.,

Маклаков Г.Ю.,

Фаренюк А.П.

34

Исследование эффективности

применения технологических

смазок при горячей прокатке

жаропрочного сплава ВЖ-98 с

большой неравномерностью

обжатий по ширине профиля

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 липня 1981 р.,

№1329

0,3

0,1

Сигалов Ю.Б.,

Сухобрус Є.П.,

Діннік О.О.,

Стеба С.С.

35

Методические указания к рас-

чету оптимального режима

деформации при волочении с

применением ЭВМ

Руко-

пис.

Ротапринт ДМе-

тИ, Днепропет-

ровск, 1981

1,13

0,35

Грудєв О.П.

Маклаков Г.Ю.

Сигалов Ю.Б.

 

 

36

Усовершенствование системы

подачи технологической смаз-

ки при горячей прокатке заго-

товок переменного сечения из

коррозионно-стойкой стали

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1982, №6(914),

с. 52

0,1

0,05

Сигалов Ю.Б.,

Фишман К.К.,

Фаренюк А.П.

37

Методика обработки экспери-

ментальных данных при оцен-

ке антифрикционной эффек-

тивности смазок для волоче-

ния

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 липня 1982 р.,

№1640 чм-Д82

0,35

0,25

Сигалов Ю.Б.

38

К вопросу экспериментально-

го определения коэффициента

распределения смазки между

валками и полосой прокатке

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 червня 1982 p.,

№1622чм-Д82

0,4

0,3

Сигалов Ю.Б.

39

Упрочение стали Св08Г2С при

волочении и прокатке

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

3 червня 1982 р.,

№1621 чм-Д82

0,4

0,2

Гуль Ю.П.,

Сигалов Ю.Б,

Маклаков Г.Ю.,

Голишев Д.П.

40

Новая эффективная техноло-

гическая смазка для сухого

волочения

друк

Тезисы докладов

республиканского

научно-

технического се-

минара ученых

Ждановского ме-

таллургического

института (13-15

мая 1980г.): Де-

пон. рукоп. в

УкрНДШТІ, 30

листопада

1982 р., №3953

Ук-Д82

0,1

0,05

Сигалов Ю.Б.,

Стеба С.С.,

Маклаков Г.Ю.

41

Применение новой технологи-

ческой смазки при сухом во-

лочении проволоки

друк

Депон. рукоп. в

інституті «Чер-

метинформация»,

16 листопада 1982

р., №1752 чм-Д82

0,1

0,5

Сигалов Ю.Б.,

Стеба С.С.,

Маклаков Г.Ю.,

та інш., всього 10

осіб

42

Определение граничных усло-

вий и расчет поля скоростей

течения смазки в предочаго-

вой зоне при горячей прокатке

друк

В кн. Обработка

металлов давле-

нием: Межвузов-

ский сборник.

Вып. 10. -Сверд-

ловск: УПИ, 1983,

с. 48-51

0,3

0,1

Коваленко B.I.

43

Влияние подсмазочных по-

крытий на трение при волоче-

нии проволоки

друк

Тезисы докладов

Всесоюзной на-

учно-технической

конференции

"Трение и смазка

в машинах " (сен-

тябрь 1983 г., г.

Челябинск), ч. 2. -

Челябинск: ЧПИ,

1983, с. 42-43

0,1

0,03

Бейлінова Л.О.,

Голомазов В.А.,

Цибулі на А. А.,

Волкова Т.П.,

Пережогіна В.А.

44

Теоретические основы опре-

деления расхода смазки при

сухом волочении

друк

Депон. рукоп. в

інституті "Черме-

тинформация", 12

серпня 1983 p.,

№2057 чм-Д83

0,3

0,25

Сигалов Ю.Б.

45

Исследование толщины сма-

зочного слоя при волочении

Друк

 

Steel in the USSR,

1984, vol.14, №8,

p.386

0,2

0,15

Грудєв О.П.,

Бородавкін І.Т.,

Сигалов Ю.Б.

46

Освоение производства арма-

турной проволоки повышен-

ной прочности из рядовых уг-

леродистых сталей

друк

В. кн. Эффектив-

ные технологиче-

ские процессы

метизного произ-

водства. - М.: Металлургия, 1984, с. 26-28

0,3

0,15

Писарев ЮГ.,

Буравльов І.Б.,

Сигалов Ю.Б.

47

Исследование толщины сма-

зочного слоя при волочении

Друк;

Scopus

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия, 1984, №8,

с. 61-63

0,3

0,15

Грудєв О.П.,

Бородавкін І.Т.,

Сигалов Ю.Б.

48

Исследование механических

свойств меди и латуни при хо-

лодной прокатке с учетом их

стохастических характеристик

друк

Депон. рукоп. в

інституті "Черме-

тинформация", 24

червня 1984 р., №

2462 чм-Д84

0,3

0,1

Васильев Я.Д.,

Шувяков В.Г.,

Рискаль Д. А.

49

Определение оптимального

размера перемычек при листо-

вой штамповке. Лабораторная

работа 2. В методических ука-

заниях к лабораторным рабо-

там по дисциплине "Кузнечно-

штамповочное производство"

друк

Ротапринт

ДМетИ, Днепро-

петровск, 1984

0,1

-

50

Влияние контактной стыковой

сварки на механические свой-

ства термоупрочненной арма-

турной проволоки

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1985, №2,

с.44-45

0,3

0,20

Сигалов Ю.Б.,

Пирогов ВО.,

Романенко Є.С.,

Дементьєва Ж.А.,

Буравльов І.Б.

51

Установка для механизиро-

ванной подготовки сухого

смазочного материала

друк

Бюллетень ЦНИ-

ИИ ТЭИ ЧМ,

1985, вып. 6

(986), с.56-57

0,25

0,15

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Писарев ЮГ.,

Міщанін В.Г.,

Буравльов І.Б.

52

Определение оптимального

расхода смазки при сухом во-

лочении

друк

"Сталь", 1985,

№10, с.63-65

0,3

0,2

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Писарев ЮГ.,

Буравльов І.Б.

 

53

Методика оценки антифрик-

ционной эффективности сма-

зок при волочении

друк

"Металлургия и

коксохимия": Респ. межведом. научн.-техн. сб. - Киев: Техніка, 1985, вып. 86, с.72-73

0,25

0,2

Сигалов Ю.Б.

54

Закономерности вовлечения

сухой технологической смазки

в очаг деформации при воло-

чении

друк

Тезисы докладов

3-й республикан-

ской конференции

"Трение и техно-

логические смаз-

ки при обработке

металлов давле-

нием" (ноябрь,

1985 г.,

г. Днепропет-

ровск: ДМетИ,

1985, с. 73-74

0,1

0,08

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

55

Повышение эффективности

применения технологических

смазок при волочении

друк

Тезисы докладов

3-й республикан-

ской конференции

"Трение и техно-

логические смаз-

ки при обработке

металлов давле-

нием" (ноябрь,

1985 г.,

г. Днепропет-

ровск: ДМетИ,

1985, с. 23-24

0,1

0,05

Грудєв 0.П.,

Сигалов Ю.Б.

56

Рабочая программа специаль-

ной практики по специально-

сти 0408 - обработка металлов

давлением студентов IV курса

на Днепропетровском метиз-

ном производственном объе-

динении

друк

Ротапринт

ДМетИ, Днепропет-

ровск, 1985

0,9

-

57

Основы теории волочения

(Учебный диафильм в 3-х час-

тях)

друк

ДЭЛ Минчермета

УССР, Днепро-

петровск, 1985

 

Грудєв О.П.

58

Эффективная подготовка

стальной проволоки к фосфа-

тированию перед волочением

друк

Бюллетень ЦНИ-

ИИТЭИЧМ,

1986, № 14(1018),

с.41-44

0,3

0,1

Макова Л.Н.,

Бейлінова Л.О.,

Мамикіна А.А., та

інш., всього 6 осіб

59

Применение новой технологи-

ческой смазки при горячей

прокатке заготовок перемен-

ного сечения из нержавеющей

стали

друк

"Металлургия и

коксохимия".

Респ. межведом.

научн.-техн. сб.

Вып. 94.-К.:

Техніка. - 1987,

с. 66-69

0,15

0,03

Сигалов Ю.Б.,

Форостян     Ю.М.,

Форостян Є.І.,

Фишман К.К.,

Фаренюк О.П.

60

Зависимость энергосиловых

параметров и условий трения

при волочении проволоки от

геометрии волочильного ин-

струмента

друк

Тезисы докладов

Всесоюзной на-

учно-технической

конференции мо-

лодых специали-

стов Запсибмет-

комбината "Мо-

лодые специали-

сты - научно-

техническому

прогрессу" (1987,

г. Новокузнецк:

ЗСМК),

1987, с. 33

0,05

0,03

Ковальов B.C.,

Смотров В.В.,

Смотров А.В.

61

Технологические особенности

волочения катанки с "усом"

друк

Тезисы докладов

Всесоюзной на-

учно-технической

конференции мо-

лодых специали-

стов Запсибмет-

комбината "Мо-

лодые специали-

сты - научно-

техническому

прогрессу" (1987,

г. Новокузнецк:

ЗСМК), 1987,

с. 136

0,05

0,03

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.

62

Технологическая смазка, за-

щищающая волоченную арма-

турную проволоку от корро-

зии в бетоне

друк

Тезисы докладов

Республиканской

научно-

технической кон-

ференции "Хими-

ческая и электро-

химическая обра-

ботка проката"

(22-24 сентября

1987 г., г. Днеп-

ропетровск). -

Днепропетровск:

ДМетИ, 1987, с.31

0,05

0,03

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.

63

Устройство для удаления ока-

лины и перемешивания сухой

технологической смазки в по-

токе волочения

друк

Тезисы докладов

Республиканской

научно-

технической кон-

ференции "Хими-

ческая и электро-

химическая обра-

ботка проката"

(22-24 сентября

1987 г., г. Днеп-

ропетровск). -

Днепропетровск:

ДМетИ, 1987,

с. 85

0,05

0,03

Смаковський В.В.,

Сигалов Ю.Б.

64

Расчет технологических пара-

метров рифления арматурной

проволоки в роликовой волоке

друк

Депон. рукоп. в

УкрНИИНТИ, №

2810-Ук87від5

жовтня 1987 p.

0,7

0,3

Сигалов Ю.Б.,

Буравльов І.Б.,

Бородавкін І.Т.,

Малиновський

О.Ф.

65

Рациональное распределение

рабочих углов волок на станах

сухого многократного воло-

чения

друк

"Сталь", 1988,

№ 8, с. 75-76

0,15

0,11

Грудєв 0.П.,

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.,

Писарев ЮГ.

66

Влияние геометрических раз-

меров катанки с "усом" на ее

механические свойства и де-

формируемость

друк

Тезисы докладов

4-й Всесоюзной

конференции

"Теоретические

проблемы про-

катного производ-

ства". Ч. 1.

(ноябрь 1988 г.,

г. Днепропет-

ровск). - Днепро-

петровск: 03

ДМетИ. - 1988,

с. 213

0,1

0,03

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

67

Технологическая смазка с за-

щитными свойствами для во-

лочения арматурной проволо-

ки

друк

"Металлургия и

коксохимия".

Респ. межведом.

научн.-техн. сб.

Вып. 98.-К.:

Техніка. - 1989,

с. 120-123

0,3

0,1

Сигалов Ю.Б.,

Буравльов І.Б.

68

Влияние микрорельефа по-

верхности заготовки на фор-

мирование смазочного слоя

при волочении

друк

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия", 1989,

№ 2, с. 52-54

0,2

0,15

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

69

Эффективное устройство для

тонкого сухого волочения

стальной отожженной нетрав-

леной проволоки

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1989, №6(1082),

с.63-64

0,2

0,15

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Смаковський В.В.,

Ковальов B.C.,

Перехрестрова B.I.

70

Эффективное устройство для

улучшения геометрии попе-

речного сечения проволоки

при ее волочении

друк

Бюллетень

ЦНИИИ ТЭИ ЧМ,

1990, вып. 9

(1097), с. 66-67

0,15

0,10

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.,

Петров О.С

71

Исследование процесса риф-

лений при изготовлении хо-

лоднотянутой арматурной

проволоки

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1990,

№4, с. 36-37

0,2

0,15

Сигалов Ю.Б.,

Буравльов І.Б.,

Седельнікова Л.С.,

Кривобоков В.Г.,

Бородавкін І.Т.

72

Совершенствование процесса

производства холоднотянутой

шплинтовой проволоки

друк

Депон. рукоп. в

УкрНИИНТИ,

12.04.90,

№710-Ук90

0,4

0,2

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.,

Кузнецова Л.Ю.,

Петля В.В.,

Перехрестова В.І

73

Влияние скорости волочения

тяговое напряжение

друк- Scopus

"Известия

вузов. Черная

металлургия",

1991, №1,

с. 47-49

0,2

0,15

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Буравльов І.Б.,

Бородавкін І.Т.

74

Взаимосвязь между истинной

поверхностью стали и ее элек-

трохимическими характери-

стиками

друк

Сб. "Проблемы

металлургическо-

го производства",

вып. 107.- Киев:

Техніка.- 1992, с.

40-45

0,35

0,08

Бейлінова Л.О.,

Яковлева Н.Ю.,

Сигалов Ю.Б.

