Institute of Industrial and Business Technologies
Ukrainian State University of Science and Technologies

Training aids

All copyrights belong to their respective owners.


Images

image uchebniki_i_posobiya_prepodavateley_kafedry.jpg


Applications

voprosy_vstupitelnye_v_aspiranturu.docx (voprosy_vstupitelnye_v_aspiranturu.docx 43 kb)

voprosy_kandidatskogo_minimuma.docx (voprosy_kandidatskogo_minimuma.docx 43 kb)

metodichka_po_ot_dlya_bakalavrov.docx (metodichka_po_ot_dlya_bakalavrov.docx 190 kb)

metodichni_vkazivki_diplom_bakalavr_kaf._mamv_nmetau.doc (metodichni_vkazivki_diplom_bakalavr_kaf._mamv_nmetau.doc 1177 kb)

Steel-making equipment (staleplavilnoe_pr-vo.djvu 12784 kb)

aglodomennoe_i_staleplavilnoe.docx (aglodomennoe_i_staleplavilnoe.docx 6521 kb)

kmamv_10238.docx (kmamv_10238.docx 6521 kb)

Test_rolling_2 (mopts_t2.exe 6275 kb)

Test_rolling_3 (mopts_t3.exe 4166 kb)

Test_rolling_1 (test_mop_pro.exe 1515 kb)Uplink: for students