Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Історія кафедри

Кафедра ІТС була створена на підставі наказу ректора ? 20-А від 16 лютого 2001 року. Згідно з наказом на новій кафедрі передбачалося проводити підготовку фахівців з комп'ютерних наук за фахом «Інформаційні управляючі системи і технології». Завідувачем кафедри ІТС був призначений д.т.н., проф. О. І. Михальов.

В наступний час на кафедрі ІТС здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів з спеціальностей «Інформаційні - управляючі системи та технології» та «Інформаційні технології проектування», які входять до напряму 0501 – «Комп’ютерні науки».

У перший рік до складу кафедри входило 12 чоловік. Усі співробітники  з великим ентузіазмом узялися за роботу – необхідно було вирішити з нуля масу організаційної роботи: підготувати нові дисципліни, розробити навчально-методичну базу, обладнати комп'ютерні класи зі спеціальним програмним забезпеченням, забезпечити проходження виробничої практики студентів за фахом. Незважаючи на труднощі процесу становлення, викладачі кафедри продовжували проводити науково-дослідні роботи, брати участь в організації єдиної комп'ютерної мережі академії та підключенні кафедр до мережі Інтернет.

За роки існування кафедри було випущено понад 600 фахівців, що успішно працюють в різних галузях науки і техніки. Роботи було багато, було потрібно збільшувати кадровий склад кафедри. Завідувачем кафедри О.І. Михальовим було ухвалено рішення щодо підготовки кадрів із кращих студентів – випускників кафедри. Так, до складу кафедри ввійшли колишні випускники кафедри: доц. Новікова К.Ю. (Зараз – Островська К.Ю.), асистенти Демченко Д.А., Водолазський Ю.О., Кавац О.О., Стовпченко І.В., Калиберда Ю.О.

Наукова школа з математичного моделювання «Системні технології в металургії» , яку створив і очолював професор, д.т.н. Михальов О.І., базується на фахівцях кафедри ІТС. Результати роботи аспірантів та здобувачів кафедри демонструють успішність наукової школи. За період існування кафедри ІТС захистили кандидатські дисертації викладачі – колишні аспіранти і асистенти кафедри, а тепер – доценти: Лиса Н.В., Помулєв В.В., Гуда А.І., Михайловська Т.В.(зараз – Селівьорстова Т.В.), Новікова К.Ю, Дмитрієва І.С., Журба А.О., Калініна Н.Ю. У 2009 році, була захищена докторська дисертація проф. кафедри Гнатушенком В.В. Слід зазначити, що результати наукової роботи викладачів і студентів кафедри ІТС постійно впроваджується у навчальний процес. Фахівцями кафедри виконується декілька фундаментальних науково-дослідних робіт, щорічно діє студентська науково конференція «Молода академія».

Колектив кафедри приймає активну участь у науковому житті академії.

  • В НМетАУ функціонує спеціалізована рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 01.05.02 під головуванням проф. Михальова О.І., вчений секретар ради – доцент кафедри ІТС Селівьорстова (Михайловська) Т.В., яка була затверджена у червні 2005 р. ВАК України.
  • На базі кафедри ІТС успішно працює регіональний науковий семінар Придніпровського Наукового Центру НАН України «Сучасні проблеми управління та моделювання складних систем». Всі роботи, що заплановані до захисту у спеціалізованій вченій раді Д 08.084.01, обов'язково проходять апробацію на засіданнях наукового семінару.
  • Викладачі кафедри приймають активну участь у випуску фахового наукового збірника «Системні технології» (редактор проф. Михальов О.І.).
  • Починаючи з квітня 2008 року, кафедра організовує проведення Науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» - (ІТММ).
  • Професори кафедри:  Михальов О.І., Корсун В.І., Гнатушенко В.В., Когут П.І. є членами організаційних та програмних комітетів декількох міжнародних наукових та науково-практичних конференцій у тому числі іноземних.

Співробітники кафедри приймають активну участь у житті НМетАУ: завідувач кафедри ІТС до 2019 року, проф. Михальов О.І. – науковий керівник Центру Інформаційних Технологій НМетАУ, доц. Гуда А.І. – адміністратор мережі Internet НМетАУ, адміністратор сайту НМетАУ, ст. викл. Безуб В.М. – адміністратор комп’ютерної локальної мережі, координатор розробки та впровадження дистанційного навчання. Вони несуть обов’язки щодо організації та супроводження роботи мережі Internet НметАУ, був розроблений інформаційний шаблон для усіх кафедр академії. Проводиться розробка четвертої модифікації структури та змісту сайту академії.

Кафедра має достатній досвід щодо впровадження нових технологій.

Склад кафедри інформаційних технологій і систем в наступний час (2020 рік) .

На кафедрі ІТС працюють три докторів наук, що в змозі здійснювати кваліфіковане керівництво магістрантами та здобувачами наукових ступенів: проф. Гнатушенко Вік.В, проф. Гуда А.І., проф. Гнатушенко В.В.

Кандидати технічних наук, доценти: Дмитрієва і.С., Дорош Н.Л., Євтушенко Г.Л., Журба А.О., Кавац О.О., Калініна Н.Ю., Кузнецов В.И., Островська К.Ю., Селівьорстова Т.В., Ж., Дерев'янко О.І.

Старші викладачі: Безуб В.М., Каліберда Ю.О., Станчиц Г.Ю., Стовпченко І.В., Фененко Т.М.

Асистенти: Андрюхіна М.В., Височин Д.С., Зимогляд А.Ю., Царик В.Ю.

Завідувач лабораторією Гопкало Л.М.

Старший науковий співробітник Власова О.М.

Старший лаборант Тітаренко Т.А.

Аспіранти: Кліщ С.М., Царик В.Ю., Захаров А.А., Безуб В.М., Станчиц А.Г., Гордіюк Д.М., В'юненко В.С., Козар О.В., Левченко Д.О., Кавац Ю.В., Журба Д.И., Ланска С.С., Карасевич А.В., Андрюхіна М.В.