75

Исследование колебаний заго-

товки при волочении проволо-

ки

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1996, №2

(180), с. 34-36

0,25

-

76

Связь количества сухой смаз-

ки на волоченном металле и

толщины ее слоя на входе в

очаг деформации

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1996, №3-

4 (181-182),

с. 42-45

0,3

-

Праці після захисту докторської дисертації

77

Теоретическое определение

толщины сухой изотермиче-

ской смазки при волочении

друк

"Известия вузов. Черная металлургия",

1997, №1,с.47-50

0,3

-

78

Исследование "тоннельного"

эффекта в сухой смазке при

волочении проволоки

друк

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия", 1997, №3,

с. 31-34

0,3

-

79

Определение толщины сухой

технологической смазки при

волочении проволоки через

сдвоенные волоки (краткое

сообщение)

друк

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия", 1997, №3,

с. 82-83

0,15

-

80

Теоретический учет влияния

шероховатости на захват су-

хой смазки при волочении

друк

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия", 1997, №7,

с. 34-37

0,3

-

 

2) Наукові та навчально-методичні роботи, опубликовані після захисту докторської дисертації

81

Теоретический учет неизотер-

мических явлений при захвате

сухой волочильной смазки

друк

"Известия вузов.

Черная металлур-

гия", 1998, №9,

с.38-41

 

0,3

-

82

Экспериментальное определение показателя ре-

жима трения при волочении

друк

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 1998, №4,

с.46 -49

0,4

-

83

Методические указания по ор-

ганизации дипломного проек-

тирования и оформлениею ди-

пломных проектов и работ для

студентов всех специально-

стей и форм обучения

друк

ГМетАУ, Днеп-

ропетровск, 1999.-

74 с.

3,5

0,7

Тараканов А.К.

Білай Г.Є.

Бойко І.І.

Іванова Л.Х.

84

Исследование температуры

при многократном волочении

стали

друк

"Металл и литье

Украины",

1999, №11-12,

с.28-31

0,4

-

85

Новая холоднодеформирован-

ная стальная арматура. Свой-

ства и изготовление

друк

"Металлурги-

ческая и горно-

рудная про-

мышленность",

1999, №4,

с.79-81

0,5

0,3

Сигалов Ю.Б.,

Критов В. А.,

Соболевский С.И.,

Солонец Л.Н.

Елисеев С.Ю.

86

Состояние и перспективы раз-

вития метизной подотрасли

Украины. Сообщение 1

друк

"Металлурги-

ческая и горно-

рудная про-

мышленность",

1999, №6,

с.55-58

0,6

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.

87

Состояние и проблемы изго-

товления винтообразных про-

фильных труб

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

1999, №6,

с.32-34

 

0,5

0,2

Друян В.М.,

Аляб'єв В.Л.

88

Nove Pristupy v Teorii a Tech-

nologii Tahania so Suchymi

Mazadlami (Нові розробки

в теорії і технології воло-

чіння із сухими мастилами)

 

Друк

 

Akta Metallurgica

Slovaca, 1999, №1,

s. 242-245

0,25

-

89

Влияние калибрующего поя-

ска волоки на определение па-

раметров трения при волоче-

НИИ

 

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2000, №1(15), с.

39-41

0,3

-

90

Состояние и перспективы раз-

вития метизной подотрасли

Украины. Сообщение 2

Друк- Scopus

"Металлурги-

ческая и горно-

рудная про-

мышленность",

2000, №1,

с.56-59

 

0,5

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.

91

Влияние направления трассы

измерения на параметры ше-

роховатости

Друк;

Scopus

"Металлурги-

ческая и горно-

рудная про-

мышленность",

2000, №8-9,

с. 168-170

 

0,2

0,1

Клюев Д.Ю.

92

Исследование адгезии сухой

технологической смазки к по-

верхности стальной катанки

Друк;

Scopus

"Металлурги-

ческая и горно-

рудная про-

мышленность",

2000, №8-9,

с.249-250

 

0,2

0,1

Ломов I.M.

93

Теоретическое определение

напряжений при профилиро-

вании труб

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2000, №3(17),

с.32-35

 

0,5

0,2

Друян В.М.,

Аляб'єв В.Л.

94

Эффективность использования

механического удаления ока-

лины при волочении стальной

катанки

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность",

2000, №3,

с.60-61

 

0,2

0,1

Ломов І.М.,

Клюев Д.Ю.

95

Research of the Characteristics

of a Roughness Anisotropy of a

Surface

друк

"Metalurgija",

(2000), V.39, br. 3.

-str.217

 

0,05

0,02

Klyuev D.Y.

96

Technological Lubricants En-

trapment in Wire Drawing Re-

search

друк

"Metalurgija" (Zagreb),

(2000), V.39, br. 3.

-str.219

 

0,05

0,03

Druyan V.M.

97

Research of Dry Lubricant Ma-

terials Adhesion at Wire-

Drawing

друк

"Metalurgija" (Zagreb),

(2000), V.39, br. 3.

-str.219

0,05

0,02

Lomov I.N.

98

The Elaboration of Shaped

Tubes Technology Production

друк

"Metalurgija" (Zagreb),

(2000), V.39, br. 3.

-str.219

 

0,05

0,01

Druyan V.M.,

Alyabiyev V.L.

99

Определение геометрических

и деформационных парамет-

ров при профилировании тон-

костенных труб

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2000, № 4,

с. 36-40

0,25

0,1

Аляб'єв В.Л.

100

Определение внеконтактной

деформации при профилиро-

вании труб волочением

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2000, № 6,

с. 49-51

0,25

0,1

Друян В.М.

Аляб'єв В.Л.

101

Состояние и проблемы изго-

товления винтообразных про-

филированных труб

друк

Материалы 2-й

международной

научно-

практической

конференции "Трубокон-

2001" (12-14 июня

2001 г., г. Днеп-

ропетровск: ОАО

"Нижнеднепров-

ский трубопро-

катный завод"), 2001.-с. 144-151

0,25

0,10

Друян В.М.,

Аляб'єв В.Л.

102

Особенности развития микро-

рельефа поверхности стали

при волочении

Друк - Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2001, №4.

-С. 51-53

2,25

0,15

Клюев Д.Ю.,

Носулець В.М.

103

Technological Lubricant Re-

search in Wire Drawing Process

Друк;

Scopus

"Metalurgija" (Zagreb), vol.

40, 2001, № 1,

p. 5-11

0,4

0,3

Druyan V.M.,

GoljaM.

104

Тяговое напряжение при ис-

пользовании вращающейся

волоки

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2001, № 1,

"с. 39-41

0,25

0,10

Клюев Д.Ю.,

Орлянська В.Ю.

105

Сила волочения при профили-

ровании винтообразных труб

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2001, № 1,

с. 35-39

0,6

0,3

Друян В.М.,

Аляб'євВ.Л.

106

Организация работы студен-

ческого научного семинара

друк

"Теория и практи-

ка металлургии",

2001, №3,

с. 40-42

0,25

 

107

Нанесение сухих волочильных

смазок на заготовку после ме-

ханического удаления окали-

ны

Друк- Scopus

"Металлургичес-

кая и горнорудная

промышлен-

ность", 2002, №2.

- С. 48-49

0,4

0,2

Ломов І.М.

108

Методичні вказівки до органі-

зації виконання дипломних

проектів і робіт для студентів

усіх спеціальностей і форм

навчання

друк

НМетАУ,

Дніпропетровськ,

2001, 75 с.

3,5

0,7

Тараканов А.К.

Білай Г. Є.

Бойко II.

Іванова Л.Х.

109

Наскрізна програма виробни-

чої практики студентів за

спеціалізацією "Проектування

та комп'ютерне забезпечення

технологічних процесів

спеціальностей: 7.090401,

7.090404

друк

Дніпропетровськ,

РВВ НМетАУ,

2001.-36 с.

2,09

1,05

Друян В.М.

110

Методичні вказівки до вико-

нання науково- дослідної ро-

боти (НДРС) студентами 4

курсу спеціальностей:

7.090401, 7.090404

 

друк

Дніпропетровськ,

РВВ НМетАУ,

2001.-9 с

0,51

-

111

Влияние концентрации эмуль-

сий на их антифрикционные

свойства при прокатке

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2001, №4.

-С. 41-42

 

0,2

0,1

Лета Л.С.,

Сигалов Ю.Б.

112

Развитие теории и технологии

процессов волочения про-

фильных труб

Друк- Scopus

"Сталь", 2001,

№12.-С. 41-45

0,6

0,3

Друян В.М.,

Аляб'євВ.Л.

113

Research of Steel Wire Drawing

Coefficient of Friction

друк

Summaries of Lec-

tures of the 5-th

International Sym-

posium of Croatian

Metallurgical Soci-

ety "Materials and

Metallurgy" (June

23-27, 2002, Croa-

tian // Metalurgija (Zagreb).

-Vol. 41.-N3.-

2002.-P. 258.

 

0,01

0,005

Ковальов B.C.,

Должанський О. А.

114

New Technology of Dry Low-

carbon Steel Wire-drawing

друк

Summaries of Lec-

tures of the 5-th

International Sym-

posium of Creation

Metallurgical Soci-

ety "Materials and

Metallurgy" (June

23-27, 2002, Croa-

tian//Metalurgija (Zagreb).

-Vol. 41.-N3.-

2002.-P. 258

 

 

0,01

0,005

Ломов I.M.

115

Increase of Dies Stability and

the Path of Thermal Stresses

Abatement at Wire Drawing

друк

Summaries of Lec-

tures of the 5-th

International Sym-

posium of Crоatian

Metallurgical Soci-

ety "Materials and

Metallurgy" (June

23-27, 2002, Croa-

tian // Metalurgija (Zagreb).

-Vol. 41.-N3.-

2002.-P. 258.

0,01

0,005

Голобурда Ю.В.

116

Technological Lubricant Re-

search in Wire Drawing Process

друк

Summaries of Lec-

tures of the 5-th

International Sym-

posium of Croatian

Metallurgical Soci-

ety "Materials and

Metallurgy" (June

23-27, 2002, Croa-

tian//Metalurgija (Zagreb).

-Vol. 41.-N3.-

2002. -P 258.

0,01

0,005

Друян В.М.,

Голья М.

117

Features of Surface Microrelief

at Steel Drawing

друк

Summaries of Lec-

tures of the 5-th

International Sym-

posium of Croatian

Metallurgical Soci-

ety "Materials and

Metallurgy" (June

23-27, 2002, Croa-

tian // Metalurgija (Zagreb).

-Vol. 41.-N3.-

2002.-P. 258.

0,01

0,005

Клюев Д.Ю.

118

Совершенствование методики

определения коэффициента

трения при волочении прово-

локи

Друк-

Scopus

"Металлургичес-

кая и горнорудная

промышлен-

ность", 2002, №3.

-С. 53-55

0,3

0,2

Ковальов B.C.,

Должанський О. А.

119

Освоение волочения заготовки

из Стали 65Г для валиков це-

пей

Друк- Scopus

"Металлургичес-

кая и горнорудная

промышлен-

ность", 2002, №4.

-С. 48

0,1

0,05

Ломов 1.М.,

ГолобурдаЮ.В.,

Должанський О.А.,

Соколов ВВ.,

Мельник В.Д.

120

Нанесение сухого подсмазоч-

ного покрытия на катанку в

потоке с волочением

Друк - Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд­ная промышлен-

ность'', 2002, №8-

9.-С. 515-518

0,3

0,2

Ломов I.M.

121

Исследование коэффициента

трения при волочении прово-

локи

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2002, №5.

-С. 48-51

0,3

0,2

Ковальов B.C.,

Должанський О.А.

122

Определение температуры

проволоки при волочении

друк

"Удосконалення

процесів і облад-

нання обробки

тиском в металур-

гії і машинобуду-

ванні". - Крама-

торськ: Донбаська

нобудівна акаде­мія, 2003.-С. 121-124

0,2

0,1

Голобурда Ю. В.,

Нарикін І.М.

123

Теоретическое определение

параметров трения при воло-

чении проволоки

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2002, №6.

-С. 61-64

 

0,35

0,2

Должанський О.А.,

Клюев Д.Ю.

124

Определение тягового напря-

жения и оптимального угла

волоки с учетом критерия

формы очага деформации. Со-

общение 1

Друк- Scopus

"Металлургиче-

ская и горноруд-

ная промышлен-

ность", 2003, №2.

- С. 70-73

 

0,5

0,5

-

125

Определение тягового напряжения и оптимального угла волоки с учетом критерия формы очага деформации. Сообщение 2.

Друк- Scopus

«Металлургическая и горнорудная промышленность», 2003, №3. –

С. 71-73

 

0,3

-

126

Определение тягового напряжения и оптимального угла волоки с учетом критерия формы очага деформации. Сообщение 3.

Друк- Scopus

«Металлургическая и горнорудная промышленность», 2003, №4. –

С. 61-63

 

0,3

-

127

Переход от условной деформации к логарифмической при аналитическом описании упрочнения металлов

Друк- Scopus

«Металлургическая и горнорудная промышленность», 2003, №5. –

С. 51-52

 

0,3

Куцова В.З.,

Аюпова Т.А.

128

Влияние анизотропии микрорельефа заготовки на эффективность применения вращающейся волоки

Друк- Scopus

«Металлургическая и горнорудная промышленность», 2003, №6. –

С. 51-53

 

0,35

Клюєв Д.Ю.,

Сенченко О.М.

129

Теоретическое определение износа волок. Сообщение 1

друк

Теория и практика металлургии, 2003. - №5-6, с. 88-91

 

0,35

Голобурда Ю.В.,

Гончаров Ю.В.

130

Пристрій додаткового очищення довгомірної сталевої заготовки від окалини після роликового окалинозламувача в потоці з волочінням

друк

Збірка тез.

І Міжнародна науково-технічна студентська конференція «Молода академія - 2004» (18-19 травня 2004р. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004.- С.68

0,01

Орлович Д.Є,

Єрмакова О.С.

131

Волочіння дроту з антикорозійним покриттям

друк

Збірка тез.

І Міжнародна науково-технічна студентська конференція «Молода академія - 2004» (18-19 травня 2004р. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2004.- С. 70

 

0,01

Ломова О.Б.,

Ломов І.М.

132

Теоретическое определение износа волок. Сообщение 2

друк

Теория и практика металлургии, 2004. - №2, с. 36-40

 

0,3

Голобурда Ю.В.

133

Theoretical Research of Temperature and Wear on a Die Length

друк

Metalurgija (Zagreb), 2004, Vol. 43, br. 3. – S. 247

 

0,005

Голобурда Ю.В.

134

The Influence of the Microrelief Preparation Anisotropy on the Efficiency of Rotating Die Using

друк

Metalurgija (Zagreb), 2004, Vol. 43, br. 3. –S. 248

 

0,005

Клюєв Д.Ю.,

Очеретна Н.М.

135

Rational Parameters of Roller Scale Breaker for Steel Rod

друк

Metalurgija (Zagreb), 2004, Vol. 43, br. 3. –S. 248

 

0,005

Ломов І.М.,

Єрмакова О.С.

 

136

Extraction Affection on Polymeric Double Component Lubricating Tape Durability While of Drawing

друк

Metalurgija (Zagreb), 2004, Vol. 43, br. 3. –S. 248

0,005

Ломов І.М.,

Ломова О.Б.

 

137

Оценка и повышение эффективности процесса протяжки катанки через ролики окалиноломателя

Друк;

Scopus

«Металлургическая и горнорудная промышленность», 2004, №3. –

С. 59-62

 

0,4

Ломов І.М.,

Єрмакова О.С.

138

Установка для исследования эффективности применения вращающейся волоки

друк

Удосконалення процессів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2004. С. 117-120

0,3

Клюєв Д.Ю.,

Очеретна Н.М.

139

Силовые условия удаления окалины в роликовом окалиноломателе

друк

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: Тематичний збірник наукових праць. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – С, 513-517

0,35

Єрмакова О.С.

140

Устройство для дополнительной поточной очистки катанки от остатков окалины после роликового окалиноломателя перед волочением

друк

Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті. Том 8. Пластична деформація металів. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2005. – С. 356-358

0,25

Єрмакова О.С.

141

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 1.

Друк- Scopus

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2005. – № 3. – С. 52-54

0,35

Єрмакова О.С.

142

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 2.

Друк- Scopus

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2005. – № 4. – С. 51-55

0,45

Єрмакова О.С.

143

Определение энергозатрат при сухом волочении катанки со смазкой, загрязнённой порошкообразной окалиной

друк

Теория и практика металлургии, 2005. – № 3. – С. 46-48

0,3

Єрмакова О.С.

144

Влияние окалины в сухой мыльной смазке на её антифрикционные свойства при волочении стальной катанки

Друк

Scopus

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2005. – № 6. – С. 46-49

0,35

Єрмакова О.С.

145

Обери спеціальність „СТ”!

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ (13.12.04 р.)

0,15

 

146

Переатестація чи захист?

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ (27.02.06 р.)

0,15

 

147

Наскрізна програма виробничих практик студентів спеціальності 7(8).000001 „Якість, стандартизація та сертифікація”

друк

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2006. – 28 с.

1,7

Ломов І.М.

Маматов В.П.

148

У навчально-методичній раді академії

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ. – 2006. – № 11 (2414), 27.03.06 р.

0,2

 

149

Деформация катанки в роликовом окалиноломателе. Сообщение 3.

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2006. – № 1. – С. 58-61

0,3

Єрмакова О.С.

150

Теоретическое определение угла закручивания проволоки при снятии её с барабанов волочильных станов

Друк-

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2006. – № 2. – С. 54-56

0,3

Очеретна Н.М.,

Клюєв Д.Ю.

151

Thickness Forming of Technological Lubricant Film at Wire-drawing in Rotating Die

друк

Summaries of Lecture of 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy SHMD”, 2006 (ŠIBENIK, CROATIA, June 18-22, 2006) // Metalurgija (Zagreb). – № 45. – 3. – 2006. – p. 249

0,05

Kluev D.U.,

Ocheretna N.M.

152

Wire Twisting of the Wire-drawing Mill Drums Working with Metal Accumulation

друк

Summaries of Lecture of 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy SHMD”, 2006 (ŠIBENIK, CROATIA, June 18-22, 2006) // Metalurgija (Zagreb). – № 45. – 3. – 2006. – Р. 249

0,05

Ocheretna N.M.,

Kluev D.U.

 

153

Steel Rod Twisting and Ovalization in Roller Scale-breaker in a Flow with Wire-drawing

друк

Summaries of Lecture of 7th International Symposium of Croatian Metallurgical Society “Materials and Metallurgy SHMD”, 2006 (ŠIBENIK, CROATIA, June 18-22, 2006) // Metalurgija (Zagreb). – № 45. – 3. – 2006. – Р. 249

0,05

Lomov I.M.,

Lomova O.B.,

Petlyovaniy E.O.

154

Влияние состава смазки при волочении на качество контактной электросварки стальной проволоки

друк-

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2006. – № 3. – С. 56-57

0,20

Ломов И.М.,

Ломова О.Б.

155

Учебно-научно-технический комплекс „Качество, стандартизация и сертификация”

друк

Материалы (в 2-х томах) II Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (2-9 июня, г. Варна, Болгария). – Днепропетровск – Варна: Пороги – ТУ – Варна, 2006, Т.2. –
С. 370-375

0,3

Величко А.Г.,

Плискановский С.Т.,

Маматов В.П.,

Янишевский А.Э.

156

Перспективы инновационной деятельности в сферах технологии, технического регулирования и обеспечения качества

друк

Материалы (в 2-х томах) II Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (2-9 июня, г. Варна, Болгария). – Днепропетровск – Варна: Пороги – ТУ – Варна, 2006, Т.2. –
С. 378-382

0,25

Янишевский А.Э.

157

Кафедра «Качество, стандартизация и сертификация» Национальной металлургической академии Украины

друк

Материалы (в 2-х томах) II Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (2-9 июня, г. Варна, Болгария). – Днепропетровск – Варна: Пороги – ТУ – Варна, 2006, Т.2. –
С. 437-438

0,15

Величко А.Г.

 

 

158

У навчально-методичній раді НМетАУ

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ. – № 17 (2458), 14.05.07 р.

0,2

 

159

Качество проволоки и силовые условия деформации при волочении катанки с «усом»

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2007. – № 1. – С. 49-51

0,35

Ковалёв В.С.,

Петлёваный Е.А.,

Ломов И.М.,

Ломова О.Б.

160

Гармонизация национальных стандартов с международными и европейскими

друк

Материалы  IIІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-8 июня 2007 г., г. Варна, Болгария). – Днепропетровск – Варна: Фортуна – ТУ – Варна, 2007. –
С. 581

0,1

Ермакова О.С.

161

Разработка составляющей „Средства диагностики” отраслевого стандарта высшего образования Украины

друк

Материалы  IIІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (1-8 июня 2007 г., г. Варна, Болгария). – Днепропетровск – Варна: Фортуна – ТУ – Варна, 2007. –
С. 582-583

0,2

Ломов И.М.,

Зайченко С.В.,

Овчаренко О.В.

162

Управління якістю та змістом навчання за допомогою галузевих стандартів вищої освіти України

друк

Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Молода академія-2007” (18-19 травня 2007 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007

 

0,2

Зайченко С.В.,

Ломов И.М.

 

163

Розробка складової „Засоби діагностики” галузевого стандарту вищої освіти України

друк

Збірник тез Міжнародної студентської науково-технічної конференції „Молода академія-2007” (18-19 травня 2007 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007

 

0,2

Овчаренко О.В.,

Ломов И.М.

 

164

Добрий приклад для наслідування

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ. – № 38-40 (2479-2481), 24.12.07 р.

0,25

 

165

Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник

друк

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 73 с.

4,3

Іващенко В.П.,

Тараканов А.К.,

Рожков О.Д.,

Іванова Л.Х.

166

Доходы и затраты при обеспечении качества: Конспект лекций

друк

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 47 с.

2,76

Ермакова О.С.

167

Роль ТК 136 «Крепёжные изделия» в гармонизации нормативных документов Украины на металлоизделия с европейскими и международными стандартами

друк

Метизы. – 2007. – № 10. – С. 20-24

0,5

Луканова Л.А.,

Ермакова О.С.

168

Деформация кручением проволоки и её влияние на процесс волочения. Сообщение 1

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2007. – № 6. – С. 56-59

0,5

Очеретная Н.Н.

169

Определение температуры при протяжке катанки через роликовый окалиноломатель

друк.

Теория и практика металлургии.-2007.- № 6.- С. 40-45.

0,5

Ломова О.Б.,

Ломов И.Н.

170

У навчально-методичній раді

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ,

14 квітня 2008р.,

№ 13 (2494)

0,2

-

171

Деформация кручением проволоки и её влияние на процесс волочения. Сообщение 2

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008. – № 1. – С. 81-84

0,5

Очеретная Н.Н.

173

Волочение стальной катанки с поперечными сквозными дефектами

друк

Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні:Тематичний зб. наук. праць.-Краматорськ, 2008.- С. 198-200.

0,4

Петлеваный Е.А., Ломов И.Н.,

Ломова О.Б., Ермакова О.С.

174

Wire-drawing of Rod with the Internal Defects

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Petl’ovanyy  Y.A.

175

Investigation of Wire-drawing Process of Wire-rod with ”Strip”

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Petl’ovanyy  Y.A.

176

The Influence of Twisting Inconstant Loading on Steel Wire Mechanical Properties

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Ocheretna N.N.

177

The Influence of the Wire-drawing Drum’s Speeds Unbalance on Wire Twirling Deformation

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Ocheretna N.N.

178

Steel-rod Temperature Increase while Moving through a Roller Scale-breaker in a Stream with Drawing

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Lomova O.B.,

Lomov I.N.

179

Temperature-power and Deformation Terms Calculation while Rod Moving through a Roller Scale-breaker

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Lomova O.B.,

Lomov I.N.

180

Influence of Scale in Dry Soap Lubricant on it’s Antifrictional Properties  at Wire-drawing Process

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Yermakova O.S.

181

Efficiency of Roller Scale-breaker Using upon the  Wire-drawing Process

друк

Summaries of Lectures of 8th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2008 (June 22-26 2008).- ibenic, Croatia, 2008. – P. 267.

0,01

Yermakova O.S.

182

Розробка складової «Засоби діагностики» ГСВО за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація»

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2008» (20-21 травня 2008р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- С. 399.

0,1

Овчаренко О.В.,

Ломов І.М.

183

Розробка галузевого стандарту вищої освіти за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація»

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2008» (20-21 травня 2008р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008.- С. 399.

0,1

Зайченко С.В.

Ломов І.М.

184

Метод расчета параметров бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом окалиноломателе

друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008. – № 2. – С. 53-57

0,6

Ломова О.Б.,

Ермакова О.С.,

Ломов И.Н.

185

Определение маршрутов волочения при уменьшении интенсивности упрочнения проволоки

друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008. – № 2. – С. 60-62

0,3

Очеретная Н.Н.

186

Волочение катанки и проволоки со сквозными поперечними дефектами

друк

Материалы  IV Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (20.05.08 -06.06.08) г. Варна, Болгария. – Днепропетровск – Варна: Фортуна – ТУ – Варна, 2008. –
С. 138-139

0,15

Петлеваный Е.А., Ломов И.Н., Ломова О.Б.

187

Сопоставление показателей деформации проволоки в процессе волочения

друк.

Обработка металлов давлением: Сб. науч.тр. – Краматорск,- №1: ДГМА, 2008.- С. 253-257

0,25

Очеретная Н.Н.

188

Определение коэффициента трения на контакте стальной заготовки с роликом окалиноломателя

друк.

Обработка металлов давлением: Сб. науч.тр. – Краматорск,- №1: ДГМА, 2008.- С. 292-294

0,2

Ермакова О.С., Ломов И.Н., Ломова О.Б., Петлеваный Е.А.

189

Моделирование деформации сквозных поперечних дефектов стальной катанки при волочении

друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2008. – № 4. – С. 58-61

0,7

Петлеваный Е.А., Ломов И.Н.

190

Аналіз систем рейтингової оцінки діяльності  підрозділів та персоналу НМетАУ

друк.

Кадри металургії: Газета НМетАУ,

27 жовтня 2008р.,

№ 29 (2510)

0,15

 

191

На шляху до Європейської якості освіти

друк.

Теорія і практика металургії.- 2008.-№ 4 (65).- С. 23-28

0,35

Тараканов А.К.

192

Системи управління якістю:Навч. посібник

друк.

Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2009.- 390с.

45,6

Очеретна Н.М., Ломов І.М.

193

Наскрізна програма практик студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2009.- 28с.

1,64

Ломов І.М., Маматов В.П.

194

Нормативно-правові акти, що регламентують випуск поліграфічної продукції в Україні

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2009» (20-21 травня 2009р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- С. 42.

0,05

Васильченко П.В.

195

Удосконалення системи якості освіти Національної металургійної академії України шляхом використання студентських «лідер-груп»

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2009» (20-21 травня 2009р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- С. 414.

0,05

Бондаренко О.А., Ломов І.М.

 

 

 

 

 

 

 

196

Розробка документації для ліцензування освітньої діяльності  за напрямом «Метрологія, стандартизація та сертифікація»

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2009» (20-21 травня 2009р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- С. 415.

0,05

Зінкевич О.С.

197

Аналіз здібностей випускника напрямку бакалаврату 6.0511002 «Метрологія, стандартизація та сертифікація» і можливі місця працевлаштування

друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2009» (20-21 травня 2009р.).- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009.- С. 428.

0,05

Тимофєєв В.М.

198

Особенности гармонизации национальных стандартов на крепежные изделия с международными и европейскими нормативными документами

друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2009. – № 2. – С. 55-57

0,45

Ермакова О.С., Луканова Л.А.

199

Методика квалиметрической оптимизации решения многопараметрической инженерной задачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

друк

Материалы V Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (6-13 июня 2009г.., г. Варна, Болгария).- В 2-х томах, том 1. –Днепропетровск-Варна: ВТУ, 2009. – С. 152-155

0,25

Пинчук В.А.

 

 

 

 

 

 

 

200

Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання та забезпечення якості:Підручник

друк

Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер», 2010. – 393с.

24,3

Величко О.Г., Віткін Л.М., Янішевський О.Е., Клюєв Д.Ю.

201

Все – для покращання якості випускників! (Навчально-методична рада інформує)

друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ.-№ 12 (2565),12.04.10 р.

0,15

 

202

Квалиметрическая оценка и выбор рационального состава технологической смазки для волочения сварочной порошковой проволоки

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2009. – № 4. – С. 60-64

0,3

Петлеваный Е.А., Ломов И.Н.

203

Современные тенденции изменений в метизной отрасли Украины. Взгляд со стороны

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2010. – № 2. – С. 123-125

0,35

Ломов И.Н., Ермакова О.С., Жадан А.А.

204

Анализ современного состояния метизной отрасли и пути повышения ее конкурентоспособности

друк

Обработка металлов давленим: Сб.науч.тр.-Краматорск: ДГМА, 2010. – С. 156-162

0,6

Ломов И.Н., Ермакова О.С., Жадан А.А.

205

Сотрудничество кафедры «Качество, стандартизация и сертификация» НМетАУ с профессионалами обеспечения качества

 

друк

Материалы VІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (4-11 июня 2010г., г. Варна, Болгария).- В 2-х томах, том 1. –Днепропетровск-Варна: ВТУ, 2010. – С. 626-630

0,45

Маматов В.П., Ломов И.Н.

 

206

Покращення систем менеджменту безпеки та охорони здоровя за допомогою OHSAS 18001

 

друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2010»

(19-20  травня 2010 р.), том 2.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- С. 185

0,02

Зоткіна А.В.,

Ломов І.М.

 

207

Використання системи 5s для раціоналізації робочого місця

 

друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2010»

(19-20  травня 2010 р.), том 2.- Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010.- С. 186

0,02

Боднар О.А.,

 

208

Використання ISO 9001, ISO 9004 та ISO 14001 при побудові систем управліннґ якістю підприємства

 

друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2010»

(19-20  травня 2010 р.), том 2.- Дніпро-петровськ: МетАУ, 2010.- С. 187

0,02

Василенко В.М.,  Ломов І.М.

 

209

Таким он был!..

друк

В кн. С.М.Жучков. Жизненный путь. Основные научные труды и воспоминания коллег. –Днепропетровск: Роял принт, 2010.- С. 161-162.

0,15

 

210

Економічні аспекти забезпечення якості: Конспект лекцій

друк

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2010.- 50с.

2,94

Єрмакова О.С.

211

 

Определение предельной степени технологической деформируемости металлов при прокатке клиновидных образцов

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2010. – № 3. – С. 52-55

0,20

Куцова В.З.,

Аюпова Т.А.

212

Determination of ultimate technological deformability of metals when rolling wedge-shaped samples 

 

Друк

Metallurgical and Mining Industry. – 2010.- №3.-Р. 203-206

 

Dolzhanskiy, A.M., Kutsova, V.Z., Ayupova, T.A

213

Обеспечение знакопеременного кручения проволоки выбором высоты ее съема с тягового барабана при волочении

друк

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2010. – № 4. – С. 63-65

0,25

Очеретная Н.Н.

214

 

Волочение проволоки со сквозными поперечными дефектами

друк

Тезисы докладов ХХIV научно-технической конференции молодежи (ноябрь 2010г., г. Кривой Рог).- Кривой рог: ОАО «Арселор-Миталстил Кривой Рог», 2010. – С. 38-39

0,15

Петлеваный Е А.

215

 

Research the Structure and Properties of Alloy AK7ч after Hydrogen Melt Treatment and Plastic Deformation by Rolling

 

Друк

Наукові праці ХІ Міжнародної конференції «Нові технології та досягнення в металургії та матеріалознавстві». –Ченстохова (Польща): Politechnika Czestochowska, 2010. - P 81-87.

0,25

Dolzhanskiy A.M., Kutsova V.Z.,

 Aupova T.A., Tatskova I

216

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Засади технічного регулювання та захисту прав споживачів» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011

9с.

Должанський А.М.

217

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління якістю» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк

Дніпропетровськ, НМетАУ, 2011

22с.

Должанський А.М.

218

 

Менеджмент якості та системи управління якістю: Підручник

Друк

Дніпропетровськ: Видавництво «Свідлер А.Л.», 2011.- 452с.

27 др.арк.

(452с.)

Очеретна Н.М., Ломов І.М.

219

 

Проти принципу Парето

Друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ.-№ 10 (2605),28.03.11 р.

0,2

 

220

 

Урахування ризику неповноти опису при визначенні рівня розвитку проектно-орієнтованої організації з використанням розрахункового експерименту

Друк

Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб.науч.тр. – Вып. 58.- Днепропетровск: ГВУЗ «ПГСА», 2011. – С. 674-679

0,4

Сулім-Тимовті А.О., Должанський А.М.

221

 

Удосконалення діяльності організації за допомогою «Гуртків якості»

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 190

0,02

Жуковець Н.В., Должанський А.М.

 

222

 

Використання бенчмаркінгу для покращення якості роботи організації

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 190.

0,02

Корнілова О.О., Должанський А.М.

 

223

 

Шляхи покращення навчання у вищій школі

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 194.

0,02

Пундик О.О., Должанський А.М.

 

224

 

Удосконалення якості навчання у вищих навчальних закладах за допомогою «лідер-груп»

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 194.

0,02

Пундик О.О., Должанський А.М.

 

225

 

Використання процесного підходу при розробці систем управління якістю

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2011» (18-19 травня 2011р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 197.

0,02

Скрипник А.М., Должанський А.М.

 

226

 

Квалиметрические подходы к оптимизации результатов технологических и управленческих действий

 

Друк.

Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної та студентської конференції «Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації метрології в регіонах України» (24-25 травня 2011р., м. Донецьк). – Донецьк: ДонНТУ, 2011.- С. 239-241.

0,2

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Петлеваный Е.А.

227

 

Дослідження впливу виділення «лідер-груп» зі студентських потоків на результати навчально-виховного процесу в умовах  НМетАУ

Друк.

Тези V Науково-практичної конференції «Управління якістю в фармації» (27 травня 2011р., м.Харків). – Харків: Національний фармацевтичний університет. – 2011. С. 43-44.

0,2

Должанський А.М., Ломов І.М., Бондаренко О.А.

228

 

Влияние на учебный процесс в высшей школе дифференцированного обучения студентов с различным уровнем подготовки

Друк.

Материалы VІІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (3-10 июня 2011г., г. Варна, Болгария).- В 2-х томах, том 1. –Днепропетровск-Варна: ВТУ, 2011. – С. 293-295

0,2

Величко А.Г., Должанский А.М., Бондаренко О.А., Ломов И.Н.,  Ясев А.Г.

 

229

 

 

Запобігання негативного впливу голкоподібних поверхневих утворень сталевої низьковуглецевої катанки, які відокремлюються,  на стабільність процесу її волочіння

 

Друк.

Обработка метал- лов давлением: Сб.науч. тр.: ДГМА.- Краматорск, 2011.- № 3 (28).- С.  225-228.

0,2

Должанський А.М., Петльований Є.О., Ломова О.Б. , Ломов І.М.

 

230

 

Сумісне безфільєрне та фільєрне волочіння  сталевої низьковуглецевої катанки  - перспективний шлях розвитку технологій виробництва дроту

Друк. - Scopus?

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2011. – № 7. – С. 181-184

0,15

Должанський А.М., Жадан А.О., Ломова О.Б. , Ломов І.М.

 

231

Experimental Determination of Force Conditions for Wire-rod Die and Non-die Drawing

Друк.

Summaries of Lecture of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2010.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 226.

0,02

Illia N. Lomov, Ocsana B. Lomova, Anna O. Zhadan

232

Descaling Effectivity in Many-roller Scale-breaker

Друк.

Summaries of Lectures of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2010.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 227.

0,02

Illia N. Lomov, Ocsana B. Lomova, Anna O. Zhadan

233

Analysis of the Possibilityof Drawing Rod with Longitudinal and Transverse Defects

Друк.

Summaries of Lectures of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2010.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 226.

0,02

Evgeniy A. Petlevanyy

234

Criteria Selection for the Deformation Judging Degree in Round Profile Torsion

Друк.

Summaries of Lectures of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2010.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 226.

0,02

Natalia N. Ocheretnaya

235

Wire Torsion Deformation Assesment During its Motion on the Snap-drawing Machines

Друк.

Summaries of Lectures of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2010.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 226.

0,02

Natalia N. Ocheretnaya

236

Effect of Torsion Deformation on the Mechanical Properties of Low Carbon Steel Research

Друк.

Summaries of Lectures of 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2011.- ibenic, Croatia. (June 20-24 2010)// Metalurgija (Zagreb).-2010.-№ 49. – P. 226.

0,02

Natalia N. Ocheretnaya

237

 

Regulatory and Technical Support for Producing Prevailing Torque Type Steel Fasteners in Ukraine (Нормативно-технічне  забезпеченння виготовлення сталевих кріпильних виробів, що самі стопоряться, в Україні)

Друк.

Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції “New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering”.- Częstochowa: Politechnika  Częstochowska.- Część 1. – Monografie № 15. – 2011.- Р. 229-232.

 

0,30

Ермакова О.С., Буравлев И.Б., Луканова Л.А.

238

 

Multiroll skalebreakers usage efficiency during the wire-drawing (Ефективність використання багатороликових окалиноламачів при волочінні)

Друк.

Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції “New technologies and achievements in metallurgy and materials engineering”.- Częstochowa: Politechnika  Częstochowska.- Część 2. – Monografie № 15. – 2011.- Р. 662-664.

 

0,25

Ломов I. М.,

Ломова O.Б.,

 Жадан A.O.

 

239

 

Вплив застосування лідер-груп на якість освіти у вищій школі.Повідомлення 1

Друк.

Вища школа.- 2011.- № 7-8.- С. 19-30

0,7

Величко О.Г., Бондаренко О.А., Ломов І.М.,

Ясев О.Г.

240

 

Системне врахування показників якості при плануванні діяльності проектно-орієнтованої організації

Друк

Системные технологии.- 2011.- № 5 (76).- С. 117-124.

0,4

Сулім-Тимовті А.О., Должанський А.М.

241

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Засади технічного регулювання та захисту прав споживачів» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2011.- 9с.

0,5

-.

242

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління якістю» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2011.- 22с.

1,3

-.

243

 

Оцінка  студентами застосування «лідер-груп»  у вищій школі. Повідомлення 2

 

Друк.

Вища школа.- 2012.- №.2- С. 52-61

0,5

Величко О.Г., Должанський А.М.

Бондаренко О.А., Ломов І.М.,

Ясев О.Г.

244

 

Theoretical Calculation of Wire Heating in Roller Scale-breaker while Drawing Process (Теоретичне урахування розігріву дроту в роликовому окалиновідламувачі в процесі волочіння)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). -51.-2012.-№ 3 – P.419

0,02

Dolzhanskiy A.M., Yermakova O.S Illia N. Lomov, Ocsana B. Lomova

245

 

Regulatory Support of Prevailing Torque Type Fasteners Manufacturing  in Ukraine (Нормативне забезпечення виробництва кріпильних виробів, які самі стопоряться, в Україні)

 

 

 

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2012.-№ 3 – P.429

0,02

Dolzhanskiy A.M., Yermakova O.S.

246

 

Method of quality complex index maximizing for product and process (Метод максимізації комплексного показника якості продукції та процесу)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2012.-№ 3 – P.429

0,02

Dolzhanskiy A.M., Bondarenko O.A.

247

 

Investigation of surface defects deformation during steel wire-rod drawing (Дослідження деформації поверхневих дефектів сталевої  катанки  при волочінні)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2012.-№ 3 – P.419

0,02

Dolzhanskiy A.M., Petl’ovanyy Ye.A.

248

 

Wire’s quality improving at wire-drawing (Підвищення якості дроту при волочінні)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2012.-№ 3 – P.419

0,02

Anatoly M. Dolzhansky, Anna O. Zhadan, Illia N. Lomov, Oksana B. Lomova

249

 

Quality Evaluation for Modeling of Virtual Experiment

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2012.-№ 3 – P.429

0,02

Dolzhanskiy A.M.,

Mos’pan N.N.

250

 

System Account of Quality Indexes at the Project-oriented Organization Activity Planning

Друк.

Summaries of Lectures of 10th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2012.- ibenic, Croatia. (June 17-21, 2012)// Metalurgija (Zagreb). 51.-2012.-№ 3 – P.429

0,02

Sulim-Timovty A.O.,

Dolzhanskiy A.M.

251

 

І знову – про оцінку діяльності…

Друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ.-№ 1-2 (2630-2631), 19.01.12 р.

0,2

 

252

 

Метод определения рационального уровня факторов при производстве металлургической продукции

 

Друк

Materials of XIII Internatinal Scientific Conferens “New technologies and achievements  in metallurgy and materials engineering: A collective monograph”.- Series: Monografie.-№ 4, Chapter 2.- Сzęstochowa, 2012.-P. 890-891.

0,7

Бондаренко О.А.

253

 

Кафедра ЯСС – орієнтація на якісне майбутнє

 

Друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ.-№  12-15 (2642-2644).- 19.04.2012р.

0,2

-

254

 

Зіставлення підходів «Кайдзен» та «Каїріо» для поліпшення діяльності організації

 

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 220.

0,1

Бережна А.С.

255

 

Самоаналіз діяльності організації за методологією ЄФУЯ (європейський фонд управління якістю)

 

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 222.

0,1

Касьянова Д.В.

256

Використання інноваційної методології «Каїріо» для покращення діяльності організації

 

 

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 225-226.

0,1

Стеценко Д.В.

257

 

Розробка основ інтегрованої системи менеджменту якості за ДСТУ ІSO 9001 та ІSO 26000 в умовах регіональної організації з технічного регулювання

 

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 230.

0,1

Пундик О.О.

258

 

Удосконалення системи менеджменту якості регіональної організації з технічного регулювання за умов урахування вимог ДСТУ OHSAS 18001

 

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених «Молода академія 2012» (3-4 травня 2012р.).: Том 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ. – С. 230-231.

0,1

Пундик О.О.

259

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічний документообіг» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2012.- 19с.

1,0

Бондаренко О.А.

260

 

Якість підготовки фахівців у

Вищій школі при організації студентських «лідер-груп»

 

 

Сборник материалов международной научно-практической конференции  «Проблемы и перспективы образовательного менеджмента в современных условиях международной интеграции» (22-23 мая 2012р.).- Дніпропетровськ ДНУ.- С. 181-185

0,3

Должанський А.М., Бондаренко О.А., Ясев О.Г.

261

 

Метод максимізації комплексного показника якості об’єкту шляхом оптимізації керуючих дій

 

Якість, стандартизація та сертифікація (Київ).-2012.- №4.- С. 50-55.

0,5

Должанський А.М., Бондаренко О.А.

262

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методи та засоби вимірювань» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2012.- 19с.

1,0

Петльований Є.О.

263

 

Экспериментальное определение параметров работы роликового окалиноломателя

Друк.

Теория и практика металлургии.-2012.- 3 (86). – С. 44-49.

0,6

Должанский А.М., Ермакова О.С., Взоров В.А.

264

 

Підвищення стійкості робочого інструменту при використанні технології волочіння з безкислотним видаленням окалини з поверхні заготовки

Друк.

Теория и практика металлургии.-2012.- 3 (86). – С. 50-52.

0,35

Должанский А.М., Жадан А.А., Ломова О.Б., Ломов И.Н.

265

 

Оцінка якості навчання – проблема загальна

Друк

Кадри металургії: Газета НМетАУ.-№ 39-40 (2668-2669), 27.12.12 р.

0,3

 

266

 

Максимизация комплексного показателя качества процесса волочения с учетом квалиметрической оценки параметров производства

Друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность, 2013. – № 1. – С. 43-47

0,7

Бондаренко О.А.

267

Maximization of versatility indicator of quality of drawing process including qualimetric estimation of production parameters 

Друк

Metallurgical and Mining Industry. – 2013. - № 1. – Р. 17-23

 

Dolzhanskiy, A.M., Bondarenko, O.A.

268

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи управління якістю» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 28с.

1,62

Бондаренко О.А.

269

Середні зважені оцінки при визначенні комплексного показника якості

 

Друк.

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ,

2013. – С. 217.

 

0,2

Гуляєв Н.С., Должанський А.М.,  Бондаренко О.А.

 

270

Максимізація комплексного показника якості на прикладі волочіння дроту

 

Друк.

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ,

2013. – С. 217-218

0,2

Луць Я.О.,  Должанський А.М., Бондаренко О.А.

271

Волочіння сталевої катанки з поверхневими дефектами

 

Друк.

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ,

2013. – С. 218

0,1

Суслова К.Л., Должанський А.М.,  Петльований Є.О.

 

272

Розробка прийомів підвищення точності та об'єктивності визначення розмірів малих об'єктів

 

Друк.

Збірка тез всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “МОЛОДА АКАДЕМІЯ  2013” (21-22  травня 2013р.).- Том 2 .-  Дніпропетровськ: НМетАУ,

2013. – С. 218

0,2

Суслова К.Л., Должанський А.М.,  Петльований Є.О.

 

273

Рациональное управление производственными факторами на основе оптимизации комплексного показателя качества объекта

Друк.

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів за напрямком «Проблеми розвитку та впровадження систем управління, стандартизації, сертифікації та метрології в регіонах України» (8-11 квітня 2013р.). – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2013.- С. 77- 83

0,95

Должанський А.М., Бондаренко О.А.

274

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Еталони одиниць фізичних величин» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 22с.

1,27

Черноіваненко К.О.

275

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Особливості поліпшення систем управління якістю в Україні» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 19с.

0,99

-

276

Удосконалення методу рейтингової оцінки підрозділу ВНЗ шляхом максимізації комплексного плоказника якості та використання факторного аналізу

Друк.

Тези доповідей Міжнарожної науково-практичної конференції «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи» (Львів, 22-24 травня 2013р.).-Львів: Вид.Львівської політехніки, 2013. – С. 111- 112.

0,25

Бондаренко О.А., Ясев О.Г., Чухліб В.Л.

277

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Теорія та менеджмент  якості організації» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 25с.

1,47

-

278

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Принципи та методолоія управління якістю » для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 16с.

0,86

Бондаренко О.А.

279

Исследование электрических свойств водоугольных суспензий

Друк.

Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика: Зб.наук. праць.- Дніпропетровськ: ЛИРА ЛТД, 2013.- Вип.5. – С. 171-180.

1,3

Пинчук В.А., Должанский А.М.

280

Максимизация комплексного показателя качества объекта путем его квалиметрической оценки

Друк.

Методы менеджмента качества (Россия), 2013.- № 7. – С. 5-9

0,8

Бондаренко О.А., Гладких В.А., Кузьменко С.Н.

281

Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 1

Друк- Scopus.

Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2014.- №1.- C. 60-62

 

0,6

Должанский А.М., Петлеваный Е.А., Суслова К.Л. (студентка)

282

Влияние поверхностных дефектов стальной катанки на стабильность процесса волочения и закономерности их деформирования. Сообщение 2

Друк

Scopus.

Металлургическая и горнорудная промышленность.-2014.-№2.- С. 39-42

 

0,8

Должанский А.М., Петлеваный Е.А., Суслова К.Л. (студентка)

283

Методика оптимізації управлінських впливів на основі кваліметричних оцінок діяльності організації

Друк.

Якість, стандартизація та сертифікація. – 2014.- № 1. – С. 63-70

0,9

Должанський А.М.

 Бондаренко О.А.,

Ясев О.Г.,

Чухліб В.Л.

 

284

5.4.1.Теоретические основы усовершенствованного метода оптимизации управляючих воздействий на объекты / 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 329- 332)

 

Друк.

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

0,5

Должанский А.М., Бондаренко О.А.

285

5.4.2. Применение метода в сфере металлургии с использованием известных даннях / 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 332-341);

-           

Друк.

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

0,8

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Гладких В.А.

286

5.4.3. Полный цикл применения метода в рамках организационной системы/ 5.4. Квалиметрическое обеспечение эффективности управляющих решений при совершенствовании объектов (с. 341- 353)

 

Друк.

Інформаційне забезпечення систем прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: Колективна монографія.- Донецьк: Видавництво «ЛАНДОН- ХХІ» (ISBN 978-617-7049-71-4), 2013. – 592с.

1,2

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Расчубкин В.Г.,

Ясев А.Г.,

 Чухлеб В.Л.

287

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методи та засоби вимірювань, випробувань та контролю» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 17с.

1,0

Петльований Є. О.

288

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Нормативно-технічне забезпечення обліку і контролю енергоносіїв» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 17с.

1,0

Петльований Є. О.

289

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Наукові основи інноваційної діяльності у сферах технічного регулювання і забезпечення якості» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 17с.

1,0

Полякова Н.В., Єрмакова О.С.

290

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Аудит управлінської діяльності в системах менеджменту якості» для студентів спеціальності 8.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 20с.

1,17

Петльований Є. О.

291

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Опрацювання результатів вимірювань, випробувань та контролю» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 16с.

0,94

Полякова Н.В.

292

Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник.

 

Друк.

Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 90 с.

4,8

Іващенко В.П., Тараканов А.К.,
Должанський А.М., Рожков О.Д.,

Іванова Л.Х., Ринкевич С.Л.

 

293

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Основи технічної творчості» для студентів напряму 6.051002 – метрологія, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2013.- 12с.

0,70

Полякова Н.В.

294

Розробка і впровадження CRM-систем в управління компанією

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2014.- С. 223.

0,1

Лукіянчук К.В.

295

Принцип життєвого циклу продукції "Петля якості"

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2014” (20-21  травня 2014 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2014.- С. 226.

0,1

Собко А.С.,

Ломов І.М.

296

Показатели качества бесфильерного волочения стальной катанки в роликовом окалиноломателе с учетом температурно-скоростных явлений

 

Друк.

Наукові праці «Пластическая деформация металлов».– Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2014. Том 2.– С. 164-169 (ISBN 978-617-7109-18-0;

HBK 34.62.я9).

0,35

Должанский А.М, Ермакова О.С., Ломова О.Б.,
Ломов И.Н.

297

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційна діяльність у сферах технічного регулювання і забезпечення якості » для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.- 7с.

0,40

Єрмакова О.С.

298

Method for system operation optimizing based on complex quality index of its activity (Метод оптимизацї функціонування системи на основі комплексного показника її якості)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014.- ibenic, Croatia. (June 22-26, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.48.

 

Anatoly M. Dolzhanskiy,

Oksana A. Bondarenko

299

Regularities of surface defects deformation on steel wire rod and drawing process stability (Закономірності деформування поверхневих дефектів сталевої катанки та стабільність процесу волочіння)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.47

0,05

Anatoly M. Dolzhanskiy, Yevgeniy A. Petlevaniy, Karina L. Suslova

300

Three-dimensional model of steel wire non-die-drawing through the rolling deforming device

(Трьохвимірна модель процесу безфільєрного волочіння сталевого дроту крізь роликовий деформуючий пристрій)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.47

0,05

Anatoly M. Dolzhanskiy, Illiya M. Lomov; Anna O. Zhadan;

Oksana B. Lomova

301

Simulation of steel wire properties changes in during its processing in roller deforming device (Моделювання зміни властивостей сталевого дроту в процесі його  обробки в роликовому деформуючому пристрої)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.47

0,05

Anatoly M. Dolzhanskiy, Illiya M. Lomov; Anna O. Zhadan;

Oksana B. Lomova

302

Prediction of prospective standardization for fasteners in Ukraine (Прогнозування розвитку перспективної стандартизації на кріпильні вироби в Україні)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.48

0,05

Anatoly M. Dolzhanskiy, Oksana S. Iermakova

303

Program of ecological monitoring and integrated quality system develop for the company with the technology that is harmful to the environment (Розробка програми екологічного моніторингу та інтегрованої системи якості для підприємства з технологією, яка є шкідливою для довкілля)

 

Друк.

Summaries of Lectures of 11th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2014. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2014)// Metalurgija (Zagreb). - 51.-2014.-№ 3 – P.48

0,05

Anatoly M. Dolzhanskiy, Oksana S. Iermakova

304

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Стандартизація та сертифікація» для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.- 20с.

1,17

Полякова Н.В., Чорноіваненко К.О.

305

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Метрологія і стандартизація та сертифікаці» для студентів напряму 6.050601 – теплоенергетика

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.- 21с.

1,23

Полякова Н.В., Чорноіваненко К.О.

306

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Метрологія, стандартизація та управління якістю» для студентів напряму 6.010104 – професійна освіта

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.- 20с.

1,17

Полякова Н.В., Чорноіваненко К.О.

307

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційні технології та статистичні методи забезпечення якості» для студентів спеціальності 7.18010010 – якість, стандартизація та серифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2014.- 18с.

1,06

Петльований Є.О.

308

 

Внутрішній аудит системи якості 

 

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2015.- С. 224

0,1

Дацик В.О., Должанський А.М.

309

 

Використання інжинірингу та реінжинірингу бізнес-процесів для покращення системи якості

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2015.- С. 229.

0,1

Тишковська О.В., Должанський А.М.

310

 

Роль управління якістю в світовій економіці

 

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2015.- С. 228

0,1

Собко А.С., Должанський А.М.,  Ломов І.М.

311

 

Метрологічне забезпечення якості кондитерських виробів

Друк.

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2015” (19-20  травня 2015 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2015.- С. 225

0,1

Красіленко Н.В., Должанський А.М

312

Результативність діяльності ТК 136 «Кріпильні вироби» в світі євроінтеграційних прагнень України

Друк.

Метрологія, технічне регулювання та забезпечення якості: Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 8-9 жовтня 2015 р.). – Одеса: ОДАТРЯ, 2015. – С. 20-22  

0,2

Єрмакова О.С.

313

Кваліметричне оцінювання та прогнозування якості діяльності підрозділів ВНЗ

 

Друк.

Інтеграція економічних та технічних процесів: Сучасний стан і перспективи розвику: Колективна монографія.- Харків: Видавництво «Діса плюс» (ISBN 978-617-7064-86-1), 2015. – 480с. (с. 265-280)

1,0

Бондаренко О.А.,

Ясев О.Г.,

Петльований Є.О.

 

314

Определение параметров шнекового нагнетателя технологической смазки при волочении. Сообщение 1

Друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2016.- № .2- C. 88-91 – уведено до профілю

 

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Клюев Д.Ю., Ломов И.Н.

315

Определение параметров шнекового нагнетателя технологической смазки при волочении. Сообщение 2

Друк.

Металлургическая и горнорудная промышленность.- 2016.- № .3- C. 83-87. – уведено до профілю

 

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Клюев Д.Ю., Ломов И.Н.

316

Наскрізна програма практики студентів спеціальності

 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у галузі знань 15  «Автоматизація та приладобудування»

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016 – 40 с.

2,35

Должанський А.М.,

Ломов І.М.

317

Робоча програма виробничої практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю  152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування»

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 39 с.

2,29

Должанський А.М.

318

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за спеціальністю  152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування»

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 48 с.

2,82

Должанський А.М.

319

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «спеціаліст», що навчаються за спеціальністю  152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування»

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 48 с.

2,82

Должанський А.М.

320

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «магістр», що навчаються за спеціальністю  152 – «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» у галузі знань 15 – «Автоматизація та приладобудування»

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 52 с.

3,05

Должанський А.М.

321

Наскрізна програма практики студентів спеціальності 7(8)18010010 – якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 40 с.

2,35

Должанський А.М., Ломов І.М.

322

Робоча програма виробничої практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за напрямом 6.050401 «Металургія» з профілізаціями «Технічний контроль якості, стандартизація та сертифікація в металургії» та «Товарознавство та оцінка якості продукції»  та наступною підготовкою за спеціальністю  7(8)18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 39 с.

2,39

Должанський А.М.

323

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «магістр», що навчаються за спеціальністю  8.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 39 с.

3,11

Должанський А.М.

324

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «спеціаліст», що навчаються за спеціальністю  7.18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 47 с.

2,76

Должанський А.М.

325

Робоча програма переддипломної практики студентів освітнього рівня «бакалавр», що навчаються за напрямом 6.050401 «Металургія» з профілізаціями «Технічний контроль якості, стандартизація та сертифікація в металургії» та «Товарознавство та оцінка якості продукції»  та наступною підготовкою за спеціальністю  7(8)18010010 – Якість, стандартизація та сертифікація

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 47 с.

2,76

Должанський А.М.

326

Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України: Навч. посібник

Друк.

Дніпропетровськ: РВВ НМетАУ, 2016.- 92 с. (надано гриф НМетАУ)

 

Іващенко В.П., Должанський А.М., Тараканов А.К., Ясев О.Г., Рожков О.Д., Іванова Л.Х., Потап О.Ю., Ринкевич С.Л.

327

Удосконалення методу самоконтролю з урахуванням «коефіцієнту кольору»

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-181  травня 2016 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2016.- С. 257-258.

0,1

Моляренко П.А., Должанський А.М., Бондаренко О.А.

328

Максимізація комплексного показника якості процесу волочіння дроту

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-181  травня 2016 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2016.- С. 258.

0,1

Кірковський А.С., Должанський А.М., Бондаренко О.А.

329

Організаційне та методичне забезпечення підготовки фахівців за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

Друк

Збірка тез Всеукраїнської науково-технічної конференції  студентів і молодих учених “Молода академія  2016” (17-181  травня 2016 р.). - Том 2.-   Дніпропетровськ, 2016.- С. 267.

0,1

Ярема О.С., Должанський А.М.

330

Аналіз ризиків в діяльності вищого навчального закладу

 

 

Друк

Сборник материалов XIІ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (2016. 30.05-02.06.).- Варна (Болгария): Технический университет. –– Варна, 2016.- С.354-358.

 

Должанський А.М., Ревенко О.О.

 

331

Застосування підходів кваліметрії в системі рейтингового оцінювання якості діяльності підрозділів ВНЗ

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розробки та постановки продукції на виробництво» (17-20 травня 2016р., м. Суми). – Суми: Сумський держав ний університет, 2016. – С. 57-58

 

Должанський А.М.,  Бондаренко О.А.

332

Використання методології IDEF0 для управління процесом надання послуг

 

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розробки та постановки продукції на виробництво» (17-20 травня 2016р., м. Суми). – Суми: Сумський держав ний університет, 2016. – С. 59-61

 

Должанський А.М.,  Петльований Є.О.,  Циганко О.О.  (студент)

333

Ідентифікація та вимірювання ризиків діяльності вищого навчального закладу

 

 

Друк.

Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Системи розробки та постановки продукції на виробництво» (17-20 травня 2016р., м. Суми). – Суми: Сумський держав ний університет, 2016. – С. 62-63

 

Должанський А.М.,

Ревенко О.О. (студентка)

 

334

Метод квалиметрического самоконтроля в процессе производства массовой продукции

 

Друк.

New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering: A collective monograf: Series Monografie Nr 56 (XVII International scientific conference). – Częstochowa, 2016.- P.585-588.

 

Должанський А.М., Бондаренко О.А., Моляренко П.А. (студент)

 

335

Determination of parameters and efficiency  of use of screw supercharger of process lubricant when drawing.

Друк,

фахове;

Scopus

Metallugical and Mining Industry. - 2016.- № 6.- Р. 80-84

0,6

Dolzhanskiy A.M.,

Bondarenko O.A.,

Klyuev D.Yu.,

Lomov I.N.

336

Determination of parameters and efficiency  of process lubricant screw supercharger application when drawing.

Друк,

фахове;

Scopus

Metallugical and Mining Industry. - 2016.- № 10.- Р. 36-41

0,6

Dolzhanskiy A.M.,

Bondarenko O.A.,

Klyuev D.Yu.,

Lomov I.N.

337

 

Застосування методів аналізу та оцінки ризиків при забезпеченні якості діяльності вищого навчального закладу

Друк,

фахове

Наука та інновації. Український оглядовий журнал майбутнього- 2016.- Том 12. - № 5  С. 5-15

 

1,2

Должанський А.М., Пройдак Ю.С., Ревенко О.О

338

 

Application of Analysis and Risks Assessment Methods for Quality Assurance at the University

Друк,

фахове

Science and Innovation. Ukrainian Review Journal of Future. -2016.- Vol. 12. - № 5.- P. 5-12

1,2

Dolzhanskyy A.M.,

Proydak Yu.S.,

Revenko O.O.

339

 

Влияние вида средней взвешенной оценки на комплексный показатель качества процессов и его зависимость от определяющих параметров

Друк

Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених у царині метрології «Technical Using of Measurement»,  (24-29 січня 2017 р. , м.Славське): Львів. - НУ «Львівська політехніка». – С. 34-36

0,25

Должанский А.М., Бондаренко О.А., Ломов И.Н.

 

340

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Системи управління якістю» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.- 29с.

1,7

Должанський А.М.

341

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток систем технічного регулювання, метрології та забезпечення якості» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-

10 с.

0,59

Должанський А.М.,. Максакова О.С.

342

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Атестація випробувальних лабораторій» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.- 18с.

1,0

Должанський А.М., Бондаренко О.А. 

343

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Наукова ліяльність та оптимізація рішень у сферах метрології, технічного регулювання та управління якістю» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-

17 с.

1,0

Должанський А.М., Полякова Н.В., Бондаренко О.А. 

344

 

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методи та інструменти контролю якості процесів і продукції» для студентів спеціальності 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (спеціалізація «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції») (магістерський рівень вищої освіти)

Друк

Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017.-
 29 с.

1,7

Должанський А.М., Петльований Є.О. 

345

 

Системи менеджменту якості: Підручник

Друк.

Дніпро: Свідлер А.Л., 2017. – 563 с.

(з грифом НМетАУ)-уведено до профілю

35,1

Должанський А.М., Мосьпан Н.М., Ломов І.М., Максакова О.С.

346

 

Удосконалення методу визначення електричних

властивостей суспензій

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 233-234

 

0,1

Колот Є.М., Должанський А.М.

 

347

 

Нові стандарти ASTM на високооктанове паливо

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 234-235

 

0,1

Соя А.С., Должанський А.М.

348

 

Нормування вимог до динамічних керованих знаків

дорожнього руху за стандартами NEMA

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 235

 

0,1

Іванько В.І., Должанський А.М.

349

 

Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) в Україні

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 235-236

 

0,1

Ковтун А.П., Должанський А.М.

350

 

Аналіз нового технічного регламенту простих судин

високого тиску

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 236

 

0,1

Борисова І.А., Должанський А.М.

351

 

Аналіз міжнародного стандарту ISO 16924:2016 на заправні

станції скрапленого природного газу

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 236-237

0,1

Скідан М.Ю., Должанський А.М.

352

 

Особливості використання стандарту ISO 17666:2016 на

управління ризиками в космічних системах

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 237

 

0,1

Рябих Є.В., Должанський А.М.

353

 

Новий стандарт ASTM F963-16 з безпеки іграшок

 

Друк.

Збірка тез

Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів і молодих учених “Молода академія 2017”

(16-17 травня 2017 року). – Дніпро: НМетАУ:

Том 2. – 2017. – С. 237-238

 

0,1

Жукова І.Ю., Должанський А.М.

354

(17/18)

Удосконалення методу та результати вимірювання електричних властивостей суспензій

Друк

Український метрологічний журнал. - 2017. -№    4.- С. 21-31

0,9

Должанський А.М.,

Пінчук В.О.,

Колот Є.М.

355

(17/18)

 

Експрес-метод вимірювання імітансу суспензій

 

 

 

Друк

Технічне регулювання, метрологія та якість: виклики сучасності: Матеріали Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів (18-19 травня  2017 р., Одеса).- Одеса: Одеська державна академія техніч-ного регулювання та якості, 2017. – С. 116-122

0,6

Должанський А.М.,

Колот Є.М.

356

(17/18)

Вплив виду середньої зваженої оцінки на залежність комплексного показника якості від параметрів об'єкту –

 

 

Друк

Тези 6-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи» (МІВТС-2017).- 24-25 жовтня 2017 р. – Харків, ННЦ «Інститут метрології», 2017. – С. 44-45

0,1

Должанський А. М., Бондаренко О. А.

 

357

(17/18)

Організація випробувань: Конспект лекцій.

 

Друк

Дніпро:

РВВ НМетАУ, 2017.- 58 с.

3,41 (58с.)

Петльований Є.О., Должанський А.М.

358

(17/18)

Метод визначення складових іммітансу суспензій

Друк

Тези Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017. – С. ??-??

0,3

Должанський А.М.,  Колот Є.М. (студент)

359

(17/18)

Контроль діяльності підрозділів університету на основі максимізації  комплексного показника якості

 

Друк

Тези Міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» (21-24 листопада 2017 р., м. Відень, Австрія). – Дніпро: РВВ НМетАУ, 2017. – С. ??-??

0,25

Должанський А.М., 

Бондаренко О.А., Петльований Є.О.

360

(17/18)

Влияние вида средней взвешенной оценки на зависимость комплексного показателя качества от параметров объекта

 

Друк

WebofScienceCoreCollec-tion

Приборы и методы измерений (Минск, Бларусь). – 2017 – Том. 8. - №  4  . – С.396-407 ISSN 2220-950)

(Изд. Беларусского техничекого угиверситета, Минск)

1,0

Должанський А.М., 

Бондаренко О.А., Петльований Є.О.

361

(17/18)

Activity analysis of the technical committee for standardization TC 136 "Fasteners"

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018. - ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48

 

Maksakova O.S., Dolzhanskiy A.M.

 

362

(17/18)

Regularities of the deformation of small surface defects and increasing the accuracy of measuring their size in metallurgical products quality determining 

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018//ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48.

 

Anatoly M. Dolzhanskiy, Yevgen A. Petl’ovanyy

 

363

(17/18)

Qualimetric determination of initial parameters rational level for quality improvement of metallurgyсal objects

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018//ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48.

 

Dolzhanskiy A.M., Bondarenko O.A.

 

364

(17/18)

Dependence of quality complex indicator of metallurgical objects on the type of average weighted assessment of single indicators collection

 

 

 

Summaries of Lectures of 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society SHMD’2018//ibenic, Croatia. (June 17-21, 2018)// Metalurgija (Zagreb). - 52.-2018.-№ 3 – P.48.

 

Dolzhanskiy A.M., Bondarenko O.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізовано на 08.01.2018 р.

 

 

 

 

 

3) Авторські свідоцтва, дипломи, патенти, свідоцтва, інформаційні карти

1

Устройство для нанесения технологической смазки на валки при горячей прокатке

-

Б.И., 1976, №4, а.с. 500834

 

Динник 0.0, Галицький В.П., Іванов КО. та інш., всього 9 осіб

2

Устройство для нанесения смазки на валки при горячей прокатке

-

БИ.,

1976, №4, а.с. 500835

 

Грудєв О.П., Балтруконіс П.І., Лисовський А. А. та інш., всього 7 осіб

3

Устройство для подачи смазки на валки при прокатке

-

БИ.,

1976, №39, а.с. 532417

 

Грудєв О.П., ЗильбергЮ.В., Максименко О.П., Сигалов Ю.Б.

4

Устройство для подачи смазки в зону деформации при про­катке

-

Б.И.,

1977, №17, а.с. 556860

 

Грудєв О.П., Максименко О.П., Брусенко И.І.

5

Устройство для нанесения смазки на валки при горячей прокатке

-

БИ.,

1977, №47, а.с. 584915

 

Грудєв О.П., Гринюк Ю.Л., Давиденко М.П. та інш., всього 7 осіб

6

Способ подготовки поверхно­сти заготовки к волочению

-

БИ.,

1978, №14, а.с. 602260

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Бородавкін І.Т. та інш., всього 10 осіб

7

Смазка для обработки метал­лов давлением

-

БИ.,

1978, №20, а.с. 608828

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Давиденко М.П. та інш., всього 14 осіб

8

Смазка для обработки метал­лов давлением

-

БИ.,

1979, № 10, а.с. 652206

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Косенко   О. І.   та інш., всього 13 осіб

9

Смазка для волочения прово­локи

-

БИ.,

1980, № 11, а.с. 722940

 

Грудєв О.П., Бурбело Н.Г., Сигалов   Ю.Б.   та інш., всього 11 осіб

10

Смазка для холодной обработ­ки металлов давлением

-

БИ.,

1980, № 35, а.с. 765345

 

Марков В.І., Брескина А.І., Бичкова   Н.Ф.   та інш., всього 12 осіб

11

Смазка для горячей обработки металлов давлением

-

Б.И.,

1981, №23, а.с. 840090

 

Форостян Ю.М., Форостян Е.Н., Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б.

12

Устройство для волочения круглых профилей с кручени­ем

-

БИ.,

1981, №34, а.с. 863046

 

Морозенко В.М., Добров І.В., Сигалов Ю.Б., Маклаков Г.Ю.

13

Устройство для испытания образцов материалов и смазы­вающих масел на трение

-

БИ., 1981, №41, а.с. 879391

 

Грудєв О.П., Зильберг Ю.В., Сигалов Ю.Б.

14

Способ получения технологи­ческой смазки для обработки металлов давлением

-

БИ.,

1982, № 16, а.с. 924092

 

 

 

 

 

Грудєв О.П., Стэба С.С., Сигалов   Ю.Б.   та інш., всього 12 осіб

 

 

15

Волока

-

Б.И.,

1982, №40, а.с. 969353

 

Грудєв 0.П., Сухобрус Є.П., Сигалов Ю.Б., Маклаков Г.Ю.

 

16

Способ смазки прокатных валков

-

БИ., 1983, № 11, а.с. 1005964

 

Бурбело Н.Г., Тілік ВТ., Богатир   В. П.   та інш., всього 12 осіб

17

Способ подготовки поверхно­сти заготовки к волочению

-

БИ.,

1984, №3, а.с. 1068198

 

Сигалов Ю.Б., Бейлінова Л. О., Смирнова А.Я. та інш., всього 10 осіб

18

Способ оценки качества тех­нологической смазки при во­лочении

-

БИ.,

1984, № 10, а.с. 1079331

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Маклаков Г.Ю.

19

Эмульсол для обработки ме­таллов давлением

-

Б.И.,

1984, № 13, а.с. 1084290

 

 

Стеба С.С., Сигалов Ю.Б., Кліменко Ф.К.

 

20

Смазка для холодного волоче­ния проволоки

-

Б.И.,

1984, №22, а.с. 1097654

 

 

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Писарев   Ю.Г.   та інш., всього 8 осіб

21

Способ подготовки к волоче­нию проволоки для армирова­ния железобетонных конст­рукций

 

 

-

Б.И.,

1984, №27, а. с. 1103922

 

Грудєв 0.П., Сигалов Ю.Б., Писарев   Ю.Г.   та інш., всього 8 осіб

22

Устройство подготовки сухой технологической смазки к во­лочению

-

БИ.,

1984, №42, а.с. 1123753

 

Грудєв О.П., Стеба C.C., Сигалов   Ю.Б.   та інш., всього 13 осіб

23

Смазка для сухого волочения

-

Б.И.,

1985, №8, а.с. 1142504

 

Скляр ВТ., Даниленко ВВ., Шкарапута Л.Н. та інш., всього 12 осіб

24

Арматурный стержень перио­дического профиля

-

БИ.,

1985, №43, а.с. 1193253

 

Добров І.В., Морозенко В.М., Коцюба    О.І.    та інш., всього 9 осіб

25

Эффективная технологическая смазка для волочения и уста­новка для ее механизирован­ной подготовки

-

Информационный листок о научно-техническом дос­тижении № 85-086. - Запорожье: ЦНТИ, 1985

 

 

 

 

 

Грудєв О.П., Сигалов Ю.Б., Бородавкін І.Т., Малиновський О.Ф.

 

 

 

 

26

Смазка для сухого волочения

металлов

-

Б.И.,

1986, №8,

а.с. 1214745

 

Грудєв 0.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Писарев   Ю.Г.  

27

Precede de trefilage successifs

d'un fil d'acier (Спосіб багато-

кратного волочіння сталевого дроту)

-

Пат. Люксембурга

№ 86576, за-

реєстр. 10.09.86

(Опис, патенту)

 

Грудєв О.П.,

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.

та інш., всього 9

осіб

 

28

Способ волочения круглой за-

готовки

-

БИ.,

1986, №45,

а.с. 1274787

 

Писарев Ю.Г.,

Смаковський ВВ.,

Рибка І.Д. та інш.,

всього 7 осіб

 

29

Способ волочения прутков,

труб и других профилей

-

БИ.,

1987, № 13,

а.с. 1301515

 

Грудєв О.П.,

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.,

КрайникЯ.І.,

Смаковський В.В.

 

30

Смазка для мокрого волоче-

ния стальной проволоки

-

БИ.,

1987, №28,

а.с. 1326610

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Малиновський

О.Ф.

та інш., всього 13

осіб

 

31

Смазка для сухого волочения

сварочной порошковой прово-

локи

-

Б.И,

1988, №2,

а.с. 1366524

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Кострижев Г.П.

та інш., всього 8

осіб

32

Способ волочения круглой за-

готовки

-

Б.И.,

1988, №21,

а.с. 1400695

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Смаковський ВВ.,

Ковальов B.C.

33

Способ производства прово-

локи

-

БИ.,

1988, №46,

а.с. 1444015

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковалев B.C.

та інш., всього 11

осіб

34

Procedimento di Trafilatura

Multipla di un filo D'acciaio

(Спосіб багатократного воло-

чіння)

-

Патент Італії, №

1197442 зареєстр.

30.11.88, (опис.

патенту)

 

Грудєв О.П.,

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.

та інш., всього 9

осіб

35

Способ обработки катанки

-

БИ,

1989, №4,

а.с. 1454535

 

Зильберг Ю.В.,

Мазанка С.Г.,

Сигалов Ю.Б.

36

Смазка для сухого волочения

металлических заготовок для

стержней электродов

-

БИ.,

1989, №18,

а.с. 1479491

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

та інш., всього 8

осіб

37

Подсмазочное покрытие для

обработки металлов давлени-

ем

-

БИ.,

1989, №29,

а.с. 1498576

 

Острік М.П.,

Бейлінова Л.О.,

Смирнова А.Я.

 

та інш., всього 9

осіб

38

Устройство для калибровки

электродной проволоки воло-

чением

-

БИ.,

1989, №34,

а.с. 1507490

 

Грудєв 0.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

та інш.,  всього 8

осіб

39

Verfahren zum fachziehen von

Shahldraht (Спосіб волочіння

сталевого дроту)

-

Патент ФРГ,

№3628871,

зареєстр. 11.12.89

(опис патенту)

 

Грудєв О.П.,

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.

Та інш., всього 9

осіб

40

Способ многократного воло-

чения стальной проволоки

-

Б.И.,

1990, № 1,

а.с. 1533800

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

та інш., всього 9

осіб

41

Смазка для горячей штампов-

ки металлов

-

БИ.,

1990, № 15,

а.с. 1558962

 

Грудєв О.П.,

Яровой В. А.,

Смотров А.В.,

Смотров В.В.,

Шевелева Е.М.

42

Устройство для зачистки по-

верхности катанки в потоке

волочения

-

БИ.,

1990, №25,

а.с. 1576219

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Осадчий Л.В.,

Ковальов B.C.

43

Satt vid Kontinuerlig dragning

av staltrad (Спосіб багатократ-

ного волочіння сталевого дроту)

-

Патент Швеції,

№ 462376, публ.

18.06.90

(опис патенту)

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковалев B.C.

та інш., всього 9 осіб

44

Eljaras acelhuzal tobbszoros

huzasara

(Спосіб багатократного воло-

чіння дроту)

-

Пат. Угорщини,

№200713В, публ.

28.08.90 р.

(опис патенту)

 

Буравльов І.Б.

Грудєв О.П.,

Ковальов  Б. С.   та

ін., всього 9 осіб

 

45

Передаточный механизм

-

А.с. 1632123 (без

права опублико-

вания в открытой

печати)

 

Коваленко В.І.,

Сигалов Ю.Б.,

Матвієнко А.П.,

Семерінов В.М.,

Ряполов М.Ф.

 

46

Способ волочения проволоки

-

Б.И.,

1991, № 13,

а.с. 1639821

 

Грудєв О.П.,

Сигалов Ю.Б.,

Ковальов B.C.

та інш., всього 10

осіб

 

47

Способ оценки эффективности

технологических смазок при

горячей штамповке

 

-

БИ,

1991, № 19,

а.с. 1651152

 

Грудєв О.П.,

Яровой В.А.

48

Смазка для холодной штам-

повки металлов

-

Б.И.,

1991, №45,

а.с. 1696468

 

Сигалов Ю.Б.,

Яровой В. А.,

Коваленко В.І.

та інш., всього 10

осіб

49

Смазка для сухого волочения

стальной проволоки

-

Б.И.,

1992, № 30,

а.с. 1754773

 

Волков І.О.,

Сигалов Ю.Б.,

Грудєв    OIL    та

інш., всього 12 осіб

50

Устройство для подготовки

сухой технологической смазки

к волочению

-

БИ.,

1992, №31,

а.с. 1755989

 

Сигалов Ю.Б.,

Бураковський В.М.,

Буравльов І.Б.

та інш., всього 12

осіб

51

Способ смазки в гибком пере-

даточном механизме

-

А.с. 1785317 (без

права опублико-

вания в открытой

печати)

 

Сигалов Ю.Б.,

Коваленко В.І.,

Матвієнко А.П.,

Семерінов В.М.,

Ряполов М.Ф.

52

Раствор для нанесения под-

смазочного покрытия на ме-

таллическую поверхность

-

Б.И.,

1993, № 13,

а.с. 1807086

 

Острік М.П.,

Бейлінова Л.О.,

Балагланова В.А.

та інш.,  всього 9

осіб

 

53

Арматурний дріт періодично-

го профілю для армуванння

залізобетонних конструкцій

-

Пат. України

№ 7289А

від 28.09.93 p.

(повідомлення

Управління

Держреєстрів)

 

 

Ковальов B.C.,

Сигалов Ю.Б.,

Писарєв Ю.Г.

та інш., всього 11

осіб

54

Спосіб нанесення підмастиль-

ного покриття на заготовку в

потоці з волочінням

-

Бюл. №9

16.09.2002 р.

Деклараційний

патент 49292А,

заявка

2001107162, кл.

7В21С9/00

 

 

Ломов І.М.

55

Пристрій для волочіння круглої заготовки

-

Бюл.№18

15.08.2003р.

Деклараційний патент 58916А, заявка 2002119301, кл. 7В21С3/00

 

 

Голобурда Ю.В.

Ломов І.М.

56

Пристрій для додаткової очистки довгомірної сталевої заготовки від окалини після роликового окалиновідлаамувача в потоці з волочінням

-

Бюл.№2

15.02.2006р.

Патент 74927,

Заявка 2004031967,

кл. В21С43/00

 

 

 

Єрмакова О.С.,

Ломов І.М.,

Орлович Д.Є.

57

Спосіб волочіння круглих довгомірних виробів

 

Пат. №80758,

Заявка 200511066

від 22.11.05р.;. Бюл. №2,

15.02.2006р.

 

Шеремет В.О.,

Кекух А.В.,

Бабенко М.А.,

Євтушенко М.Г.,

Очеретна Н.М.,

Клюєв Д.Ю.,

Добров І.В.

58

Спосіб виготовлення дроту

 

Пат. № 92186 Україна; Заявка а200804665 від 11.04.2008р.

Бюл. № 19,

11.10.2010р.

 

 

Ломова О.Б.,

Ломов І.М.

59

Спосіб охолодження та змащування валків при гарячій прокатці

 

Патент № 103695. Україна; заявка а201201963 від 21.02.2012р.; Публ. Бюл.№ 21 від 11.11.2013р.;

 

Должанський А.М., Полякова Н.В., Бондаренко О.А.

60

 

Спосіб обробки паливної водовугільної суспензії

 

 

Патент № 107165 Україна. Заявка №  а201312834 від 04.11.2013р., МПК C10L1/32; F23C99/00; Публ. Бюл.№ 22 від 25.11.2014р.;

 

Пінчук В.О

Должанський А.М.

Шарабура Т.А

 

 

 

61

 

Емблема (герб) кафедри «Якість, стандартизація та сертифікація» Національної металургійної академії України («Емблема кафедри ЯСС»)

 

Свідоцтво № 58296 на твір образотворчого мистецтва від 26.01.2015 р.

 

Должанський А.М.,

Полякова Н.В.,

Мосьпан Н.М.

62

 

Пристрій для обробки водовугільного палива перед спалюванням

 

 

Патент № 109378

Україна. Заявка а201410303 від 22.09.2014р., МПК F02 М 27/04;

С10L 1/32; Публ. Бюл.№ 15 від 10.08.2015р.

 

Пінчук В.О.

Должанський А.М.

Кузьмін А.В.

Шарабура Т.А.

 

63

(2017/18)

Спосіб виявлення дефектів покриття на виробах з електропровідних матеріалів

 

Свідоцтво на корисну модель №

Від…

 

Должанський А.М.,

Кірковський А.С. (студент гр. МГ01-12м)

 

 

 

 

 

 

 

Актуалізовано на 10.01.2018р.

 

 

 

 

 

 

4) Розроблена нормативна документація

1

ТУУ 27.1-02070766-010: 2005. Технические условия Украины. Металлоизделия для бытовых и хозяйственных нужд

 

НМетАУ, 2005. – 21с.

Рег. № 04725941/ 007475 от 23.11.05г.

1,0

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.,

Глазырин И.Ю.

2

ТУУ 28.7-02070766-011: 2005. Технические условия Украины. Металлоизделия для бытовых и хозяйственных нужд

 

НМетАУ, 2005. – 21с.

Рег. № 04725941/ 007476 от 23.11.05г.

1,0

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

3

ДСТУ ISO 68-1:2005. Нарізі ISO загального призначення. Основний профіль. Частина 1. Нарізі метричні

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2006. – 4с.

0,25

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

4

ДСТУ ISO 261:2005. Нарізі метричні ISO загального призначення. Загальні положення

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,25

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

5

ДСТУ ISO 262:2005. Нарізі метричні ISO загального призначення. Вибір розмірів для гвинтів, болтів та гайок

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

6

ДСТУ ISO 272:2005. Вироби кріпильні шестигранні. Розміри «під ключ»

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

7

ДСТУ ISO 273:2005. Кріпильні вироби. Отвори з зазором для болтів і гвинтів

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

8

ДСТУ ISO 274:2005. Нарізі метричні ISO загального призначення. Основні розміри

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 7с.

0,4

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

9

ДСТУ ISO 885:2005. Болти і гвинти загального призначення. Метрична серія. Радіуси під головкою

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

10

ДСТУ ISO 888:2005. Болти, гвинти і шпильки. Номінальні довжини та довжини нарізей болтів загального призначення.

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

11

ДСТУ ISO 898-5:2005. Механічні властивості  крипільних виробів із вуглецевої та легованої сталі. Частина 5. Гвинти установні та подібні нарізові кріпильні вироби, які не працюють на розтягування

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 8с.

0,4

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

12

ДСТУ ISO 898-7:2005. Механічні властивості  крипільних виробів. Частина 7. Випробування на крутіння і мінімальні крутильні моменти для болтів та гвинтів номінальним діаметром від 1мм до 10мм

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 5с.

0,35

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

13

ДСТУ ISO 965-2:2005. Нарізі метричні ISO загального призначення. Допуски. Частина 2. Граничні розміри зовнішніх і внутрішніх нарізей. Середній клас точності

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 7с.

0,4

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

14

ДСТУ ISO 965-3:2005. Нарізні метричні ISO загальної призначеності. Допуски. Частина 3. Відхили

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2008. – 23с.

0,4

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

15

 

ДСТУ ISO 1478:2007. Нарізь самонарізувальних гвинтів. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

0,12

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

16

 

ДСТУ ISO 1479:2008. Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 3с.

0,15

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

17

 

ДСТУ ISO 1481:2007. Гвинти самонарізувальні з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 3с.

0,15

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

18

 

ДСТУ ISO 1482:2007. Гвинти самонарізувальні з потайною головкою загального виду та прямим шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 6с.

0,22

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

19

ДСТУ ISO 1483:2007. Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцем. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 8с.

0,33

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

20

ДСТУ ISO 1502:2006. Нарізі ISO метричні загальної призначеності

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 26с.

1,20

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М.,

Бойко О.В.,

Луканова Л.А.

21

 

ДСТУ ISO 1580:2007. Гвинти з циліндричною округлою головкою та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 12с.

0,43

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

22

 

ДСТУ ISO 2009:2008. Гвинти з потайною головкою звичайного виду та прямим шліцем. Клас точності А. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 6с.

0,18

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

23

 

ДСТУ ISO 2010:2007. Гвинти з напівпотайною головкою загального виду та прямим шліцом. Клас точності А. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 10с.

0,39

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

24

ДСТУ ISO 2232:2007. Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності і сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 20с.

1,31

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

25

ДСТУ ISO 2320:2006. Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Малі типорозміри. Клас точності А

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2011. – 22с.

1,0

Должанський А.М.,

Пройдак Ю.С.

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

26

ДСТУ ISO 2701:2006. Дріт тягнутий для нелегованих сталевих дротяних канатів загальної призначеності. Правила приймання

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 3с.

0,1

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

 

27

ДСТУ ISO 2702:2006. Гвинти самонарізувальні сталеві термооброблені. Механічні властивості

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 4с.

0,15

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

28

ДСТУ ISO 3506-1:2006. Механічні властивості кріпильних виробів із корозіє тривкої сталі. Частина 1. Болти, гвинти та шпильки

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 19с.

0,85

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

29

ДСТУ ISO 3506-2:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 2. Гайки

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2013. – 16с.

0,25

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А. Єрмакова О.С.

 

 

30

 

ДСТУ ISO 3506-3:2008. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 3. Гвинти установні та подібні кріпильні вироби, які не працюють на розтягування

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2013. – 12с.

0,56

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

31

ДСТУ ISO 3506-4:2007. Механічні властивості кріпильних виробів із корозійностійкої нержавкої сталі. Частина 4. Самонарізувальні гвинти

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 14с.

0,62

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

32

ДСТУ ISO 3508:2005. Збіги нарізі крипільних виробів згідно з ISO 261 та ISO 262

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 3с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

33

 

ДСТУ ISO 3800:2008. Вироби кріпильні з наріззю. Випробування на втому осьовим навантаженням. Методи випробування та оцінювання результатів

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 19с.

1,05

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

34

 

ДСТУ ISO 4015:2007. Болти з шестигранною головкою. Клас точності В. Зменшений стрижень, діаметр якого приблизно дорівнює середньому діаметру нарізі. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 7с.

0,47

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

35

ДСТУ ISO 4016:2007. Болти з шестигранною головкою. Клас точності С. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 10с.

0,52

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

36

ДСТУ ISO 4035:2006. Гайки шестигранні низькі (з фаскою) Класи точності А і В

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 7с.

0,16

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

37

ДСТУ ISO 4101:2007. Дріт сталевий тягнутий для підіймальних канатів. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 4с.

0,24

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

38

ДСТУ ISO 4161:2007. Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з великим кроком. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 8с.

0,36

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

39

 

ДСТУ ISO 4162:2007. Болти з шестигранною головкою та скошеним буртом. Дрібна серія. Технічні умови  

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 11с.

0,54

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

40

ДСТУ ISO 4753:2006. Кінці виробів із зовнішньою метричною наріззю ISO. Розміри

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 4с.

0,10

Бойко О.В.,

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

41

ДСТУ ISO 4755:2007. Проточки нарізеві для зовнішньої метричної нарізі ISO

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 2с.

0,08

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

42

ДСТУ ISO 4762:2006. Гвинти з циліндричною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ»

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2008. – 11с.

0,25

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

43

 

 

ДСТУ ISO 4775:2007. Гайки шестигранні зі збільшеним розміром 'під ключ' для високоміцних конструкційних болтових з'єднань. Клас точності В. Клас міцності 8 і 10. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 10с.

0,43

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

44

ДСТУ ISO 5408:2006. Нарізі циліндричні. Словник термінів

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 14с.

0,30

Бойко О.В.,

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

45

ДСТУ ISO 6157-3:2005. Дефекти поверхні. Частина 3. Болти, гвинти та шпильки спеціальної назначеності

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 13с.

0,6

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

46

ДСТУ ISO 6984:2007. Дріт із нелегованої сталі круглого перерізу для багатожильних канатів шахтних підіймачів. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 7с.

0,38

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

 

47

ДСТУ ISO 7042:2009. Гайки шестигранні самостопорні суцільнометалеві типу 2. Класи міцності 5,8,10/12. Технічні вимоги.

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

0,23

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

48

ДСТУ ISO 7045:2006. Гвинти з циліндричною головкою і хрестоподібним шліцом типу Н або Z. Клас точності А

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 6с.

0,15

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

49

ДСТУ ISO 7046:2006. Гвинти з пласкою потайною головкою (звичайного вигляду) і хрестподібним шліцом типу H або Z. Клас точності А. Частина 1. Гвинти сталеві класу міцності 4.8. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 5с.

0,15

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

50

ДСТУ ISO 7046-2:2006. Гвинти з пласкою потайною готловкою (звичайного вигляду) і хрестоподібним шліцом. Клас точності А. Частина 2. Гвинти з нержавкої сталі та кольорових металів класу міцності 8.8. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 6с.

0,15

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

 

 

 

51

ДСТУ ISO 7047:2007. Гвинти з напівпотайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом типу Н або Z клас точності А. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 6с.

0,5

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

 

52

 

ДСТУ ISO 7048:2007. Гвинти з циліндричною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 10с.

0,40

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

53

 

ДСТУ ISO 7049:2007 . Гвинти самонарізувальні з циліндричною скругленою головкою і хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 5с.

0,26

Бурчак С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

 

 

54

 

ДСТУ ISO 7050:2007. Гвинти самонарізувальні з потайною головкою (загального виду) та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 9с.

0,36

Бурчак С.П.,

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

55

 

ДСТУ ISO 7051:2007. Гвинти самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 9с.

0,36

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

56

ДСТУ ISO 7053:2007. Гвинти самонарізувальні з шестигранною головкою та буртом. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 3с.

0,12

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Єрмакова О.С.

57

ДСТУ ISO 7085:2008. Механічні та функційні властивості загартованих і відпущених гвинтів з накатаною метричною наріззю

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 15с.

0,64

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

58

ДСТУ ISO 7721:2006. Гвинти з потайною головкою. Конфігурація головки і контролювання розмірів

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 3с.

0,10

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

59

 

ДСТУ ISO 7721-2:2007. Гвинти з пласкою потайною головкою. Частина 2. Глибина проникнення калібру у хрестоподібний шліц. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2011. – 4с.

0,15

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

60

ДСТУ ISO 8458-1:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 1. Загальні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 6с.

0,24

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

61

ДСТУ ISO 8458-2:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 2. Дріт холоднотягнутий із нелегованої сталі патентований

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 7с.

0,30

Бурчак С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

62

ДСТУ ISO 8458-3:2007. Дріт сталевий для механічних пружин. Частина 3. Дріт загартований в оливі та відпущений

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 7с.

0,30

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

 

63

ДСТУ ISO 8673:2007. Гайки шестигранні, тип 1, з метричною наріззю дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 13с.

0,62

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

64

 

ДСТУ ISO 8674:2007. Гайки шестигранні, тип 2, з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 10с.

0,45

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

65

 

ДСТУ ISO 8675:2007. Гайки шестигранні низькі (з фаскою) з метричною наріззю з дрібним кроком. Класи точності А і В. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 13с.

0,62

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

66

ДСТУ ISO 8991:2005. Система позначення кріпильних виробів

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2008. – 2с.

0,2

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

67

ДСТУ ISO 8992:2006. Вироби кріпильні. Загальні вимоги до болтів, гвинтів, шпильок і гайок

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 3с.

0,10

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

68

ДСТУ ISO 9044:2005. Сітки дротяні. Ткані промислові. Технічні вимоги і випробування

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 10с.

0,40

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М Бойко О.В.,

Краєв. В.А.,

Луканова Л.А.

 

69

ДСТУ EN 10230-1:2005. Цвяхи зі сталевого дроту. Частина 1. Виробництво цвяхів загального призначення

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2007. – 15с.

0,85

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М Бойко О.В.,

Краєв. В.А.,

Луканова Л.А.

70

ДСТУ ISO 10642:2006. Гвинти з потайною головкою та шестигранною заглибиною «під ключ». Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 8с.

0,20

Буравльов І.Б.,

Бойко О.В.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

71

ДСТУ ISO 10663:2007. Гайки шестигранні зі скошеним буртом. Нарізь з дрібним кроком. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2012. – 6с.

0,23

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Єрмакова О.С.

72

ДСТУ ISO 10666:2007. Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні. Механічні та функціональні властивості

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 7с.

0,19

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Бурчак С.

73

ДСТУ ISO 10684:2008. Кріпильні вироби. Покриття гарячеоцинковані. Технічні вимоги та методи випробування

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 14с.

0,53

Должанський А.М.,

Пройдак Ю.С.

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

74

ДСТУ EN 10244-1:2006. Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 2. Покривання цинком або цинковим сплавом

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 11с.

0,43

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.

Луканова Л.А.

 

 

75

ДСТУ EN 10244-2:2006. Дріт сталевий та дротяні вироби. Покриви з кольорових металів на сталевому дроті. Частина 1. Загальні вимоги

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 6с.

0,33

Должанський А.М.,

Луканова Л.А. Пройдак Ю.С.

 

 

76

ДСТУ ISO 15071:2009. Гайки шестигранні сталеві самостопорні. Механічні та експлуатаційні властивості

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2011. – 7с.

0,27

Бойко О.В.,

Буравльов І.Б.,

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

77

ДСТУ ISO 15480:2007. Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з шестигранною головкою з буртом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2011. – 3с.

0,13

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

78

ДСТУ ISO 15481:2007. Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з циліндричною округленою головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 3с.

0,12

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

 

79

ДСТУ ISO 15482:2007. Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з потайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 3с.

0,12

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

 

80

ДСТУ ISO 15483:2007. Гвинти самосвердлувальні самонарізувальні з напівпотайною головкою та хрестоподібним шліцом. Технічні умови

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 10с.

0,24

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

 

81

ДСТУ ISO 16047:2008. Кріпильні вироби. Випробування крутним моментом і відповідним затискним зусиллям

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2010. – 24с.

0,92

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

82

ДСТУ ISO 16048:2009. Пасивування кріпильних виробів з корозієтривкої нержавкої сталі

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2014. – 4с.

0,42

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

 

83

ДСТУ ISO 16426:2007. Кріпильні вироби. Система забезпечування якості

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2009. – 10с.

0,75

Должанський А.М.,

Єрмакова О.С.

Луканова Л.А.

Пройдак Ю.С.

84

ТУ У 27.4-02070766-012:2010. Дріт мідний для заклепок. Технічні умови

 

 

Дніпропетровськ: ТК 136 «Кріпильні вироби», 2010. -15 с.

0,56

Должанський А.М., Луканова Л.А., Єрмакова О.С

85

ДСТУ ISO 23429:2009. Калібрування шестигранних заглиблень. Конструкція та розміри калібрів.

 

Київ: Держспожив­стандарт України, 2011. – 3с.

0,13

Пройдак Ю.С.

Должанський А.М.,

Луканова Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Тел. сл. (8056) 37-48-3-59

(80562)46-05-49

Е-mail: tk136@ua.fm